TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 5.3.2. Politieke tegenstanders van het bewind

De vrijheid van vereniging en vergadering is vastgelegd in de grondwet. Over het algemeen wordt dit recht gerespecteerd. Oppositionele groeperingen kunnen in het algemeen vrijelijk opereren, maar worden soms in hun werkzaamheden beperkt door intimidatie door de autoriteiten, vooral op provinciaal en lokaal niveau.

Willekeurige arrestaties en detenties, met name van burgers die verdacht worden van sympathieën voor de rebellengroepering Forces Nationales pour la Libération komen nog voor, hoewel de situatie sinds begin 2007 iets verbeterd is.

Indien een vreemdeling aannemelijk maakt dat hij op grond van zijn politieke overtuiging te vrezen heeft voor vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag, kan hij ingevolge het algemene beleid op grond van artikel 29, eerste lid, onder a, Vw in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

Vc 2013