PardonNu

De site PardonNu.nl is in 2007 door INLIA, LOGO en VWN gestart
teneinde zo veel mogelijk informatie te verstrekken over de
Pardonregeling (2007).

Door omstandigheden is de site PardonNU.nl sinds medio 2009 niet meer bereikbaar.
Om in deze lacune te voorzien, en om aanvullende informatie te geven over de ontwikkelingen mbt de Pardonregeling, is deze site beschikbaar.


Laatste stand van zaken pardonregeling


Via deze site geven we informatie over de pardonregeling. Deze site wordt aangepast zodra er nieuws te melden is. We doen ons best om zo accuraat en objectief mogelijk informatie te verstrekken.

10 januari 2009
Actuele ontwikkelingen ten aanzien van de pardonregeling
Op 19 december 2008 heeft de Staatssecretaris (in WBV 2008/31) aangegeven dat asielzoekers zich per 1 januari 2009 niet meer kunnen aanmelden voor de pardonregeling. Indien u denkt dat u wel aan alle voorwaarden voor de pardonregeling voldoet en u tot nu toe niets heeft gehoord van de IND, dan wel u zich tot nu toe niet heeft aangemeld voor de pardonregeling, kunt u het beste zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw advocaat (of rechtshulpverlener).

Op 3 december 2008 heeft de Raad van State uitgesproken dat asielzoekers wel in bezwaar kunnen gaan tegen de afwijzing voor de pardonregeling. Indien u bent afgewezen voor de pardonregeling en u recentelijk (sinds 3 december 2008) geen contact meer heeft gehad met uw advocaat (of rechtshulpverlener), kunt u het beste zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw advocaat om te bekijken of u nog tegen de afwijzing voor de pardonregeling in bezwaar kunt gaan. Indien u bent afgewezen voor de pardonregeling en uw advocaat heeft nog niet de reden van afwijzing, de zgn. minuut, bij de IND opgevraagd, dan kan uw advocaat deze in ieder geval alsnog tot 28 januari 2009 opvragen. Na het verkrijgen van de minuut heeft uw advocaat dan nog vier weken de tijd om in bezwaar te gaan tegen de afwijzing.

Verder heeft de Staatssecretaris aangegeven dat gezinsleden van een pardonner niet langer gebruik kunnen maken van de soepelere regels voor gezinsvorming. Indien u gezinslid bent van een pardonner en u heeft nog geen verblijfsvergunning voor verblijf bij de betreffende pardonner aangevraagd, kunt u het beste zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw advocaat (of rechtshulpverlener).

16 juni 2008
Verlenging Pardonpassen 'voortgezet verblijf'
De IND is momenteel bezig met het verlenen van de verblijfsvergunningen voor voortgezet verblijf aan vreemdelingen die eerder een verblijfsvergunning hebben gekregen op grond van de pardonregeling. Iedereen die nu zo'n verblijfsvergunning heeft, ontvangt een brief, waarin staat dat de verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf wel of niet wordt verleend. Betrokkenen hoeven hiervoor dus zelf geen actie te ondernemen en ook hoeft voor deze omzetting geen leges betaald te worden. De IND streeft ernaar om alle betrokkenen vůůr 15 juni a.s. een brief te sturen.

Heeft u op 15 juni nog geen pasje voortgezet verblijf?
De IND streeft er naar om op 15 juni 2008 iedereen, die een verblijfsvergunning volgens de pardonregeling tot 15 juni 2007 heeft, voortgezet verblijf te hebben verleend. Heeft u dan nog geen pasje geldig tot 15 juni 2013, maar wel een brief, dan staat de verblijfstitel in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) correct en krijgt u binnen enkele dagen een uitnodiging om uw pasje te komen afhalen bij ťťn van de negen IND-loketten. U hoeft hiervoor dus zelf geen actie te ondernemen. In de enkele gevallen waarbij het onderzoek naar de rechtmatigheid van verlening voortgezet verblijf nog niet is afgerond zal in de GBA als titel staan: rechtmatig verblijf i.v.m. aanvraagprocedure voortgezet verblijf. Dit betekent dus dat u rechtmatig in Nederland verblijft in afwachting van de beoordeling van de verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf; u bent dus gerechtigd in Nederland te zijn ook al heeft u uw verblijfsdocument nog niet ontvangen.

Geen verlenging
Vreemdelingen die volgens de IND niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf krijgen hierover ook een brief. Dat kan ondermeer omdat ze niet (meer) voldoen aan de voorwaarden van de pardonregeling (veroordelingen wegens misdrijf). Als u geen verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf krijgt en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u het best contact opnemen met uw advocaat of andere rechtshulpverlener.

Welk adres gebruikt de IND voor de brieven?
De IND stuurt de brieven naar het adres waarop de vreemdeling staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Het is dus belangrijk dat de vreemdeling bij de gemeente staat ingeschreven met het goede adres. Als de IND geen GBA-adres heeft, dan wordt het adres uit het IND-dossier gebruikt om de brieven naar te versturen.

6 maart 2008
Late melders
Op dit moment is de IND vrijwel klaar met de ambtshalve beoordeling van dossiers die via de burgemeestersverklaring onder de aandacht zijn gebracht van de IND. Mensen die zich tot nu toe nog niet hebben aangemeld, bijvoorbeeld omdat ze opgenomen waren in een ziekenhuis of ondanks alle publiciteit nu pas horen van de regeling, kunnen toch nog in aanmerking komen voor de regeling. Zij kunnen zich melden bij het IND-M50-loket (tel. 0900-1234561 en vragen naar de afsprakenlijn M50-loket). Via de afsprakenlijn wordt een snelle check gedaan. Mocht alsnog een burgemeestersverklaring nodig zijn, dan stuurt de IND degene die voor het pardon in aanmerking wil komen een brief waarin staat bij welke gemeente hij zich kan melden. De gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag handelen de burgemeestersverklaringen voor de mensen die in hun gemeente verblijven af. Mensen uit andere delen van het land worden voor een burgemeestersverklaring naar de gemeente Utrecht doorverwezen.

6 maart 2008
Onbereikbare kandidaten voor een pardonvergunning
De IND kan een aantal mogelijke kandidaten voor een pardonvergunning niet traceren, omdat ze niet meer te bereiken zijn via het laatst bekende adres. Hierbij willen we mensen die nog niets gehoord hebben van de IND, maar wel menen in aanmerking te komen voor een pardonvergunning, oproepen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de IND. Dat kan door te bellen met de infolijn van de IND (tel. 0900-1234561). Mocht de betrokkene bij de IND uit beeld geraakt zijn, dan bestaat er ook nog steeds de mogelijkheid voor rechtshulpverleners om via het formulier ten onrechte niet gelabeld door de IND (te vinden op Vluchtweb in de map pardon/toelating/procedure verlening) aandacht te vragen voor een bepaald dossier. Het is van groot belang dat de betrokkene en ook zijn/haar rechtshulpverlener of begeleider actief wordt anders krijgt iemand misschien ten onrechte geen pardonvergunning.

21 februari 2008
Verlengen pardonvergunning
De IND heeft aangekondigd binnenkort te starten met de procedure van het verlengen van de verblijfsvergunningen. Alle afgegeven pardonvergunningen zijn geldig tot 15 juni 2008. De dienst start binnenkort met het beoordelen van de dossiers en verwacht half maart de eerste brieven te kunnen versturen. De IND hoopt begin juni alle pasjes te hebben uitgereikt.

Heeft u een pardonvergunning en verwacht u een verlenging, leest u dan vooral de informatie elders op deze site. Het is namelijk erg belangrijk dat u goed bent ingeschreven in de gemeente.

13 februari 2008
Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over voortgang pardonregeling
Staatssecretaris Albayrak heeft de Tweede Kamer in een brief van 1 februari jl op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de pardonregeling. De belangrijkste uitkomsten zijn hier kort samengevat. Het totaal aantal vreemdelingen dat een verblijfsvergunning krijgt zal rond de 27.500 personen bedragen. Voor ongeveer 5.000 van hen is een burgemeestersverklaring afgegeven. Per 21 januari 2008 heeft de IND van bijna 25.000 vreemdelingen de dossiers beoordeeld en aan hen een aanbiedingsbrief verstuurd. Over circa 5.000 vreemdelingen is geoordeeld dat zij niet in aanmerking komen voor een pardonvergunning.

Verder geeft de staatssecretaris aan hoe zij om wil gaan met de mensen die niet in aanmerking komen voor het pardon. Uitgeprocedeerde asielzoekers die bij het COA en in de gemeentelijke opvang verblijven en verwijderbaar zijn, kunnen na beŽindiging van de opvangvoorzieningen voor een periode van maximaal 12 weken geplaatst worden in een vrijheidsbeperkende locatie. Mensen die aan hun vertrek werken wil de staatssecretaris gaan ondersteunen met een herintegratiebijdrage als zij zelfstandig terugkeren.

