TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 A3/7.2. Verplichting tot opgave van verhuizing

De in artikel 4.37, eerste lid, onder a, b en d, Vb bedoelde kennisgevingen hoeven niet in persoon te worden gedaan. Aan de vreemdeling kan daartoe een kaart worden verstrekt.

Van deze kennisgeving kan aantekening worden gemaakt in het document voor grensoverschrijding (zie artikel 4.32 Vb).

In het in artikel 4.37, eerste lid, onder c, Vb bedoelde geval is de verplichting zich in persoon te melden bij de Korpschef ook opgelegd om de bij artikel 4.12 VV voorgeschreven aantekening over de verhuizing in het document voor grensoverschrijding van de vreemdeling te plaatsen.

Deze verplichtingen gelden niet voor onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland met een verblijfsrecht van maximaal drie maanden als bedoeld in artikel 8.11 Vb.

Vc 2013
vervallen

top
top
top