TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 22.4.5. Geheime genootschappen

Er bestaan in Sierra Leone verschillende geheime genootschappen. De genootschappen voeren inwijdingsrituelen uit om jonge leden voor te bereiden op de volwassenheid. Het lidmaatschap van een genootschap maakteen persoon een volwaardig lid van de gemeenschap en speelt een belangrijke rol bij de maatschappelijke positie. Er wordt gezegd dat alle personen op belangrijke posities bij een of meerdere genootschap(pen) zijn aangesloten.

Het is niet makkelijk om zich te onttrekken aan het lidmaatschap van een genootschap. Vooral bij families die in de stad wonen, komt het voor dat jongens niet willen toetreden. Het is voor hen dan onmogelijk om naar hun familiedorp terug te gaan, omdat de kans dan groot is dat ze worden vergiftigd en alsnog worden geïnitieerd.

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning asiel dient de asielzoeker aannemelijk te maken dat de ondervonden problemen zijn te herleiden tot daden van vervolging zoals bedoeld in het Vluchtelingenverdrag dan wel dat er sprake is van een reëel risico voor een schending van artikel 3 EVRM. Aangezien onduidelijk is in hoeverre de geheime genootschappen zijn ge├»ntegreerd binnen de autoriteiten, wordt niet verlangd dat de asielzoeker zich tot de autoriteiten heeft gewend voor bescherming. In beginsel is er sprake van een vlucht- dan wel vestigingsalternatief, bij vrees voor een geheim genootschap. Echter, dit wordt per individueel geval bezien. Uitgangspunt is dat van een volwassen asielzoeker doorgaans verwacht kan worden dat deze persoon zich aan het lidmaatschap van het geheime genootschap onttrekt door zich elders te vestigen. Van minderjarigen kan niet worden verlangd dat zij zich elders vestigen, wanneer zij hierin niet ondersteund worden door familie of derden, tenzij zij zich eerder succesvol aan het lidmaatschap van een geheim genootschap hebben kunnen onttrekken.

Vc 2013