Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000

WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht sinds 20001
Jaar WBV nr. WI nr. omschrijving datum

eerdere jaren
2001

2002 TBV Werkinstructies

2002 TBV 2002/1 Beoordeling aanvragen asielzoekers van Iraanse nationaliteit
2002 TBV 2002/2 Opheffing toepassing voorlopig bevel tot bewaring
2002 TBV 2002/3 Heroverweging en herhaalde aanvragen
2002 TBV 2002/4 Criterium feitelijke gezinsband bij toelating minderjarigen
2002 TBV 2002/5 Wijziging legesheffing
2002 TBV 2002/6 Beoordeling asielaanvragen van personen van Afghaanse nationaliteit
2002 TBV 2002/7 Omzetting legesbedragen visa in euro's
2002 TBV 2002/8 Verruimde gezinshereniging/feitelijk behoren tot het gezin
2002 TBV 2002/9 Beeindigen van de maatregel ex art 6(1) en (2) Vw
2002 TBV 2002/10 Beoordeling asielaanvragen van Joegoslaven
2002 TBV 2002/11 Middelen van bestaan voor personeel in dienst van ambassade of consulaat
2002 TBV 2002/12 Instructies korpschef ten aanzien van verblijfsvergunningen asiel
2002 TBV 2002/13 Beoordeling asielaanvragen van asielzoekers van Chinese nationaliteit
2002 TBV 2002/14 Beoordeling asielaanvragen van asielzoekers van Turkse nationaliteit
2002 TBV 2002/15 Aanvullend criterium voor gevallen waarin Nederland het asielverzoek zelf behandelt
2002 TBV 2002/16 Verzamel TBV
2002 TBV 2002/17 Meldplicht en beschikbaarheidsverplichting asielzoekers
2002 TBV 2002/18 Paspoortvereiste onderdanen van Somalie
2002 TBV 2002/19 TBC-keuring van in Nederland geboren kinderen
2002 TBV 2002/20 Losse dienstverbanden
2002 TBV 2002/21 Vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak
2002 TBV 2002/22 Mvv-procedure
2002 TBV 2002/23 Leeftijdsonderzoek alleenstaande minderjarige asielzoekers en vreemdelingen
2002 TBV 2002/24 Canadese stagiairs
2002 TBV 2002/25 Aantonen rechtmatig gezag
2002 TBV 2002/26 Beoordeling van asielaanvragen van personen van Rwandese nationaliteit
2002 TBV 2002/27 Molukkers
2002 TBV 2002/28 Normbedragen Abw en WSF per 1 juli 2002
2002 TBV 2002/29 Redenen van humanitaire aard
2002 TBV 2002/30 Wet IB 2001
2002 TBV 2002/31 Toezicht, vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen
2002 TBV 2002/32 Grensbewaking luchthavens
2002 TBV 2002/33 Benoeming minister voor Vreemdelingenzaken & Integratie
2002 TBV 2002/34 Aanpassing glijdende schaal inzake openbare orde
2002 TBV 2002/35 Ontheffing legesverplichting voor niet-geprivilegieerde NAVO-vreemdelingen
2002 TBV 2002/36 Intrekking vertrekmoratorium voor Afghaanse asielzoekers
2002 TBV 2002/37 Gebruik electronic ticketing in de burgerluchtvaart
2002 TBV 2002/38 DNA-onderzoek en gezinshereniging
2002 TBV 2002/39 Beoordeling asielaanvragen van personen van Afghaanse nationaliteit
2002 TBV 2002/40 Beleid ten aanzien van buitenlandse studenten
2002 TBV 2002/41 Aanvulling op C8/Irak
2002 TBV 2002/42 Asielaanvragen ingediend in transit-/transferruimte luchthaven Schiphol
2002 TBV 2002/43 Verlenging TBV 2001/31
2002 TBV 2002/44 Aanpassing AC-procedure als gevolg van jurisprudentie ABRS
2002 TBV 2002/45 Beoordeling van asielaanvragen van personen van Sierra Leoonse nationaliteit
2002 TBV 2002/46 invoering D + C visum
2002 TBV 2002/47 Beoordeling van asielaanvragen van personen van Liberiaanse nationaliteit
2002 TBV 2002/48 Opvang Dublinclaimanten
2002 TBV 2002/48 Correctie Opvang Dublinclaimanten
2002 TBV 2002/49 Wijziging leges
2002 TBV 2002/50 Vreemdelingenbewaring
2002 TBV 2002/51 Opname spoedgevallen in tijdelijke noodvoorziening
2002 TBV 2002/52 Wijziging van hoofdstuk C3/11 in verband met de omzetting aanmeldcentra Zevenaar
2002 TBV 2002/53 Beoordeling van asielaanvragen van asielzoekers van Srilankaanse nationaliteit
2002 TBV 2002/54 Aanpassing beleid middelenvereiste
2002 TBV 2002/55 Vreemdelingenbewaring
2002 TBV 2002/56 In Nederland geboren kinderen uit ouders die een asielprocedure doorlopen
2002 TBV 2002/57 Wijziging C/8 China
2002 TBV 2002/58 Beoordeling van asielaanvragen van asielzoekers van Iraakse nationaliteit
2002 TBV 2002/59 Ambtshalve toets in asielzaken
2002 TBV 2002/60 Grensbewaking
2002 TBV 2002/61 TWV-plicht en Associatiebesluit 1/80
2002 TBV 2002/62 Afschaffing driejarenbeleid
2002 TBV 2002/63 MVV-procedure bij IND-loket arbeidsmigratie
2002 TBV 2002/64 Normbedragen Abw, WSF en AKW per 1 januari 2003
2002 TBV 2002/65 Traumatabeleid

2002 TBV Werkinstructies

--

latere jaren
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013