TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 A3/7.3.6. Mededeling omtrent zoeken of gaan verrichten van arbeid

Zie artikel 4.42 Vb. De vreemdeling die in Nederland rechtmatig verblijft gedurende de vrije termijn bedoeld in artikel 12 Vw zolang het verblijf bij of krachtens dat artikel is toegestaan - en die arbeid gaat zoeken of arbeid gaat verrichten - is verplicht daarvan onmiddellijk mededeling te doen aan de Korpschef van het regionale politiekorps van de gemeente waar hij verblijft. Een aantal categorieén, genoemd in artikel 4.42, tweede lid, Vb, is vrijgesteld van deze verplichting.

De beperking die in het derde lid van artikel 4.42 Vb is opgenomen vloeit voort uit artikel 3.32 Vb, waarin is bepaald dat geen verblijfsvergunning wordt verstrekt indien de arbeid geheel of gedeeltelijk bestaat uit het verrichten van seksuele handelingen met derden of het verlenen van seksuele diensten aan derden. Het ligt voor de hand in dit geval evenmin vrijstelling van de meldplicht te verlenen.

Vc 2013
vervallen

top
top
top