TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 A7/2. Omzetting van verblijfsvergunningen

Sinds de datum van inwerkingtreding van de Vw, op 1 april 2001, worden de tot dan toe geldige verblijfsvergunningen van rechtswege aangemerkt als een verblijfsvergunning op grond van deze wet (artikel 115, eerste lid, Vw), met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen. Een opsomming van de omzettingen volgt hieronder.

-

De vergunning tot verblijf onder beperking op grond van artikel 9 Vw (oud) wordt aangemerkt als een vergunning voor bepaalde tijd regulier als bedoeld in artikel 14 Vw (artikel 115, tweede lid, Vw). De geldigheidsduur en de beperking van deze vergunning worden gehandhaafd.

Bijvoorbeeld: een vergunning tot verblijf die is verleend onder de beperking 'voor het verrichten van arbeid in loondienst', geldig tot 1 augustus 2001, wordt aangemerkt als een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 Vw, onder de beperking 'het verrichten van arbeid in loondienst', geldig tot 1 augustus 2001. De eventuele aanvraag tot verlenging wordt getoetst aan artikel 18 Vw.

-

De vergunning tot verblijf zonder beperking op grond van artikel 9 Vw (oud) die is verleend in het kader van een reguliere procedure wordt aangemerkt als een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 20 Vw (artikel 115, vierde lid, Vw).

De vergunning tot verblijf zonder beperking is van rechtswege omgezet naar de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met de inwerkingtreding van de Vw (1 april 2001), ongeacht de ingangsdatum van de vergunning tot verblijf zonder beperkingen.

-

Een vergunning tot verblijf zonder beperkingen die is verleend in het kader van een asielprocedure wordt aangemerkt als een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 33 Vw (artikel 115, vierde lid, Vw), ongeacht de ingangsdatum van de vergunning tot verblijf zonder beperkingen.

-

Een voorwaardelijke vergunning tot verblijf op grond van artikel 9a Vw (oud) wordt, onder handhaving van de geldigheidsduur, aangemerkt als een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 Vw (artikel 115, zesde lid, Vw).

-

Toelating krachtens artikel 10, tweede lid, Vw (oud) wordt aangemerkt als een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 20 Vw (artikel 115, vijfde lid, Vw).

-

De vergunning tot vestiging op grond van artikel 13 Vw (oud) wordt aangemerkt als een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 20 Vw (artikel 115, derde lid, Vw).

-

Een toelating als vluchteling wordt aangemerkt als een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 33 Vw (artikel 115, zevende lid, Vw).

Vc 2013
vervallen

top
top
top