TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 24.1. Achtergrond

Deze landenparagraaf bevat het landgebonden asielbeleid voor Somalië. Het landgebonden asielbeleid is een uitwerking van het algemene beleid van C1 tot en met C23 en kan niet worden gezien als een uitzonderingsregeling, behoudens de hieronder opgenomen regeling ten aanzien van het niet tegenwerpen van het vervallen van de verleningsgrond. De algemene wet- en regelgeving blijft voor het overige steeds de basis voor de individuele beoordeling van een asielaanvraag.

De beleidsconclusies in dit hoofdstuk zijn mede gebaseerd op het algemeen ambtsbericht van de Minister van BuZa van 17 mei 2011 over de situatie in Somalië (zie de website van het Ministerie van BuZa).

Op 7 januari 2011 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gemotiveerde interim measures getroffen in de zaken van twee Somalische asielzoekers waarmee hun uitzetting naar Somalië hangende hun klacht bij het EHRM wordt opgeschort. Naar aanleiding hiervan heeft de Minister voor Immigratie en Asiel bij brief van 18 maart 2011 de Tweede Kamer bericht dat is besloten tot het instellen van een vertrekmoratorium ten aanzien van afgewezen asielzoekers afkomstig uit Centraal- en Zuid-Somalië die niet in het noorden van Somalië kunnen verblijven. Op 28 juni 2011 heeft het EHRM in de zaak Sufi en Elmi t. VK (appl nrs 8319/07 en 11449/07) zich uitgelaten over terugkeer naar Centraal- en Zuid-Somalië. Onderhavig Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire is een weergave van de beleidsconsequenties van deze inhoudelijke uitspraak die als richtinggevend moet worden aangemerkt bij de beoordeling van vreemdelingen afkomstig uit Centraal- en Zuid-Somalië.

Dit hoofdstuk bevat de uitvoeringsconsequenties van het vastgestelde beleid.

Vc 2013