In het voorjaar wil de staatssecretaris samen met de VNG een conferentie organiseren met de bij het terugkeerproces betrokken organisaties en NGOís, om te bezien of en hoe deze elkaar zouden kunnen ondersteunen.

De volledige tekst van deze brief kunt u hier downloaden in pdf.

13 februari 2008
VNG grotendeels tevreden met uitvoering pardon
Via de website en een artikel in VNG-magazine laat de VNG weten over het algemeen tevreden te zijn met de uitvoering van de pardonregeling. Wel loopt men hier en daar fors aan tegen de bureaucratie, aldus de publicatie. De VNG is tevreden over de opvang voor verwijderbaren die willen meewerken aan hun vertrek.

Maar de VNG kijkt ook vooruit en maakt zich zorgen over de 'nieuwe wetters' zonder opvang en zou graag zien dat wijzigingen in de vreemdelingenwet ervoor zorgen dat in de toekomst procedures korter en soepeler verlopen en dat asielzoekers minder procedures kunnen starten.

U kunt het artikel in VNG-magazine hier lezen.

19 december 2007
Problemen met de zorgverzekering
Al enige tijd bestaat er onduidelijkheid over het moment waarop vreemdelingen verzekeringsplichtig worden volgens de Zorgverzekeringswet. Met de beantwoording van kamervragen is nu duidelijk dat dit is vanaf het moment waarop het vreemdelingendocument (pasje) wordt uitgereikt door de IND. De IND geeft bij de uitreiking ook een verklaring mee over de datum van de afgifte van het pasje. Binnen vier maanden te rekenen vanaf dat moment moet men een verzekeraar uitzoeken en premie gaan betalen.

Er bestaat op dit moment onduidelijkheid over de positie van mensen die op het moment dat zij hun pasje uitgereikt krijgen nog in de COA-opvang wonen en dus een beperkt inkomen hebben op grond van de Rva-regeling. Het COA heeft voor hen een ziektekostenregeling asielzoekers (ZRA). In de praktijk verzekeren mensen met een vergunning zich pas vanaf het moment van huisvesting buiten de COA-opvang. Dat staat echter niet geregeld in de regelgeving.

In het antwoord op kamervragen staat dat het College voor zorgverzekeraars (CVZ) en de zorgverzekeraars geattendeerd zullen worden op de situatie van de statushouders in de Rva-verstrekkingen. In afwachting van een oplossing van de problematiek tussen de systematieken van de Rva en de Zorgverzekeringswet zal in voorkomende gevallen geen boete worden opgelegd wegens te late aanmelding op grond van niet-verwijtbaarheid. Er wordt dus gezocht naar een oplossing.

De VNG is teleurgesteld in dit resultaat en dringt aan op een spoedige oplossing. Meer over het standpunt van de VNG kunt u hier lezen.

De volledige tekst van de vragen van de SP en de antwoorden van de staatssecretaris kunt u hier lezen.

17 december 2007
Eerste fase pardonregeling afgerond
De IND heeft laten weten dat zij, volgens planning, klaar zijn met de eerste fase van de pardonregeling. Dit betekent dat zij alle dossiers die bij de IND bekend zijn omdat er op 13 december 2006 een lopende verblijfsrechtelijke procedure was, omdat iemand op 13 december 2006 in de Rijksopvang verbleef of omdat iemand op 13 december 2006 in het bezit was van een tijdelijke verblijfsvergunning (Amv, B9. buiten schuld, medisch of categoriaal beschermingsbeleid) hebben beoordeeld en iedereen uit die groep die voor het pardon in aanmerking komt een uitnodiging heeft gestuurd.
Als u geen uitnodiging heeft gekregen en u denkt dat u wel in aanmerking komt voor het pardon, dan kunt u zich het beste zo snel mogelijk aanmelden bij de gemeente waar u nu woont. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de IND u wel een uitnodiging heeft gestuurd maar het naar een oud adres heeft verzonden, of dat u toch niet meer bekend was bij de IND. U moet zich dan wel zo snel mogelijk melden bij de gemeente, omdat de burgemeesters in principe nog tot 1 januari 2008 mensen kunnen aanmelden.

29 oktober 2007
Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over financiën Pardon
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Justitie een overzicht van de financiële kanten van de Pardonregeling gegeven. Hieronder volgt de tekst van de brief:

In het Algemeen Overleg van 26 september jl. heb ik u toegezegd de Kamer op korte termijn te informeren over de financiŽle aspecten van de ĎRegeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwetí. Met deze brief geef ik een toelichting op de financiŽle aspecten van de regeling en van het bestuursakkoord dat ik met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heb gesloten.

Achtergrond

Op 15 juni jl. ben ik gestart met de uitvoering van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is begonnen met het beoordelen van vreemdelingen die reeds bij IND en Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) bekend en als zodanig geregistreerd zijn. Sinds oktober 2007 worden de burgemeestersverklaringen door gemeenten aangeleverd bij de IND. Met behulp van deze verklaringen kunnen vanaf dat moment ook de dossiers worden bezien van het deel van de doelgroep dat uit het zicht van de IND en de DT&V is geraakt. Afgesproken is dat deze verklaringen tot 31 december 2007 bij de IND kunnen worden ingediend. Dit betekent dat naar verwachting eerst kort na de jaarwisseling er meer duidelijkheid zal zijn over de omvang van de doelgroep die in aanmerking komt voor de regeling.

De regeling is conform het Coalitieakkoord gekoppeld aan afspraken met de VNG over huisvesting en integratie van toegelaten personen, alsmede het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000. Deze afspraken zijn op 25 mei 2007 vastgelegd in een bestuursakkoord met de VNG. Over de huisvesting is afgesproken dat personen die een verblijfsstatus ontvangen uiterlijk 2 jaar na toekenning van deze vergunning adequaat worden gehuisvest. Het Rijk en de VNG streven ernaar de huisvesting van vergunninghouders uiterlijk eind 2009 af te ronden. Zoals ik in mijn brief van 25 september j.l. heb aangegeven is er inmiddels een taskforce ingesteld om alle betrokken partijen te begeleiden en te ondersteunen bij het huisvestingsproces.

FinanciŽle aspecten

De financiŽle consequenties van de regeling volgen uit in het Coalitieakkoord neergelegde keuze om vreemdelingen die onder de oude Vreemdelingenwet asiel hebben aangevraagd, onder in dit akkoord bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning te verlenen. Met het verstrekken van verblijfsvergunningen worden deze personen rechtmatig ingezetenen van Nederland. Als gevolg hiervan kunnen zij aanspraak maken op voorzieningen in onze samenleving zoals dat geldt voor alle rechtmatig ingezetenen. Overigens dient te worden opgemerkt dat ook zonder de regeling een deel van de doelgroep in aanmerking zou zijn gekomen voor een verblijfsvergunning, en daarmee een aanspraak zou hebben gedaan op de voorzieningen.

Kosten

Met inachtneming van de FinanciŽle-verhoudingswet heb ik namens het kabinet met de VNG de volgende afspraken gemaakt over de financiŽle compensatie van gemeenten door het Rijk:

 • Ter tegemoetkoming van uitvoeringkosten worden gemeenten tot en met eind 2009 voor in totaal Ä55 mln. gecompenseerd. In het bestuurlijk overleg met de VNG heb ik afgesproken dat de toekenning van deze financiŽle tegemoetkoming wordt gekoppeld aan de huisvesting van vergunninghouders door gemeenten. Door het koppelen van de financiŽle tegemoetkoming aan de taakstelling huisvesting statushouders wordt het streven om de doelgroep snel en adequaat, uiterlijk eind 2009, te huisvesten bevorderd. Het budget van Ä55 mln. is niet bestemd voor de dekking van kosten die via wettelijke aanpassingsmechanismen zijn gegarandeerd, zoals algemene bijstand;
 • Ten behoeve van de inburgering van de personen die als gevolg van de regeling een verblijfsvergunning ontvangen, is een eenmalig bedrag van Ä60 mln. geraamd, te verdelen over de jaren 2008 en 2009.

Ten behoeve van de uitvoering van de regeling zijn er de volgende posten te onderscheiden:

 • Voor extra kosten voor de uitvoering door de IND is per saldo Ä10 mln. begroot, te verdelen over de jaren 2007 en 2008;
 • Daarnaast leidt de regeling tot een lager uitstroomtempo uit de centrale opvang bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dan was geraamd. De kosten hiervoor zijn begroot op Ä204 mln., te verdelen over de jaren 2007, 2008 en 2009.

Dit laat onverlet dat als gevolg van meer inzicht in de omvang en samenstelling van de doelgroep bij de geŽigende begrotingsmomenten in de komende periode mutaties kunnen optreden.

Met de VNG heb ik afgesproken om begin 2009 de financiŽle afspraken in relatie tot de uitvoering van de regeling te evalueren. Mede met het oog op deze evaluatie heb ik mijn diensten opdracht gegeven de voortgang van de uitvoering van de regeling zorgvuldig te monitoren.

