TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 Deel C - 1/ 2.1 Algemeen


Vreemdelingen van wie de vrijheid is ontnomen

Als een vreemdeling van wie op grond van artikel 59 Vw de vrijheid is ontnomen te kennen geeft een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te willen indienen, kan de IND besluiten aanmeldcentrum Schiphol aan als locatie aan te wijzen waar de vreemdeling deze aanvraag moet indienen. Of de vreemdeling voor de indiening en de behandeling van zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wordt overgeplaatst naar aanmeldcentrum Schiphol, beoordeelt de IND in overleg met de DT&V, de ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen. De IND weegt bij deze beoordeling in ieder geval de volgende omstandigheden mee:

 • de mogelijkheid van een spoedige uitzetting na een eventuele afwijzing van de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd;

 • de beschikbaarheid van tolken in aanmeldcentrum Schiphol;

 • de mogelijkheden tot vervoer van de vreemdeling van de plaats waar de vrijheidsontneming ten uitvoer wordt gelegd naar aanmeldcentrum Schiphol; en

 • de omstandigheden gelegen in de persoon van de vreemdeling.

  Het uitgangspunt bij de beoordeling is dat de vreemdeling wordt overgeplaatst naar aanmeldcentrum Schiphol voor de indiening en de behandeling van de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

  Aanmeldcentrum Schiphol

  De vreemdeling wordt zo snel mogelijk nadat de vreemdeling naar aanmeldcentrum Schiphol is overgebracht, in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in te dienen. De tijd voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd kan worden gebruikt om de vreemdeling voor te bereiden op de asielprocedure.


 • Vc 2000
  C10Algemene opmerkingen over de asielprocedure

  top

  Vc 2000 Deel C - 10. Algemene opmerkingen over de asielprocedure

  top
  top
  top
  top