TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 25.3.1. Tamils

Medio mei 2009 is een einde is gekomen aan de gevechtshandelingen tussen het regeringsleger en de LTTE. Inmiddels is blijkens het ambtsbericht van de Minister van BuZa van september 2010 de veiligheidssituatie in het Noorden en het Oosten van het land verbeterd. Mensenrechtenschendingen zijn in frequentie afgenomen. Op basis hiervan is besloten het beleidsuitgangspunt dat het Noorden en het Oosten van Sri Lanka categoriaal beschermingswaardig zijn, te verlaten.

Tamils hebben te maken met controles. Bij de controle zijn Tamils, vooral afkomstig uit het Noorden en het Oosten, extra kwetsbaar voor intimidatie, aanhouding, arrestatie en detentie vanwege hun veronderstelde betrokkenheid bij de Liberation Tigers of Tamil Eelam(LTTE). Dit geldt ook voor Tamils die geen identiteitskaart bezitten. Hoewel een rijbewijs of paspoort ook geaccepteerd is als identiteitsbewijs bij checkpoints, kan niet uitgesloten worden dat de controlerende autoriteit geen genoegen neemt met iets anders dan de identiteitskaart, nu hier de etniciteit mee kan worden aangetoond.

Om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen, moet men naar de geboorteplaats. Indien deze plaats zich bevindt in een conflictgebied, is dit vaak niet mogelijk. Indien de vreemdeling geen identiteitskaart (meer) heeft en het ook niet mogelijk is om er een te verkrijgen, is het aan de vreemdeling om dit aannemelijk te maken. Daarvoor is het nodig dat hij duidelijk aangeeft waar zijn geboorteplaats ligt en hoe hij zich voorheen zonder identiteitskaart kon verplaatsen in zijn land. Voor de gevallen waarin er inderdaad geen optie is om een identiteitskaart te verkrijgen, zal per individueel geval bezien moeten worden of de vreemdeling bij terugkeer een zodanig risico loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Daarbij wordt betrokken dat Tamils in Colombo zich met een laissez-passer kunnen laten registreren voor vestiging in Colombo. Zij moeten via het lokaal bestuur van hun geboorteplaats een NIC aanvragen. Van de vreemdeling, die in het verleden reeds in de negatieve belangstelling van de autoriteiten heeft gestaan, zal eerder het risico op een dergelijke behandeling worden aangenomen. Wanneer de vreemdeling zijn identiteitskaart heeft afgegeven, bijvoorbeeld aan zijn familie, is het aan hem om aannemelijk te maken dat het onmogelijk is om de kaart terug te krijgen, terwijl hij hiertoe wel pogingen heeft ondernomen.

Het enkele feit dat iemand Tamil is, leidt niet tot verlening van een verblijfsvergunning asiel. Er is in Sri Lanka geen sprake van vervolging van Tamils als zodanig. Tamils hebben in het algemeen niet te vrezen voor vervolging of voor negatieve bejegening door derden. De vreemdeling zal derhalve op individuele gronden aannemelijk moeten maken dat er sprake is van een gegronde vrees voor vervolging dan wel onmenselijke behandeling, waartegen geen bescherming kan worden geboden.

Vc 2013