Halfjaarlijks zal ik de Kamer verslag doen van de voortgang van de regeling in de Rapportage Vreemdelingenketen. Naast het proces van vergunningverlening door de IND, de burgemeesterverklaringen en het terugkeerproces voor degenen die niet onder de regeling vallen onder regie van de DT&V, zal in de rapportage aandacht worden besteed aan het proces van uitstroom van de doelgroep uit het COA en de huisvesting van statushouders. Daarnaast heb ik uw Kamer toegezegd dat ik u aan het begin van het komende jaar schriftelijk zal informeren over de uitvoering van de regeling, mede omdat naar verwachting op dat moment de omvang van de doelgroep grotendeels bekend zal zijn.

De budgettaire gevolgen van het beroep op algemene bijstand in het kader van de Wet werk en bijstand en huur- en zorgtoeslag zijn onderdeel van het reguliere, wettelijke ramings- en aanpassingsproces. Op dit moment kan er geen concreet beeld worden gegeven van de gevolgen van de regeling voor de mate waarin beroep wordt gedaan op de algemene bijstand. In de registratie van de vreemdelingenketen zijn er geen gegevens beschikbaar omtrent het aanvragen van bijstandsuitkeringen. Daarom bezie ik op dit moment met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mogelijkheden om binnen de kaders van de huidige systematiek het beroep op algemene bijstand door de doelgroep na te gaan. Hiervoor is een koppeling met gegevens van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) nodig die op dit moment niet aanwezig is.

Positieve (financiŽle) effecten

Naast de genoemde kosten zijn er als gevolg van de regeling ook positieve (financiŽle) effecten. Zo zijn er allereerst de positieve effecten die direct voortvloeien uit de beŽindiging van het project Terugkeer, waarvan een looptijd was voorzien tot medio 2008. Daarnaast heeft de regeling tot gevolg dat het aantal procedures bij IND en rechtbanken wordt beperkt als gevolg van het intrekken van lopende procedures bij aanvaarding van het aanbod van de IND. Begin oktober 2007 zijn ten aanzien van personen die tot de doelgroep van de regeling behoren in totaal ca. 12.000 procedures ingetrokken. Deze procedures hebben enerzijds betrekking op asiel - en reguliere aanvragen (ca. 9.000), en anderzijds op procedures in het kader van beroeps- en hoger beroepsfase (ca 3.000). Bij overige positieve effecten valt onder meer te denken aan een beperktere behoefte aan vreemdelingenbewaringcapaciteit en aan inzet van bijvoorbeeld de Dienst Vervoer en Ondersteuning, de Koninklijke Marechaussee, de Politie, rechtsbijstand en tolken. Dankzij een snelle en efficiŽnte afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet kan de beschikbare capaciteit binnen de vreemdelingenketen binnenkort weer volledig worden ingezet ten behoeve van de behandeling van aanvragen van vreemdelingen die vallen onder regime van de huidige Vreemdelingenwet. Dit zal verder bijdragen aan een snelle, humane en kostenefficiŽntere uitvoering van de huidige Vreemdelingenwet, waarbij de precieze opbrengst zich niet zonder meer laat kwantificeren.

Ten aanzien van de opvangkosten geldt dat in de afgelopen jaren, mede met het oog op de effecten van het project Terugkeer, in de Justitiebegroting rekening is gehouden met een structurele daling van de bezetting van het COA. De prognose is jaarlijks bijgesteld omdat de beoogde daling van de COA bezetting onvoldoende gehaald is. Begin dit jaar verbleven er nog steeds zoín 14.000 asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet asiel hadden aangevraagd in de COA-opvang. Het verblijf in de opvang was voor velen van hen van langdurige aard, voor sommigen zelfs 10 jaar of langer. De opvangkosten van een doelgroep van 14.000 asielzoekers bedragen ca Ä210 mln. op jaarbasis. Door de uitvoering van de regeling met het bijbehorende huisvestingstraject van vergunninghouders dat uiterlijk eind 2009 zal worden afgerond, zal de structurele daling van de bezetting van het COA gerealiseerd worden, hetgeen een aanzienlijke reductie van het beslag op publieke middelen tot gevolg zal hebben.

Met de uitvoering van de regeling wordt evenzeer een einde gemaakt aan een maatschappelijk probleem. De afgelopen jaren is het niet gelukt het probleem van langdurig verblijvende asielzoekers die onder de oude Vreemdelingwet asiel hebben aangevraagd op te lossen. Begin dit jaar bedroeg het aantal vreemdelingen uit deze doelgroep dat nog steeds in Nederland verbleef, tussen de 25.000 en 30.000 personen, al dan niet in procedure. De regeling zorgt ervoor dat op grond van heldere criteria wordt beoordeeld wie van deze doelgroep alsnog in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Hiermee wordt de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet afgesloten en start de opbouw van de toekomst van de betrokken vreemdelingen.

De Staatssecretaris van Justitie

26 september 2007
Tussenstand Pardonregeling
In een brief aan de Tweede Kamer van 25 september 2007 geeft de staatssecretaris van Justitie een kort overzicht van de stand van zaken van de Pardonregeling.

Er is aan 15.000 mensen een verblijfsvergunning aangeboden; 11.000 mensen hebben dit aanbod aangenomen. (Waarschijnlijk is de reactie van de overige 4000 nog niet verwerkt in de cijfers.) De duur van een procedure, van het moment van aanbod tot het verkrijgen van het verblijfsdocument, is gemiddeld zes weken.

1500 mensen kregen geen pardonvergunning omdat er contra-indicaties waren, bijvoorbeeld omdat ze niet onafgebroken in Nederland waren of meerdere keren over hun identiteit hadden gelogen. Ongeveer de helft hiervan heeft nog wel een andere procedure lopen en mag deze ook in Nederland afwachten. De dossiers van de andere helft zijn door de IND doorgegeven aan de nieuwe Dienst Terugkeer en Vertrek.

Uit de Pardon-doelgroep hadden 500 personen al op een andere grond een verblijfsstatus gekregen. Inmiddels zijn 10.000 aanvragen voor andere vormen van een verblijfsvergunning ingetrokken.

Zoals al eerder gemeld is de IND eerst begonnen met het beoordelen van de groep asielzoekers die bijvoorbeeld nog een procedure had lopen of in een AZC woonde. In oktober zal de IND gaan beginnen met de groep die al een andere, tijdelijke, verblijfsvergunning heeft. De staatssecretaris verwacht ook in oktober het grootste deel van de burgemeestersverklaringen binnen te krijgen, waarna de IND ook deze groep kan gaan beoordelen.

Vandaag zal de vaste kamercommissie voor Justitie, onder meer spreken over de brief van staatssecretaris Albayrak.

De volledige tekst van de brief is te vinden op de website van de Taskforce huisvesting statushouders

26 september 2007
Taskforce huisvesting statushouders van start
Zoals al aangekondigd in het bestuursakkoord tussen de staatssecretaris en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, is de Taskforce huisvesting statushouders, onder voorzitterschap van Ed Nijpels, van start gegaan.
De Taskforce heeft tot doel de verschillende partijen die betrokken zijn bij het huisvesten van de mensen die een verblijfsvergunning op basis van het Pardon hebben gekregen, zoals gemeenten en woningbouwverenigingen, te ondersteunen en begeleiden. Ook zal het de voortgang controleren en de betrokken ministeries adviseren.

Meer informatie is te vinden op de website van de Taskforce huisvesting statushouders.

16 juli 2007
Circulaire over huisvesting 'pardonstatushouders'
Op 5 juli jl heeft de staatssecretaris van Justitie middels een circulaire gemeenten en andere betrokken partijen geinformeerd over de taakstelling huisvesting voor o.a. de mensen die in aanmerking komen voor het pardon. Deze circulaire vloeit voort uit de afspraken die er zijn gemaakt in het bestuursakkoord tussen de staatssecretaris en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De staatssecretaris heeft het aantal 'pardonstatushouders' dat van 1 juli tot 31 december 2007 gehuisvest dienen te worden bepaald op 5000. In de bijlagen bij de circulaire is per gemeente de taakstelling voor de huisvesting van reguliere vergunninghouders en 'pardonstatushouders' opgenomen.

De tekst van de circulaire en bovengenoemde bijlagen zijn te downloaden via de website van LOGO-gemeenten.

4 juli 2007
Engelse vertaling van de pardonregeling
Vanaf vandaag is ook een vertaling van de pardonregeling in het Engels, 'Settlement of the 'old' Aliens Act's estate' scheme, op deze site beschikbaar. De tekst is te vinden bij de Algemene informatie.

