TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 Deel C - 7/ 23.4.5 Individuele kenmerken


De IND verleent in de volgende situaties een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, Vw aan een vreemdeling afkomstig uit de overige regio’sin Centraal-en Zuid-Somalië buiten Mogadishu, indien de vreemdeling:

 • afkomstig is uit een gebied dat onder controle staat van Al-Shabaab en aannemelijk heeft gemaakt dat hij zich niet heeft kunnen handhaven onder de regels van Al-Shabaab;

 • afkomstig is uit een gebied dat niet of niet langer onder controle staat van Al-Shabaab, dit gebied enkel kan bereiken via het gebied dat wel onder controle staat van Al-Shabaab en aannemelijk heeft gemaakt dat hij zich niet kan handhaven onder de regels van Al-Shabaab.

  De IND betrekt bij de beoordeling van de vraag of de vreemdeling zich kan handhaven onder de regels van Al-Shabaab in ieder geval de volgende aspecten:


 • de ervaringen van de vreemdeling met het leven onder de regels van Al-Shabaab;
 • zou de vreemdeling vanwege verwestersing de negatieve aandacht van Al-Shabaab kunnen wekken, voor zover de vreemdeling ervaring heeft met het leven onder de regels van Al-Shabaab.

  Bij de beoordeling of het verblijf in Nederland bij een individuele Somalische vreemdeling heeft geleid tot een verwestersing waarbij een of meer specifieke kenmerken bij terugkeer feitelijk niet meer verborgen kunnen worden gehouden, spelen in ieder geval de volgende elementen een rol:

 • de duur van het verblijf van de vreemdeling in Nederland; hierbij geldt als uitgangspunt dat bij vreemdelingen die meerderjarig waren toen zij Nederland inreisden en die minder dan tien jaar in Nederland hebben verbleven, in beginsel niet wordt aangenomen dat er sprake is van verwestersing;
 • de leeftijd bij aankomst in Nederland; zo zal van een vreemdeling die minderjarig was bij inreis, in Nederland onderwijs genoten heeft en meerdere van zijn vormende jaren (de leerplichtige periode) in Nederland heeft doorgebracht eerder kunnen worden aangenomen dat er sprake is van verwestersing. Hierbij wordt tevens het aantal vormende jaren betrokken dat de vreemdeling in Somalië heeft doorgebracht;
 • de mate waarin de vreemdeling de Nederlandse taal beheerst;
 • de mate waarin de vreemdeling deelneemt aan de Nederlandse samenleving.
 • Vc 2000