TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 22.4.4. Vrouwen

Het normale beleid, zoals onder andere weergegeven in C2/2.11, C2/3.2 en C14/4.3 is van toepassing.

(Seksueel) geweld tegen vrouwen

In Sierra Leone komt gender based violence zeer veel voor. Verkrachting is volgens de wet een misdaad maar desondanks is (seksueel) geweld tegen vrouwen en meisjes wijdverbreid en geaccepteerd. Een van de meest voorkomende vormen van gender based violence is verkrachting en mishandeling binnen het huwelijk.

In juni 2007 is de nieuwe wetgeving, inzake bescherming tegen huiselijk geweld en gedwongen huwelijken van jonge vrouwen, in werking getreden. Mensenrechtenorganisaties houden informatiebijeenkomsten om vrouwen voor te lichten over de nieuwe wetgeving. In de praktijk worden vrouwen namelijk nog belemmerd in het opeisen van hun rechten door gebrek aan opleiding en als gevolg van sociale druk van hun omgeving, met de hieruit voortvloeiende angst om verstoten te worden.

Vrouwen en meisjes die aannemelijk hebben gemaakt dat zij te vrezen hebben voor (seksuele) geweldpleging in Sierre Leone, kunnen op grond van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Hierbij dienen zij aannemelijk te maken dat de autoriteiten geen bescherming kunnen of willen bieden.

Genitale verminking

Genitale verminking is in Sierra Leone niet bij wet verboden en komt veelvuldig voor als onderdeel van de initiatie van meisjes in geheime genootschappen. De besnijdenis wordt toegepast vanaf de leeftijd van vijf jaar. Vanwege de macht van de geheime genootschappen en de vrees voor verlies van politieke aanhang durven veel politici deze praktijken niet aan de kaak te stellen. Een mogelijkheid om aan de controle van de familie te ontsnappen en zich op die manier te onttrekken aan de besnijdenis, is nauwelijks aanwezig. Behalve van huis weglopen en zich (elders) in het stedelijk gebied te vestigen, is er geen mogelijkheid voor vrouwen en meisjes om aan genitale verminking te ontsnappen.

Indien een meisje of vrouw nog niet besneden is en dit in haar land van herkomst niet kan ontlopen, kan sprake zijn van een reëel risico voor een schending van artikel 3 EVRM. In die situatie kan op grond van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd worden verleend. Hierbij wordt niet verlangd dat de asielzoeker zich tot de autoriteiten heeft gewend voor bescherming. Het tegenwerpen van een vestigingsalternatief, bij vrees voor besnijdenis, wordt per individueel geval bezien. Bij een volwassen vrouw is hierbij van belang of zij aan de controle van haar familie kan ontkomen en hoe zij zich voor haar vertrek heeft kunnen onttrekken aan de besnijdenis. Van minderjarige meisjes kan niet worden verlangd dat zij zich elders vestigen, wanneer zij hierin niet ondersteund worden door familie of derden, tenzij zij zich eerder succesvol aan besnijdenis hebben kunnen onttrekken.

Vc 2013