2 juli 2007
Gemeenten houden geen lijsten bij van illegale vreemdelingen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, laat in een persbericht weten dat gemeenten geen lijsten met gegevens van illegalen beschikbaar hebben. Burgemeesters hebben ook helemaal geen titel of bevoegdheid om te controleren of iemand al dan niet illegaal in Nederland verblijft. Die bevoegdheid ligt uitsluitend bij het rijk.
Het enige wat burgemeesters verplicht zijn om te doen in het kader van de pardonregeling is antwoord geven op de vraag of iemand hier in het jaar 2006 heeft verbleven. De verklaring hierover sturen zij aan de staatssecretaris en zij bepaalt vervolgens of iemand een vergunning krijgt. Dat is de afspraak die is gemaakt tussen de VNG en justitie. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen het rijk en de gemeente blijft zoals hij is.
VNG voorzitter Deetman laat weten 'Naar mijn mening doet deze ophef dan ook geen recht aan de feitelijke situatie'.

13 juni 2007
Pardonregeling start op vrijdag 15 juni
Op 12 juni is de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (de pardonregeling) door de Tweede Kamer aangenomen. De regeling wordt vandaag, 13 juni, in de Staatscourant gepubliceerd en treedt twee dagen later, op vrijdag 15 juni, in werking.

12 juni 2007
Kamer stemt voor de pardonregeling
Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met de pardonregeling van staatssecretaris Albayrak. Alle ingediende moties zijn verworpen, wat betekent dat de regeling zoals die is voorgesteld zal worden uitgevoerd. De tekst van de regeling kunt u hier lezen.

De regeling wordt twee dagen nadat het in de Staatscourant is gepubliceerd van kracht. Naar verwachting zal de publicatie nog deze week plaatsvinden.

De mensen die nog een procedure voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning hebben lopen en/of nog in een opvang van de overheid verblijven en die volgens de IND in aanmerking komen voor het pardon, krijgen hierover bericht van de IND. Veelal zullen zij dit bericht via hun advocaat/rechtshulpverlener ontvangen.

Mensen die mogelijk in aanmerking komen voor het pardon, maar niet meer in een opvang van de overheid verblijven of geen procedure meer hebben lopen dienen zich binnenkort aan te melden bij de gemeente waar zij op dit moment verblijven.

Binnenkort kunt u meer informatie op deze website vinden over de praktische uitvoering van de regeling en hoe en waar mensen zich kunnen melden bij de gemeente.

7 juni 2007
Driekwart Nederlanders steunt pardonregeling
Driekwart van de Nederlanders is voor de pardonregeling die op dit moment in de Tweede Kamer wordt besproken. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van TNS NIPO in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland. Opvallend is dat ook de achterban van de meeste oppositiepartijen de regeling steunen. Van de VVD-stemmers is 55 procent voor het pardon en van de PVV-stemmers 47 procent.

Het onderzoek is te vinden op www.vluchtelingenwerk.nl

4 juni 2007
Pardonregeling in de Tweede Kamer
Op donderdag 7 juni a.s. zal de Tweede Kamer een debat voeren met Staatssecretaris Albayrak van Justitie over de Regeling afwikkeling nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RAOV) Ė de pardonregeling.
Het debat is openbaar en kan rechtstreeks worden beluisterd via www.tweedekamer.nl. Waarschijnlijk is het debat tevens rechtstreeks te volgen via het TV-kanaal Politiek 24 (vaak alleen voor speciale TV- abonnees) of via www.nos.nl/politiek24 (wel voor iedereen beschikbaar).

De pardonregeling is reeds vastgesteld door het Kabinet. Na goedkeuring door de Kamer komt de regeling binnenkort in de Staatscourant te staan. Twee dagen na publicatie in de Staatscourant is de regeling van kracht en kan de IND beginnen met de uitvoering.
Hierover volgt nadere berichtgeving.

25 mei 2007
Regeling 'afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet' bekend!
Hierbij treft u de Regeling Ďafwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwetí aan. Klik hier om de regeling te downloaden. Download hier tevens de aanbiedingsbrief van de Staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer. Verder wijzen we op het bestuursakkoord dat is gesloten tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk dat eerder vandaag is gepubliceerd op deze site. Een reactie en toelichting op de regeling zal op een later moment worden geplaatst op deze site.

25 mei 2007
VNG tekent bestuursakkoord met SvJ
De Staatssecretaris van Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op vrijdag 25 mei 2007 een Bestuursakkoord getekend over het vreemdelingenbeleid, meer specifiek over de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet ('generaal pardon') en de uitvoering van de nieuwe Vreemdelingenwet. Zie hier de volledige tekst van het bestuursakkoord in PDF

 
 

Uit de voorafgaande ledenraadpleging binnen de VNG bleek dat de gemeenten positief oordeelden over het op 27 april 2007 bereikte 'onderhandelaarsakkoord'. Wel zijn er een aantal 'aandachtspunten' naar voren gebracht, met name inzake het beŽindigen van de noodopvang door gemeenten, de huisvesting en de financiŽle vergoedingen. Deze punten staan verwoord in een brief die de VNG eveneens op 25 mei 2007 aan de Staatssecretaris van Justitie heeft gezonden. Zie hier de volledige tekst van deze brief van dhr mr R J J M Pans namens de VNG aan mw mr N. Albayrak:

Geachte mevrouw Albayrak,

Op vrijdag 27 april jl. hebben wij met u op grond van het coalitieakkoord ďSamen Werken, Samen LevenĒ een onderhandelaarsakkoord bereikt over de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet en de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000. Wij hebben dit onderhandelaarsakkoord op 4 mei 2007 middels een ledenbrief aan de gemeenten voorgelegd met het verzoek aan te geven of zij in kunnen stemmen met het akkoord. De uitkomst van deze ledenraadpleging is positief, hetgeen voor het bestuur van de VNG reden is geweest in te stemmen met het bestuurlijk akkoord.

Wij zijn verheugd dat het kabinet nu met een regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet komt en gaan er van uit dat dit een ruimhartige en duidelijke regeling zal zijn, waardoor er spoedig een einde komt aan de onzekerheid voor asielzoekers die vůůr 1 april 2001 hun eerste asielaanvraag hebben ingediend en thans nog in Nederland verblijven. Gemeenten hebben lange tijd gepleit voor een ruimhartige regeling voor deze specifieke groep asielzoekers. Deze mensen wachten al vijf tot soms wel vijftien jaar in voortdurende onzekerheid, angst en spanning op de definitieve afloop van hun asielprocedure. Gezien hun langdurig verblijf hebben zij inmiddels een sociaal leven in Nederland opgebouwd en zijn in meer of mindere mate geÔntegreerd in de Nederlandse samenleving. Een deel van hen verblijft in gemeentelijke huisvesting.Daarnaast is een groot aantal asielzoekers de afgelopen jaren met onbekende bestemming vertrokken.

Hoewel de gemeenten hebben ingestemd met het bestuurlijk akkoord, is wel een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die voor zowel gemeenten als het Rijk essentieel zijn voor een humane, zorgvuldige en efficiŽnte uitvoering van het vreemdelingenbeleid.

BeŽindiging noodopvang
Uit de ledenraadpleging blijkt dat met name de beŽindiging van de noodopvang een gevoelig issue is. Het is goed om in de eerste plaats te benadrukken dat ook gemeenten de noodopvang willen beŽindigen en dit ook zullen gaan doen. Uiteraard hebben gemeenten wel een zorgplicht voor de mensen die binnen de gemeentegrenzen verblijven.

In het akkoord spreekt het Rijk onder andere uit dat:
- een humaan en zorgvuldig vreemdelingenbeleid uitgangspunt blijft;
- vervolgaanvragen en aanvragen vanuit vreemdelingenbewaring versneld worden beoordeeld;
- de toelatingsprocedure asiel wordt verbeterd. Hierbij wordt de VNG geconsulteerd;
- aanvullende maatregelen ter bevordering van de effectiviteit van het terugkeerbeleid verder worden uitgewerkt. Hierbij worden de ervaringen van gemeentelijke initiatieven betrokken en wordt ook de VNG geconsulteerd;
- de Dienst Terugkeer & Vertrek bijzondere aandacht zal geven bij het faciliteren en realiseren van daadwerkelijk vertrek uit Nederland van kwetsbare groepen, zoals ex-AMVís. Ook zal de DT&V transparant zijn naar gemeenten ten aanzien van het (individuele) vertrekproces en gemeenten inzicht verschaffen in de werkwijze. In dit kader wordt een gemeentelijke klankbordgroep voor de DT&V ingericht.

Zeer belangrijk is bovendien de erkenning van het Rijk van het probleem waar gemeenten in de praktijk mee worden geconfronteerd: het op straat belanden van uitgeprocedeerde asielzoekers, die rechtmatig in Nederland verblijven, maar geen recht meer hebben op (opvang-)voorzieningen. Wij treden graag spoedig met u in overleg om dergelijke situaties tot een absoluut minimum te beperken.

Wij gaan ervan uit dat de inzet van alle betrokken partijen er op gericht zal zijn dat de noodopvang overbodig zal worden gemaakt, omdat een adequate invulling zal worden gegeven aan de gemaakte afspraken in het bestuurlijk akkoord.

