TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 A4/6.4. Aanlevering van de vreemdeling ten behoeve van uitzetting

Over het algemeen vindt uitzetting plaats via één van de uitzetcentra, ook als het gaat om een groepsgewijze uitzetting per overheidsvlucht. Vreemdelingen die zijn aangetroffen in het grensgebied in het kader van het MTV of in het kader van het binnenlands vreemdelingentoezicht kunnen ook zonder plaatsing in een uitzetcentrum worden uitgezet (zie A4/6.3).

De uitzetting van vreemdelingen via een uitzetcentrum kan op twee manieren plaatsvinden:

 • vreemdelingen die reeds in vreemdelingenbewaring zijn gesteld, worden op basis van de eerder opgelegde vrijheidsontnemende maatregel overgebracht naar een uitzetcentrum;

 • vreemdelingen die nog niet in vreemdelingenbewaring zijn gesteld worden in een uitzetcentrum op grond van artikel 59, eerste en tweede lid, Vw in bewaring gesteld.

  Voor de werkwijze ten aanzien van inbewaringstelling van een vreemdeling, zie A6/5.3.

  Bij uitzetting per vliegtuig is het in uitzonderlijke gevallen in overleg met de DT&V mogelijk vreemdelingen rechtstreeks aan te leveren op de grensdoorlaatpost waarlangs de vreemdeling zal worden uitgezet. Van uitzonderlijke gevallen is bijvoorbeeld sprake bij capaciteitsproblemen of bij overwegingen van openbare orde vanwege strafrechtelijke feiten die de vreemdeling heeft begaan.

  De DT&V is bij uitzetting per vliegtuig verantwoordelijk voor het boeken van een vlucht bij een daartoe aangewezen reisagent. Minimaal 48 uur voor vertrek controleert de DT&V of de vreemdeling beschikt over:

 • een geldig vliegticket; en

 • zijn geld en andere eigendommen; en

 • geldige (vervangende) reisdocumenten, dan wel een schriftelijke toezegging voor de benodigde vervangende reisdocumenten; en

 • persoonlijke bagage (maximaal 20 kg.); en

 • indien noodzakelijk: een verklaring van medische vliegreisgeschiktheid (de zogeheten "fit-to-fly-verklaring").

  Voor de uitzetting plaatsvindt, wijst de ambtenaar belast met de feitelijke uitzetting (veelal de KMar of ZHP) de vreemdeling erop, dat als er documenten in de bagage van de vreemdeling bevinden waaruit kan blijken dat de vreemdeling asiel heeft gevraagd, deze achtergelaten kunnen worden.

  Voor het gebruik van het formulier Aanmeldformulier vreemdeling (zie model M118) zie A6/1.3.

  Vc 2013
  A3/6Uitzetting

  top

  Vc 2013 - A3 / 6. Uitzetting

  Uitzetting van een vreemdeling vindt plaats op tenminste een van de volgende wijzen:

 • door overdracht van de vreemdeling aan de buitenlandse grensautoriteiten;

 • door plaatsing van de vreemdeling aan boord van een vliegtuig of schip van de onderneming die de vreemdeling naar Nederland heeft vervoerd;

 • de vreemdeling wordt rechtstreeks of met een tussenstop uitgezet naar een land waarvan op basis van feiten en omstandigheden wordt aangenomen dat de vreemdeling daar de toegang wordt verleend.

 • top
  top