TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 Deel C - 7/ 2.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.


De IND beschouwt uitsluitend de volgende categorieën als kwetsbare minderheidsgroep:

a. vreemdelingen die afkomstig zijn uit een gebied waar zij tot een etnische minderheid behoren;
b. vreemdelingen die afkomstig zijn uit een gebied waar zij tot een religieuze minderheid behoren;
c. alleenstaande vrouwen.

ad b.

De IND beschouwt Shiitische moslims gelet op hun situatie in Afghanistan niet als een kwetsbare minderheidsgroep.

De IND beschouwt Afghaanse vreemdelingen die een andere religie dan de islam aanhangen, als een kwetsbare minderheidsgroep, ongeacht uit welk gebied in Afghanistan zij afkomstig zijn.

Een vreemdeling die zich in Nederland heeft bekeerd, komt op grond van de beleidsregels over kwetsbare minderheidsgroepen in Afghanistan in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, Vw, uitsluitend indien de vreemdeling:

 • afkomstig is uit een gebied in Afghanistan waar hij tot een religieuze minderheid is gaan behoren;

 • in Afghanistan problemen heeft ondervonden om andere redenen dan de nieuwe religie.


  ad c.

  De IND beschouwt een Afghaanse vrouw uitsluitend als alleenstaand, indien:

  1. de huwelijksband met de echtgenoot is verbroken;

  2. de vrouw ongehuwd is en de band met het gezin waartoe zij behoorde ten tijde van haar vertrek uit Afghanistan, is verbroken.

  ad 2.

  De IND beoordeelt in verband met de gezinsband of de vader in het gezin in Afghanistan aanwezig is.

  De Afghaanse vrouw moet (indicatief) bewijs overleggen om aan te tonen dat zij alleenstaand is op grond van een verbroken gezinsband. Wanneer dit niet mogelijk is, moet de Afghaanse vrouw aannemelijke verklaringen kunnen afleggen over de verbroken gezinsband.

  De IND beschouwt de gezinsband in elk geval als verbroken, indien:

 • de Afghaanse vrouw duurzaam is opgenomen in een ander gezin dan het ouderlijke gezin;

 • de Afghaanse vrouw zelfstandig is gaan wonen;

 • de Afghaanse vrouw een eigen gezin heeft gevormd doordat zij is gehuwd of een relatie is aangegaan.


 • Vc 2000