FinanciŽn
In het akkoord is afgesproken dat voor uitgaven in de sfeer van uitkeringen (WWB) en inburgering (WI) er sprake is van compensatie volgens de wettelijke regimes. Hierbij is in het bestuurlijk overleg op 27 april 2007 door de minister voor Wonen, Wijken en Integratie reeds 2 x Ä 28 mlj. extra budget voor inburgering toegezegd ter voorkoming van verdringing en het ontstaan van wachtlijsten. Voor uitgaven op het vlak van re-integratie (WWB) zullen nadere afspraken worden gemaakt in de context van het algemeen bestuursakkoord. Onze inzet hierbij is dat tegenover een extra beroep op reintegratiemiddelen ook budget beschikbaar moet zijn.

Verder stelt u Ä 55 mln. beschikbaar voor diverse kosten in het kader van de uitvoering van de regeling. Gemeenten hebben dringend behoefte aan duidelijkheid over de criteria volgens welke dit bedrag wordt verdeeld. Aangezien al een deel van het budget in 2007 beschikbaar komt, treden wij graag hierover op korte termijn met u in overleg. In dit overleg kunnen tevens afspraken worden gemaakt over de opzet van de evaluatie die begin 2009 wordt uitgevoerd aan de hand waarvan zowel de financiŽle toereikendheid, alsmede de afspraken over huisvesting kunnen worden beoordeeld.

Huisvesting
Het streven om voor eind 2009 adequate huisvesting aan te bieden aan personen die onder de regeling vallen, is zeer ambitieus. Gemeenten tonen zich echter bereid hier vol de schouders onder te zetten. Ondersteuning en facilitering vanuit het Rijk is hierbij noodzakelijk. Het is daarom ook goed dat er een Taskforce wordt ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Justitie, VROM, COA, IPO en VNG, die het proces van de huisvesting van nieuwe statushouders zal begeleiden en ondersteunen. Wij zijn ook graag bereid in overleg met het ministerie van VROM de gemeenten de komende maanden nader te informeren over hetgeen van hen wordt verlangd.

Bovenstaande aandachtspunten zullen wij nadrukkelijk bij de verdere uitwerking van de bestuurlijke afspraken betrekken. Wij gaan er van uit dat met het gesloten bestuursakkoord een nieuwe fase in het overleg tussen gemeenten en Rijk is aangebroken. Een fase waarbij Rijk en gemeenten in wederzijds vertrouwen samenwerken aan een humane, zorgvuldige en efficiŽnte uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Daarbij is het een gezamenlijk belang dat er geen achterstanden zoals bij de oude Vreemdelingenwet meer ontstaan. Wij zien de samenwerking tussen Rijk en gemeenten dan ook met vertrouwen tegemoet.

Ter informatie sturen wij een afschrift van deze brief aan de Tweede Kamer.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr. R.J.J.M. Pans, voorzitter directieraad

21 mei 2007
Informatie en discussie avond in Heerlen
De Stichting Noodopvang Parkstad e.o. organiseert samen met Stichting Noodfonds Vluchtelingen Z-Limburg, de werkgroep Keer het Tij Parkstad, Vluchtelingenwerk Z-limburg een informatie en discussie avond over het Generaal Pardon voor asielzoekers.

De huidige regering van CDA, PVDA en Christen Unie wil een einde maken aan de erfenis van de oude Vreemdelingenwet en heeft daarom een Generaal Pardon afgekondigd voor asielzoekers die nog onder de oude wet (vůůr 1 april 2001) asiel hebben aangevraagd. Stichting Noodopvang Parkstad e.o. dat de noodopvang (onderdak en leefgeld) van de Gemeente Heerlen voor haar rekening neemt en daarnaast asielzoekers uit Parkstad ondersteunt en begeleidt, organiseert op woensdag 30 mei a.s. samen met een aantal andere organisaties een informatie en discussie avond over deze regeling en de consequenties voor de (nood)opvang. Dhr. J. van Tilborg, directeur van INLIA, houdt een inleiding. Na de pauze volgt een forumdiscussie.

Onlangs stemde het kabinet in met een regeling voor een generaal pardon. Ook is er inmiddels overeenstemming met de Vereniging van Ned. Gemeenten. Dit generaal pardon geldt voor asielzoekers die nog onder de oude wet asiel hebben aangevraagd. Binnenkort gaat er een voorstel naar de Tweede Kamer en dan kennen we de details. Daarom organiseert SNOP i.s.m. de Stichting Noodfonds Vluchtelingen Z-Limburg, de werkgroep Keer het Tij Parkstad en Vluchtelingenwerk
Z-limburg een informatie en discussie avond. Deze avond is bedoeld voor iedereen die in dit onderwerp geÔnteresseerd is: de betrokken asielzoekers, maar ook politici en organisaties die met de problematiek van asielzoekers en vluchtelingen te maken hebben.

Dhr. J. van Tilborg, directeur van INLIA (een netwerk van met name kerkelijke organisaties die hulp bieden aan vluchtelingen in nood), zal een inleiding houden. Na de pauze volgt een forumdiscussie met dhr. Van Tilborg, iemand van de Gemeente Heerlen en vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties. Aan de orde komen met name vragen als: wat houdt de regeling in en welke asielzoekers komen hiervoor in aanmerking? Wat gebeurt er met de asielzoekers die niet onder deze regeling vallen? Wat betekent dit voor de noodopvang en voor het werk van SNOP en andere organisaties die ondersteuning bieden aan asielzoekers? Nu al is duidelijk dat met het generaal pardon niet alle problemen van asielzoekers van de baan zijn. Immers veel asielzoekers, die onder de nieuwe Vreemdelingenwet asiel hebben gevraagd, wachten ook al jarenlang (soms meer dan vijf jaar) op uitsluitsel over hun asielverzoek.

De avond vindt plaats in de grote zaal van de Luciushof, Putgraaf 3, te Heerlen.
Aanvang om 19.30 en einde (uiterlijk) 22.00 u.


1 mei 2007
Onderhandelaarsakkoord Justitie met VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft middels onderstaand persbericht d.d. 27 april 2007 bekendgemaakt dat er een zgn. 'onderhandelaarsakkoord' met het Rijk is gesloten over de invulling van het 'Generaal Pardon' voor oudewetters en de uitvoering van de (nieuwe) Vreemdelingenwet 2000:

Akkoord Rijk-VNG over uitvoering oude en nieuwe Vreemdelingenwet
Nieuwsbericht | 27-04-2007

Staatssecretaris Albayrak van Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op grond van het coalitieakkoord "Samen Werken, Samen Leven" een onderhandelaarsakkoord bereikt over de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet en de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000. In het akkoord staat hoe de afwikkeling van de oude wet zal worden uitgevoerd en op welke wijze personen die tot de doelgroep behoren, zullen inburgeren en integreren in de Nederlandse samenleving.

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de burgemeesters. De IND toetst, mede aan de hand van contra-indicaties, of er een verblijfsvergunning kan worden verleend. De IND voert deze toets ambtshalve uit bij vreemdelingen die voor de IND direct traceerbaar zijn, omdat zij zich in een vorm van Rijksopvang of in een toelatingsprocedure bevinden. Vreemdelingen die niet direct traceerbaar zijn voor de IND, maar wel bekend zijn in de gemeente, worden bij de IND aangemeld door een verklaring van de burgemeester. De IND beslist vervolgens mede aan de hand van contra-indicaties. Voorwaarde is dat zij een eerste asielaanvraag hebben ingediend vůůr 1 april 2001 en gedurende 2006 aantoonbaar in Nederland hebben verbleven. Vreemdelingen kunnen zelf geen aanvraag indienen om een beroep te doen op de regeling.

Over de Vreemdelingenwet 2000 is afgesproken dat het Rijk en de VNG zich ervoor inzetten dat de wet zorgvuldig en humaan wordt uitgevoerd. De VNG wordt geconsulteerd over de verbetering van de toelatingsprocedure asiel en over aanvullende maatregelen om het terugkeerbeleid effectiever te maken.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de financiering van de uitvoering van deze regeling. Het Rijk en de gemeenten streven er naar om personen die onder de regeling vallen zo spoedig mogelijk, maar voor eind 2009, adequate huisvesting aan te bieden. Verder is afgesproken dat de gemeentelijke (financiering van) noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers bij de uitvoering van dit akkoord wordt beŽindigd.

Dit onderhandelaarsakkoord wordt door de VNG voorgelegd aan de gemeenten. Op basis hiervan zal de VNG uiterlijk 25 mei aangeven of ze instemt met het onderhandelaarsakkoord.

