TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 - A3 / 6.8. Overdracht in het kader van de Verordening 343/2003

Als in het kader van de Verordening 343/2003 een claim is gehonoreerd en de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 30, eerste lid onder a, Vw wordt afgewezen door de IND, verricht de IND in ieder geval de volgende handelingen:

 • de beschikking op de aanvraag van de vreemdeling voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wordt zo spoedig mogelijk aan de vreemdeling uitgereikt;

 • aan de vreemdeling wordt bekendgemaakt aan welke lidstaat de vreemdeling wordt overgedragen in het kader van de Verordening 343/2003. Deze lidstaat is verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvraag verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd van de vreemdeling;

 • aan de vreemdeling wordt de datum van overdracht bekend gemaakt.

 • De Commandant der KMar beoordeelt of de vreemdeling zelfstandig naar de lidstaat moet gaan of hierin begeleid wordt zodat de vreemdeling zich niet aan de overdracht onttrekt. Bij de beoordeling beziet de Commandant der KMar of uit de geaccordeerde claim blijkt dat een begeleide overdracht gewenst is. De DT&V adviseert de Commandant der KMar bij de beoordeling voor een zelfstandig of begeleid vertrek.

  De DT&V verstrekt de vreemdeling die zelfstandig reist naar de lidstaat dat behandeling van de aanvraag verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd van de vreemdeling behandelt het geldige document voor grensoverschrijding. Als de vreemdeling onder begeleiding reist, houdt zijn begeleider het geldig document voor grensoverschrijding onder zich. Bij vertrek per vliegtuig wordt het geldig document voor grensoverschrijding afgegeven aan de gezagvoerder die het geldig document voor grensoverschrijding bij aankomst aan de grensbewakingautoriteiten overhandigt.

  De ambtenaar van de dienst die het geld en andere persoonlijke eigendommen van de vreemdeling in beheer heeft, verstrekt dit bij het vertrek uit Nederland aan de vreemdeling.

  DT&V verstrekt in ieder geval de volgende informatie aan de IND:

 • de vlucht- en/of reisgegevens;

 • een kopie van het laissez-passer, dat onmiddellijk wordt verzonden aan de IND;

 • een kopie van de beschikbare reis- of identiteitspapieren, voor zover deze nog niet zijn verstrekt aan de IND bij het leggen van de claim.

 • De IND verzendt de informatie naar de ontvangende lidstaat conform de termijnen genoemd in de Verordening 343/2003.

  De DT&V draagt alle bewijsmiddelen over aan de ontvangende lidstaat door tussenkomst van de ambtenaar of autoriteit die feitelijk uitvoering geeft aan de overdracht. Als de vreemdeling per vliegtuig reist, worden de bewijsmiddelen door de ambtenaar belast met grensbewaking afgegeven aan de gezagvoerder van het vliegtuig. De gezagvoerder van het vliegtuig moet de bewijsmiddelen overhandigen aan de grensbewakingautoriteiten van de ontvangende lidstaat.

  De DT&V vermeldt op het geldig document voor grensoverschrijding en de kennisgeving van overdracht de ontvangende lidstaat waar de vreemdeling naar toe gaat.

  Vc 2000
  A4/6Uitzetting

  top

  Vc 2000 Deel A - 4 / 6. Uitzetting

  top
  top
  top
  top
  top
  top
  top