Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D7

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D7-A1 Aanbiedingsbrief bij positief advies machtiging voorlopig verblijf (MVV)
Model D7-B1-1 Positief advies MVV bij huwelijkspartner van een Nederlander, een als vluchteling toegelaten vreemdeling of een houder van een vergunning tot verblijf als asielgerechtigde
Model D7-B1-2 Positief advies MVV bij huwelijkspartner van een houder van een vergunning tot verblijf
Model D7-B1-3 Positief advies MVV bij huwelijkspartner van een houder van een vergunning tot vestiging
Model D7-B1-4 Positief advies MVV bij minderjarige kinderen van een Nederlander, een als vluchteling toegelaten vreemdeling of een houder van een vergunning tot verblijf als asielgerechtigde
Model D7-B1-5 Positief advies MVV bij minderjarige kinderen van een houder van een vergunning tot verblijf
Model D7-B1-6 Positief advies MVV bij minderjarige kinderen van een houder van een vergunning tot vestiging
Model D7-B1-7 Positief advies MVV bij gezinsleden van voor studie toegelaten vreemdelingen, aan een instelling voor Hoger Onderwijs
Model D7-B1-8 Positief advies MVV bij verblijf bij partner
Model D7-B1-9 Positief advies MVV bij gezinsleden van een onderdaan van de EG of de EER aan wie een in artikel 94 Vb genoemd verblijfsrecht toekomt en die zelf geen onderdaan zijn van een van de Lid-Staten
Model D7-B11-1 Positief advies MVV bij vreemdelingen die arbeid in loondienst willen verrichten
Model D7-B11-2 Positief advies MVV bij stage
Model D7-B13 Positief advies MVV bij au pair
Model D7-B14-1 Positief advies MVV bij studenten aan een instelling voor hoger onderwijs
Model D7-B14-2 Positief advies MVV bij voorbereidend jaar
Model D7-B14-3 Positief advies MVV bij uitgenodigde studenten
Model D7-B15 Positief advies MVV bij familiebezoek
Model D7-B19 Positief advies MVV bij ex-Nederlanders, geboren en getogen in Nederland