De Staatssecretaris van Justitie mw N. Albayrak heeft eveneens op 27 april 2007 de Tweede Kamer geÔnformeerd middels de volgende brief:

In het Coalitieakkoord van 7 februari 2007 is neergelegd dat de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet wordt afgewikkeld. Daartoe wordt een regeling getroffen waarbij onder bepaalde voorwaarden aan vreemdelingen, die onder de oude vreemdelingenwet een asielaanvraag hebben ingediend en nog steeds in Nederland zijn, een verblijfsvergunning wordt verleend. Het Coalitieakkoord koppelt de regeling onder meer aan overeenstemming met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over huisvesting en integratie van de toegelaten personen, het verlenen van medewerking aan uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (inclusief terugkeer), alsmede het niet (direct of indirect) verlenen van opvang aan vreemdelingen die uitgeprocedeerd zijn of vreemdelingen die niet onder de regeling vallen.

Tegenover de voorziene kosten staan op termijn besparingen, onder meer als gevolg van minder in Nederland (langdurig) verblijvende asielzoekers en tevens besparingen op opvangvoorzieningen en uitvoeringslasten (onder andere beŽindiging project Terugkeer).

Zoals ik uw Kamer op 3 april 2007 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 19637, nr. 1138) heb bericht, heb ik op basis hiervan samen met de VNG voorbereidingen getroffen om te komen tot bestuurlijke afspraken.

Met deze brief, die ik u mede namens de Minister van Justitie doe toekomen, bied ik uw Kamer het met de VNG bereikte concept-bestuurlijk akkoord aan en geef ik u een beschrijving op hoofdlijnen van de inhoud van de regeling.

Op grond van de regeling wordt - conform het Coalitieakkoord - aan vreemdelingen die een asielaanvraag hebben ingediend vůůr 1 april 2001 en sinds 1 april 2001 ononderbroken in Nederland hebben verbleven, ambtshalve een verblijfsvergunning verleend.

Geen vergunning op grond van de regeling wordt verleend in het geval de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Een gevaar voor de openbare orde wordt daarbij aangenomen als er sprake is van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag of van een veroordeling tot een gevangenisstraf waarbij het onvoorwaardelijk gedeelte van de straf ten minste ťťn maand bedraagt, naar analogie van het beleid inzake ongewenstverklaring.

Aan vreemdelingen die in verschillende procedures verschillende onjuiste identiteiten of nationaliteiten hebben opgegeven waarvan is vastgesteld dat deze niet juist zijn, wordt evenmin een vergunning op grond van deze regeling verleend.

De anderen bij wie twijfel is over identiteitsgegevens, kunnen binnen twee maanden opheldering verschaffen.

In de gevallen dat het ononderbroken verblijf niet kan worden vastgesteld op grond van de gegevens bij de IND of de DT&V, zal het ononderbroken verblijf moeten blijken uit een verklaring van de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling verblijft. Het gaat daarbij enkel om een feitelijke vaststelling van het verblijf van de vreemdeling in de gemeente sinds 1 januari 2006. De IND toetst uiteindelijk aan de voorwaarden van de regeling.

De regeling zelf maakt geen onderdeel uit van bijgaand bestuurlijk akkoord. Dit akkoord zal door de VNG nu ter raadpleging worden voorgelegd aan haar leden. De ledenraadpleging zal de komende weken worden afgerond. Over de uitkomst hiervan zal ik uw Kamer nader informeren. De regeling zal ik vaststellen zodra het bestuurlijk akkoord met de VNG is gesloten.

De Staatssecretaris van Justitie,

In de bijlage bij deze brief staat de letterlijke tekst van het 'concept-bestuurlijk akkoord', die luidt als volgt:

Onderhandelaarsakkoord - Bestuurlijke afspraken tussen de Staatssecretaris van Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Staatssecretaris van Justitie

en

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, hierna te noemen:

"de VNG"

vertegenwoordigd door drs. W. Deetman

Hebben op grond van het coalitieakkoord "Samen Werken, Samen Leven" van 7 februari 2007 onderstaande bestuurlijke afspraken gemaakt ten aanzien van het onderdeel in hoofdstuk VI (pag. 43/44).

Uitgangspunten

Aan onderstaande bestuurlijke afspraken liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

 • De 'regeling afwikkeling oude Vreemdelingenwet' heeft tot doel het afwikkelen van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet;
 • Het Rijk en VNG zorgen ervoor dat de inburgering en huisvesting van personen die in aanmerking komen voor deze regeling snel en adequaat wordt geŽffectueerd;
 • Het Rijk en de VNG zetten zich er gezamenlijk voor in dat de Vreemdelingenwet 2000 overeenkomstig de doelstellingen van de wetgever op consistente wijze wordt uitgevoerd;
 • Het Rijk en de VNG spannen zich gezamenlijk in om achterstanden zoals bij de oude Vreemdelingenwet niet meer te laten ontstaan. Enerzijds door het bevorderen van het daadwerkelijk vertrek uit Nederland van vreemdelingen die geen recht (meer) hebben om in Nederland te verblijven, en door de voorzieningen te beŽindigen van personen die geen recht meer hebben op van Rijkswege verstrekte (opvang-)voorzieningen. Anderzijds door de toelatingsprocedure asiel te verbeteren.

Afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

 • Het coalitieakkoord van 7 februari 2007 voorziet in een regeling die tot doel heeft een einde te maken aan de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet;
 • De regeling wordt uitgevoerd door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND);
 • Binnen de regeling draagt de IND zorg voor een ambtshalve toets ten aanzien van vreemdelingen die voor de IND direct traceerbaar zijn omdat zij zich bevinden in een vorm van Rijksopvang in het kader van het project Terugkeer, of omdat zij niet meer opgevangen worden door de Rijksoverheid, maar zich nog wel in een toelatingsprocedure bevinden;
 • Binnen de regeling worden vreemdelingen die niet direct traceerbaar zijn voor de IND, voor zover zij bekend zijn in de gemeente, door middel van een verklaring van de burgemeester 1) aangemeld bij de IND, indien zij vůůr 1 april 2001 een eerste asielaanvraag hebben ingediend en aantoonbaar gedurende 2006 in Nederland hebben verbleven. Na ontvangst van de verklaring vindt er een ambtshalve toets plaats door de IND welke zich mede richt op een beoordeling in het kader van de contra-indicaties vast te stellen in de regeling;
 • 1) De status van de verklaring van de burgemeester is enkel een feitelijke verklaring omtrent het ononderbroken verblijf van een vreemdeling in Nederland sinds 1 januari 2006

 • De IND informeert de gemeenten tijdig over de toekenning van de verblijfsvergunning die op grond van de regeling wordt verleend aan de personen uit de desbetreffende gemeente, die zowel direct door de IND zijn getoetst als na ontvangst van de verklaring van de gemeente;
 • De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) spant zich maximaal in om het vertrek uit Nederland te faciliteren en te realiseren van vreemdelingen die geen recht meer hebben op verblijf in Nederland en tevens niet in aanmerking zijn gekomen voor een vergunning op grond van de regeling;
 • De DT&V informeert de gemeenten tijdig over het traject voorbereiden vertrek ten aanzien van de vreemdelingen uit de desbetreffende gemeente die niet in aanmerking zijn gekomen voor een verblijfsvergunning op grond van regeling;
 • Gemeentelijke (financiering van) noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers wordt in samenhang met de uitvoering van de regeling uiterlijk eind 2009 beŽindigd

Vreemdelingenwet 2000

 • Het vreemdelingenbeleid wordt op humane en zorgvuldige wijze uitgevoerd;
 • De uitvoering van het terugkeerbeleid is gebaseerd op de Vreemdelingenwet 2000. De Vreemdelingenwet 2000 beoogt een gereglementeerde en beheerste toelating, verblijf en vertrek uit Nederland of terugkeer, die in nationaal en internationaal opzicht maatschappelijk verantwoord zijn;
 • Vreemdelingen die geen recht meer hebben op verblijf in Nederland, dienen Nederland zelfstandig te verlaten binnen de daartoe bij Vreemdelingenwet 2000 gestelde termijn;
 • Vreemdelingen die Nederland niet zelfstandig verlaten, kunnen worden uitgezet;
 • In het verlengde van het Coalitieakkoord wordt de VNG geconsulteerd over de verbetering van de toelatingsprocedure asiel, mede in het licht van de aanbevelingen van de commissie evaluatie Vreemdelingenwet 2000;
 • De VNG wordt geconsulteerd bij de uitwerking van aanvullende maatregelen ter bevordering van de effectiviteit van het terugkeerbeleid, waaronder mogelijkheden om, met inachtneming van de uitgangspunten van de Vreemdelingenwet 2000, het op straat terechtkomen van vreemdelingen na ommekomst van de 28-dagen termijn te beperken. Hierbij worden de ervaringen van gemeentelijke initiatieven betrokken;
 • Bij de uitvoering van het terugkeerbeleid wordt bijzondere aandacht gegeven aan het probleem dat gemeenten in de praktijk worden geconfronteerd met uitgeprocedeerde asielzoekers, die rechtmatig in Nederland verblijven, maar geen recht meer hebben op (opvang-)voorzieningen. Het Rijk en de VNG zullen hierover nader overleg voeren, teneinde deze situaties zoveel mogelijk tot een minimum te beperken;
 • De DT&V is ermee belast om het daadwerkelijk vertrek uit Nederland van vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf zo veel mogelijk te faciliteren en te realiseren, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen als ex-amv's;
 • De DT&V en de gemeenten streven ernaar elkaar bij de uitvoering van het terugkeerbeleid optimaal te ondersteunen en te informeren. De DT&V zal ten aanzien van het (individuele) vertrekproces transparant zijn naar de gemeenten en de gemeenten inzicht verschaffen in de werkwijze. In dat kader wordt een gemeentelijke klankbordgroep voor de DT&V ingericht;
 • Vervolgaanvragen en aanvragen vanuit vreemdelingenbewaring worden zo snel mogelijk beoordeeld, waarna in geval van een afwijzing het vertrek van verwijderbare vreemdelingen onverwijld ter hand wordt genomen;
 • Van vreemdelingen die, ingevolge de Vreemdelingenwet 2000, geen recht (meer) hebben op van Rijkswege verstrekte (opvang-)voorzieningen, worden de voorzieningen beŽindigd binnen de daartoe gestelde termijnen, waarbij de DT&V zich maximaal inspant om het daadwerkelijk vertrek uit Nederland te realiseren;
 • Gemeenten zullen gelet op het bovenstaande noch direct noch indirect meewerken aan de opvang van onrechtmatig in ons land verblijvende vreemdelingen en de bestaande noodopvang beŽindigen.

