TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 A3/9.2.3. Signalering inreisverbod (inreisverbod anders dan op grond van artikel 66a, lid 7 Vw)

Deze signalering komt in principe alleen in het (N)SIS voor.

De signalering Inreisverbod dient ter handhaving van het aan de vreemdeling uitgevaardigde inreisverbod op grond van artikel 66a, eerste tot en met het zesde lid, Vw. Deze signalering kan ten aanzien van de volgende categorieén vreemdelingen voorkomen. Het betreft de vreemdeling:

 • die de vrije termijn, bedoeld in artikel 3.3 Vb heeft overschreden;

 • ten aanzien van wie een risico op onttrekking aan het toezicht is aangenomen;

 • ten aanzien van wie een proces-verbaal is opgemaakt terzake van een aan drugssmokkel gerelateerd misdrijf waarvan nog geen veroordeling heeft plaatsgevonden;

 • die gebruik heeft gemaakt van valse of vervalste reis- en identiteitspapieren dan wel opzettelijk reis- of identiteitspapieren heeft overgelegd die niet op hem betrekking hebben;

 • al eerder onderwerp is geweest van meer dan één terugkeerbesluit;

 • die zich op het grondgebied van Nederland heeft begeven terwijl een inreisverbod van kracht is.

  Vc 2013
  vervallen

  top
  top
  top