Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel C: Bijlagen C14

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Bijlage C 14-1 Richtlijn voor de coordinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid
Bijlage C 14-2 Verordening betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap
Bijlage C 14-3 Richtlijn inzake de opheffing van de beprekingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap
Bijlage C 14-4 Verordening met betrekking tot het recht van werknemers om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld
Bijlage C 14-5 Richtlijn ter uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn van 25 februari 1964 voor de coordinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid tot de werknemers die het recht uitoefenen om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld
Bijlage C 14-6 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten
Bijlage C 14-7 Richtlijn betreffende het recht van onderdanen van een Lid-Staat op het grondgebied van een andere Lid-Staat verblijf te houden na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend
Bijlage C 14-8 Richtlijn betreffende het verblijfsrecht
Bijlage C 14-9 Richtlijn betreffende het verblijfsrecht van werknemers en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid hebben beeindigd
Bijlage C 14-10 Richtlijn inzake het verblijfsrecht voor studenten
Bijlage C 14-11 Associatiebesluiten van de Associatieraad EEG-Turkije