Inburgering en werk

 • Rijk en gemeenten zetten zich in voor een snelle en adequate toeleiding naar inburgeringstrajecten en de arbeidsmarkt. Dit gebeurt bij voorkeur door zogenaamde duale trajecten en op een niveau dat aansluit bij de opleiding en ervaring van de betrokkene;
 • Personen die in het kader van de regeling een verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier wordt verleend worden o.g.v. de Wet inburgering inburgeringsplichtig. Indien deze personen reeds in gemeenten wonen en algemene bijstand of een uitkering genoemd in het Besluit inburgering ontvangen krijgen zij een gemeentelijk aanbod voor een inburgeringsvoorziening. Er zal een extra beroep worden gedaan op het inburgeringstraject. Dat mag niet tot verdringing en wachtlijsten leiden. Het Rijk en de VNG zullen daarom nadere afspraken maken over de extra inburgeringstrajecten op grond van de regeling, bovenop de reeds gemaakte afspraken met gemeenten over inburgeringstrajecten;
 • Personen die in het kader van de regeling in de opvang de verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier ontvangen krijgen een aanbod tot inburgering, zodat in de opvang met inburgering kan worden gestart;
 • Het rijk en de VNG erkennen dat gemeenten voor degenen die onder de regeling vallen, reÔntegratietrajecten kunnen afsluiten. Dit zal worden betrokken bij de bespreking tussen het rijk en de VNG over het algemene bestuursakkoord, omdat de reÔntegratieproblematiek dan in een veel bredere context kan worden besproken.

Huisvesting

Teneinde een goede huisvesting ťn inburgering van de groep oudewetters te waarborgen, hebben het Rijk en de VNG het volgende afgesproken:

 • Het Rijk en de VNG spreken af dat personen die een verblijfsstatus ontvangen uiterlijk 2 jaar na toekenning van deze vergunning adequaat worden gehuisvest. Het Rijk en de VNG streven ernaar dit proces uiterlijk eind 2009 af te ronden;
 • Het bevorderen dat de nieuwe statushouders zelf geschikte woonruimte kunnen zoeken, staat hierbij voorop;
 • Na inwerkingtreding van de regeling zal worden gestart met een geregionaliseerde aanpak van de huisvesting. Dit laat onverlet het regime van de Huisvestingswet;
 • Om goede regie te houden op de huisvesting spreken Rijk en VNG het volgende af:
  • Justitie, VROM, COA, IPO, VNG, en Aedes richten een gezamenlijke taskforce op die de zorgvuldige en adequate huisvesting van de nieuwe statushouders begeleidt;
  • Ter ondersteuning hiervan zal een onderzoek worden verricht om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in het profiel van de te huisvesten doelgroep en de (kwantitatieve en kwalitatieve) aspecten van de huisvesting van de doelgroep;
  • Op basis daarvan zullen voor 2008 en 2009 aanvullende afspraken worden gemaakt over de uitplaatsing van statushouders, waarbij het voorkůmen van verdringing van nieuwewetters door oudewetters een bijzonder aandachtspunt is;
 • Justitie, VROM, VNG en COA zullen gezamenlijk overleg voeren op welke wijze en voor welke periode de bestaande centrale en lokale opvangvoorzieningen kunnen fungeren als overbrugging naar reguliere huisvesting.

FinanciŽn

 • Door het verstrekken van verblijfsvergunningen worden degenen die onder de regeling vallen rechtmatig ingezetenen van Nederland. Op grond daarvan kan aanspraak worden gemaakt op voorzieningen in onze samenleving;
 • Het Rijk en de VNG erkennen dat dit een aantal financiele consequenties met zich meebrengt. Het Rijk en de VNG hebben - met inachtneming van artikel 2 van de FinanciŽle Verhoudingswet - afspraken gemaakt over de financiŽle compensatie van gemeenten door het Rijk;
 • Voor diverse kosten in het kader van de uitvoering van de regeling, stelt het rijk in totaal 55 mln euro (in te zetten in 2007, 2008 en 2009) beschikbaar. De gemeente kan deze middelen aanwenden ten behoeve van kosten voor degenen die tot de doelgroep behoren. Binnen dit budgettaire kader zullen de convenantpartijen gezamenlijk criteria uitwerken;
 • Voor een individuele gemeente met een verhoudingsgewijs groot aantal onder de regeling vallende personen, geldt de in de WWB neergelegde voorziening (artikel 73-74 WWB) voor een aanvullende uitkering inkomensdeel. Een extra beroep op bijstand als gevolg van de toename van het aantal statushouders is daarbij een element van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt;
 • Begin 2009 evalueren de convenantpartijen de werking en de uitvoering van de in deze paragraaf gemaakte afspraken. Dit geldt ook voor de afspraken inzake huisvesting.

Overig

 • De VNG draagt deze bestuurlijke afspraken actief uit naar alle leden en bevordert dat deze dienovereenkomstig handelen;
 • Het Rijk en VNG zullen de voortgang en naleving van de afspraken in een regulier bestuurlijk overleg monitoren.

Woensdag 11 april 2007
Kamerleden ook benieuwd naar regeling, maar staatssecretaris heeft nog geen nieuws
In het algemeen overleg dat staatssecretaris Albayrak donderdag 4 april 2007met de commissie voor Justitie van de Tweede Kamer had, kwam ook de pardonregeling aan de orde. De kamerleden van de diverse partijen lieten blijken zeer uiteenlopende meningen te hebben over het pardon en legden tal van kritische vragen en opmerkingen bij de staatssecretaris neer. Staatssecretaris Albayrak liet in haar reactie weten dat zij momenteel afspraken over de regeling maakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De onderhandelingen over deze afspraken vormen naar haar mening geen reden voor stagnatie. De plannen liggen op koers. De staatssecretaris wil binnen de eerste 100 dagen van haar ambtstermijn, dus vůůr eind mei 2007, de regeling in de Tweede Kamer behandeld hebben, zodat snel met de uitvoering kan worden begonnen.

Ook op de website van de VNG is te lezen dat met de regering afspraken worden gemaakt over huisvesting en integratie. Doel is dat mensen die onder de regeling vallen snel actief aan de samenleving kunnen deelnemen. Ook worden afspraken gemaakt over het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de nieuwe vreemdelingenwet, inclusief terugkeer en het niet verlenen van opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

4 april 2007
Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer bespreekt vandaag de brief van de staatssecretaris.
De leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Justitie vergaderen vanmiddag met de staatssecretaris van Justitie mevrouw Albayrak. De brief van 3 april met betrekking tot de regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet is aan de agenda toegevoegd.
De vergadering vindt plaats om 13.00 (tot 1600) in de Troelstrazaal - https://www.tweedekamer.nl/

3 april 2007
Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet
(Brief van staatssecretaris van Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal )
In het Coalitieakkoord van 7 februari 2007 is ten aanzien van een te treffen regeling om de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet af te wikkelen een -relatief gedetailleerde- passage opgenomen. In dat kader werk ik aan een regeling die voorziet in het ambtshalve verlenen van een verblijfvergunning aan personen die aan de daarin genoemde objectieve criteria voldoen. Deze regeling is gekoppeld aan de volgende afspraken:

 1. Juridische verankering die beroep op vergelijkbaarheid van andere gevallen en hernieuwde instroom van MOB-ers uitsluit
 2. Overeenstemming bereiken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over huisvesting en integratie van de toegelaten personen alsmede over het verlenen aan medewerking uitvoering van de Vw 2000 inclusief terugkeer;
 3. Overeenstemming met de VNG over het niet verlenen van opvang voor asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn onder het regime van de vreemdelingenwet alsmede voor personen die niet onder bovenvermelde regeling vallen;
 4. Toelatingsprocedure asiel verbeteren naar aanleiding van evaluatie Vreemdelingenwet 2000;
 5. Nieuwe achterstanden met kracht tegengaan.

