TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 25a.2. Besluitmoratorium

Ten aanzien van asielaanvragen van vreemdelingen afkomstig uit Syrië geldt een besluit in de zin van artikel 43 Vw. Het besluit tot het instellen hiervan is gepubliceerd op dezelfde datum als onderhavig Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire. Het besluitmoratorium heeft een geldigheidsduur van zes maanden. Dit betekent dat tot en met het einde van deze termijn de individuele beslistermijn van aanvragen waarvan die termijn nog niet is volgelopen, wordt verlengd met ten hoogste één jaar. Voorts kan het voorkomen dat (ook) de (verlengde) beslistermijn reeds is verstreken. Echter, het ligt voor de hand dat het ook niet mogelijk is zorgvuldig te beslissen op deze aanvragen. Zie C19/5 voor de gevallen waarin nog wel kan worden beslist. Onder de werking van het besluitmoratorium zullen de individuele vreemdelingen wel in de gelegenheid worden gesteld zich omtrent de asielaanvraag te doen horen. Een uitzondering daarop vormen de aanvragen waarvoor een ander land verantwoordelijk is.

Vc 2013
C7/26.126.1 Besluitmoratorium

top

Vc 2013 Deel C - 7/ 26.1 Besluitmoratorium


Ten aanzien van Syrië geldt geen besluit in de zin van artikel 43, aanhef en onder a, Vw.

top
top