TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 24.9.1. Algemeen

In afwachting van een inhoudelijke uitspraak van het EHRM is de uitzetting van Somaliërs afkomstig uit Centraal- en Zuid-Somalië opgeschort door middel van een vertrekmoratorium. Dit vertrekmoratorium is op 7 april 2011 in werking getreden voor de duur van een jaar. Nu het EHRM op 28 juni 2011 een inhoudelijke uitspraak gedaan heeft, wordt het vertrekmoratorium met ingang van de inwerkingtreding van onderhavig Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire ingetrokken. Het recht op verstrekkingen dat voortvloeit uit dit vertrekmoratorium eindigt daarmee van rechtswege. Verder verblijven personen die onder dit vertrekmoratorium vielen niet langer rechtmatig in Nederland op grond van artikel 8, onder j, van de Vreemdelingenwet 2000.

Hierbij wordt verwezen naar het besluit om het vertrekmoratorium af te schaffen dat gelijktijdig in de Staatscourant verschenen is.

Vc 2013