Op basis hiervan ben ik doende samen met de VNG voorbereidingen te treffen om te komen tot bestuurlijke afspraken om de te treffen regeling goed te kunnen uitvoeren. Deze voorbereidingen zijn nog niet geheel afgerond, al zijn wel belangrijke stappen gezet. Ik zie het verder overleg en de totstandkoming van een akkoord met vertrouwen tegemoet. Ik verwacht u op korte termijn nader te kunnen informeren over de voortgang van de te treffen regeling.

De Staatssecretaris van Justitie,

20 maart 2007
Tweede Kamer vraagt om brief over pardon
De vaste commissie voor justitie van de Tweede Kamer heeft staatsecretaris Nebahat Albayrak gevraagd om een brief over de stand van zaken rond het pardon. De commissie wil die nog te ontvangen brief met de staatssecretaris bespreken tijdens het algemeen overleg op 4 april a.s..

Zodra de brief er is, melden we dit op deze site. De meeste vergaderingen van de Tweede Kamer zijn live te beluisteren via www.tweedekamer.nl.

16 maart 2007
Verwarring over terugkeerbrief
Asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet vallen, ontvangen nog steeds brieven waarin zij opgeroepen worden voor een gesprek over terugkeer.
In de Tweede Kamer zijn hierover vragen gesteld aan staatssecretaris Nebahat Albayrak. Zij gaf toe dat abusievelijk gebruik is gemaakt van standaardbrieven, waarin mensen opgeroepen worden zich te melden op het politiebureau voor een terugkeergesprek.
Inmiddels is een nieuwe brief opgesteld. Hiermee worden de mensen eveneens uitgenodigd voor een gesprek, maar de gesprekken zijn nu voorlichtend en ondersteunend. In het nieuwe kader wordt informatie verstrekt over de actuele stand van zaken in het Project Terugkeer en de directe gevolgen daarvan. Ook wordt informatie verstrekt over de mogelijkheden van het zelfstandige vertrek.
Volgens de staatssecretaris zijn de mensen vrij op het gesprek te verschijnen. Als zij niet aan de uitnodiging voldoen, volgt geen maatregel. Wel worden zij opnieuw opgeroepen. De staatssecretaris heeft de Kamer toegezegd te kijken of die herhaalde oproep achterwege kan worden gelaten.
Over de pardonregeling stelde staatssecretaris Albayrak dat het haar bedoeling is dat zo veel mogelijk mensen die al jarenlang in onzekerheid zitten, heel snel zekerheid krijgen. 'De regeling zal binnen nu en enkele maanden gereed zijn. De uitvoering zal uiteraard meer tijd in beslag nemen dan dat.'
Het verslag van het vragenuur in de Tweede Kamer is te vinden op: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/plenaire_vergadering_13_maart_2007.jsp#0
Scroll naar 'Vragenuur brief aan uitgeprocedeerde asielzoekers'.

16 maart 2007
Stand van zaken rond pardonregeling

Op dit moment wordt er in opdracht van het nieuwe kabinet onder leiding van de staatssecretaris mevrouw N. Albayrak door ambtenaren hard gewerkt aan de omzetting van het voornemen voor een pardonregeling uit het coalitieakkoord in een juridische regeling. Deze conceptregeling wordt na goedkeuring door de ministerraad naar de Tweede Kamer gezonden. Na bespreking in de Tweede kamer wordt de uiteindelijke regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Pas daarna kan de IND vergunningen aanbieden aan de mensen die op grond van die regeling in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Het is de bedoeling dat de IND de vergunningen ambtshalve, dus zonder formele aanvraag van de betrokkene, gaat verlenen.

Bij de uitwerking van de regeling komen allerlei uitvoeringskwesties aan de orde, zoals bijvoorbeeld de vraag hoe mensen die niet meer in procedure zijn of in de rijksopvang verblijven onder de aandacht zullen worden gebracht van de IND. Ook zijn besprekingen gaande over de burgemeestersverklaring die de IND nodig heeft, voordat de dienst een vergunning kan aanbieden aan mensen die onder de regeling vallen.

In het coalitieakkoord staat onder meer dat over een aantal onderwerpen afspraken moeten worden gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Op www.vng.nl staat te lezen dat over de afspraken die het kabinet over terugkeer en noodopvang met de VNG wil maken momenteel overleggen plaats vinden. Zodra er een voorstel is, zal de VNG dit via een ledenraadpleging aan de gemeenten voorleggen.

Uit het land horen we dat veel maatschappelijke organisaties al in kaart brengen met welke mogelijke kandidaten voor een pardon zij contact hebben. Veel meer kan men op dit moment nog niet doen. Immers de formele regeling is er nog niet. Het is echt nog te vroeg om nu al uitspraken te doen over wie van de mensen met een asielaanvraag van voor 1 april 2001 wel en wie niet een vergunning krijgen.
Zodra er meer informatie bekend is, leest u dat op deze site.

23 februari 2007
Reactie VNG op regeerakkoord
Met de keuze voor een generaal pardon voor een specifieke groep asielzoekers biedt het kabinet de duidelijkheid waar gemeenten steeds om hebben gevraagd. De VNG is blij dat een rechtvaardig en humaan asielbeleid uitgangspunt blijft. Wat ons betreft betekent dit onverminderd dat er geen mensen meer op straat terechtkomen. Het regeerakkoord spreekt over afspraken die met de VNG gemaakt worden over huisvesting en integratie van toegelaten personen en het niet verlenen van opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Wij gaan er vanuit dat deze punten nader worden besproken in de gesprekken over het bestuursakkoord dat tussen gemeenten en Rijk gesloten wordt.

14 februari 2007
Nebahat Albayrak staatssecretaris justitie.
Nebahat Albayrak, 10 april 1968) is de nieuwe staatssecretaris van Justitie in het nieuwe Kabinet. Nebahat Albayrak is sinds 19 mei 1998 lid van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA.
Mevrouw Albayrak was beleidsmedewerker bij de directie coŲrdinatie Integratiebeleid minderheden (DCIM) van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
In de Tweede Kamer hield zij zich bezig met internationaal recht, de JBZ-raad, civiel recht (erfrecht, adoptie, privacy) en burgemeestersbenoemingen. Zij was voorzitter van de vaste commissie voor Defensie.


 

 

9 februari 2007
Woningcorporaties anticiperen op generaal pardon
In het regeerakkoord is een pardonregeling opgenomen voor asielzoekers die nog onder de oude vreemdelingenwet, dus voor 1 april 2001, in Nederland asiel hebben aangevraagd.
Om te anticiperen op de huisvestingsbehoefte van deze groep asielzoekers, onderzoekt Aedes met een groep leden en in gesprek met derden de behoeften en de mogelijkheden. Inzet is een bijdrage te leveren aan efficiŽntie en humane huisvesting, bijvoorbeeld door op korte termijn een handreiking voor de lokale praktijk voor te bereiden en te verspreiden onder alle leden. De huidige huisvestingssituatie van de groep asielzoekers die onder het pardon valt is divers. Zo wonen asielzoekers in de centrale opvang van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), bij familie of vrienden, in de noodopvang, in zogenoemde ROA-woningen of zijn ze gehuisvest onder de zogeheten Zorgwet VVTV.
Lees meer op https://www.aedes.nl/

7 februari 2007
Regeerakkoord
In het vandaag gepresenteerde regeerakkoord staat dat er een pardonregeling komt voor de 'oudewetters', de mensen die nog onder de oude Vreemdelingenwet in Nederland asiel hebben aangevraagd. De regeling zelf moet nog uitgewerkt worden. Diverse overheden en maatschappelijke organisaties buigen zich hierover.

Vandaag is er overleg geweest tussen LOGO (Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang en terugkeerbeleid) en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) om te komen tot uitvoeringsafspraken, zodat de regeling straks zo goed mogelijk kan verlopen.

VluchtelingenWerk Nederland, LOGO en INLIA verdiepen zich in oplossingen voor vraagstukken die de regeling met zich mee kan brengen en adviseren de politiek hier over. Regionale en lokale afdelingen van VluchtelingenWerk Nederland worden zo goed mogelijk van informatie voorzien, zodat de medewerkers de asielzoekers optimaal kunnen informeren en adviseren. Daarnaast wordt nagedacht over mogelijkheden om de groep die straks een verblijfsvergunning krijgt voor te bereiden op integratie in de Nederlandse samenleving.

Wellicht ten overvloede willen we u er op wijzen dat u geen rechten kunt ontlenen aan hetgeen op deze site vermeld staat.

Deze site is een initiatief van INLIA, LOGO en VWN