TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 A3/7.8. Het inleveren van het document bedoeld in artikel 9 Vw

Zie artikel 4.52 Vb. In de volgende gevallen is de vreemdeling verplicht het document als bedoeld in artikel 9 Vw in persoon in te leveren bij de Korpschef van het regionale politiekorps waar hij verblijft:

-

zodra zijn rechtmatig verblijf is geéindigd;

-

indien hem een vervangend document is verleend;

-

de vreemdeling zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft gevestigd;

-

zodra hem Nederlanderschap is verleend.

Het niet voldoen aan deze verplichting is ingevolge het bepaalde in artikel 108 Vw een strafbaar feit.

Vc 2013
vervallen

top
top
top