TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 A3/7.1. Inleiding

Als maatregel van toezicht kunnen aan vreemdelingen geen andere verplichtingen worden opgelegd dan die welke bij en krachtens de Vw zijn vastgesteld. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

-

naarmate de vreemdeling langer legaal in Nederland verblijft, is de vreemdeling aan minder maatregelen van toezicht onderworpen dan andere hier te lande verblijvende vreemdelingen;

-

aan een aantal categorieén vreemdelingen is vrijstelling verleend van de opgelegde verplichtingen;

-

een aantal verplichtingen in het kader van het toezicht op vreemdelingen is opgelegd aan anderen dan de vreemdeling zelf.

Bijvoorbeeld: van een adresverandering van kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar moeten degenen bij wie zij wonen of verblijven kennis geven aan de Korpschef. Personen, dus ook Nederlanders, die nachtverblijf verschaffen aan een vreemdeling van wie zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zijn verblijf in Nederland niet is toegestaan ingevolge de Vw moeten dit onmiddellijk melden bij de Korpschef;

-

aan bepaalde verplichtingen moeten vreemdelingen uit eigen beweging voldoen, aan andere desgevraagd of op vordering. Voor onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland gelden enige afwijkende bepalingen;

-

in een aantal gevallen moeten aantekeningen van de maatregelen van toezicht worden bijgehouden in de vreemdelingenadministratie.

In artikel 54, eerste lid, Vw is de grondslag opgenomen voor de verplichtingen die als maatregel van toezicht aan vreemdelingen kunnen worden opgelegd. Indien een vreemdeling bij herhaling opzettelijk niet voldoet aan de hem opgelegde verplichting kan dit onder omstandigheden aanleiding zijn voor in bewaringstelling ex artikel 59 Vw of vrijheidsontneming ex artikel 58 Vw of signalering in het OPS of (N)SIS.

Vc 2013
vervallen

top
top
top