Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000

WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht sinds 20001
Jaar WBV nr. WI nr. omschrijving datum

eerdere jaren
2001
2002

2003 TBV's Werkinstructies

2003 TBV 2003/1 Afghanistan
2003 TBV 2003/2 Medische noodsituatie vreemdelingen
2003 TBV 2003/3 Overdracht administratieve taken mvv-procedure
2003 TBV 2003/4 Somalie
2003 TBV 2003/5 Libie
2003 TBV 2003/6 Gewijzigde procedure mvv
2003 TBV 2003/7 Driejarenbeleid
2003 TBV 2003/8 Irak
2003 TBV 2003/9 Signaleringen in het Opsporingsregister
2003 TBV 2003/10 Grensbewaking
2003 TBV 2003/11 Staatloze Palestijnen
2003 TBV 2003/12 Paspoort- en mvv-vereiste Irak
2003 TBV 2003/13 Grensbewaking, gevaar voor de volksgezondheid
2003 TBV 2003/14 Beoordeling van asielaanvragen van personen van Ivoriaanse nationaliteit
2003 TBV 2003/15 Protocol Identificatie en Labeling (PIL) en Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV)
2003 TBV 2003/16 Normbedragen Abw en WSF per 1 juli 2003
2003 TBV 2003/17 Toepassing 1F bij kindsoldaten
2003 TBV 2003/18 Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000
2003 TBV 2003/19 Aanpassing middelenvereiste gezinshereniging en -vorming
2003 TBV 2003/20 Aanvulling op Protocol Identificatie en Labeling (PIL) en Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV)
2003 TBV 2003/21 MVV en bestendig verblijf
2003 TBV 2003/22 Beoordeling van asielaanvragen van personen van Afghaanse nationaliteit
2003 TBV 2003/23 Beoordeling asielaanvragen van personen van Iraakse nationaliteit
2003 TBV 2003/24 Aanvulling toepassing art. 4:6 Awb (tweede aanvraag)
2003 TBV 2003/25 Ongehuwdverklaring uitwisselingsjongeren
2003 TBV 2003/26 Ambtshalve toets in asielzaken
2003 TBV 2003/27 Beoordeling asielaanvragen personen van Liberiaanse nationaliteit
2003 TBV 2003/28 Beoordeling asielaanvragen Algerijnse asielzoekers
2003 TBV 2003/29 Aanpassing middelenvereiste (freelancers, inkomensbestanddelen, proeftijd en vrijwillige werkloosheid)
2003 TBV 2003/30 Beoordeling van asielaanvragen van personen van Chinese nationaliteit
2003 TBV 2003/31 Verwijzing van (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen naar aanmeldcentrum Rijsbergen
2003 TBV 2003/32 Inwerkingtreding (Dublin-)verordening 1 sept. 2003
2003 TBV 2003/33 Verzoeken om asiel op de diplomatieke posten in het buitenland
2003 TBV 2003/34 Inwerkingtreding Veegwet-II
2003 TBV 2003/35 Leges en buiten behandeling stellen
2003 TBV 2003/36 Meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de EG (grensbewaking)
2003 TBV 2003/37 Beoordeling aanvragen Iraanse asielzoekers
2003 TBV 2003/38 Eenmalige regeling voor asielzoekers
2003 TBV 2003/39 Verlenging Regeling verstrekkingen asielzoekers
2003 TBV 2003/40 Aanpassing Deel A en model M22
2003 TBV 2003/41 Beoordeling van asielaanvragen van personen van Angolese nationaliteit
2003 TBV 2003/42 Verduidelijking B11/2 Vc 2000 (Overeenkomst EEG-Turkije - Associatiebesluit 1/80)
2003 TBV 2003/43 Studie
2003 TBV 2003/44 Beoordeling van asielaanvragen van personen van Srilankaanse nationaliteit
2003 TBV 2003/45 Wet betreffende de positie van Molukkers (Faciliteitenwet)
2003 TBV 2003/46 Wijziging hoofdstuk C3/11 i.v.m. de omzetting aanmeldcentrum Zevenaar
2003 TBV 2003/47 Paspoort- en mvv-vereiste Irak
2003 TBV 2003/48 Genitale verminking
2003 TBV 2003/49 Aanpassing inzake Overgangsrecht Verordening (EG) 343/2003 Dublinprocedure
2003 TBV 2003/50 Beoordeling asielaanvragen van personen van Armeense nationaliteit
2003 TBV 2003/51 Beoordeling asielaanvragen van personen van Azerbeidzjaanse nationaliteit
2003 TBV 2003/52 Aanpassing model M37 in verband met artikel 1F
2003 TBV 2003/53 Instelling visaloketten
2003 TBV 2003/54 Overdracht verlengingsaanvragen verblijfsvergunning regulier
2003 TBV 2003/55 Het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag
2003 TBV 2003/56 Middelen van bestaan
2003 TBV 2003/57 Grensbewaking, verdeling verantwoordelijkheden
2003 TBV 2003/58 B11/4 Nederlands-Duits Vestigingsverdrag B11/6 Europa-overeenkomsten
2003 TBV 2003/59 Grensbewaking, bijzondere omstandigheden
2003 TBV 2003/60 Wet werk en bijstand
2003 TBV 2003/61 Handelwijze bij een mislukte uitzetting vanuit een vrijheidsontnemende maatregel
2003 TBV 2003/62 Normbedragen Abw en WSF per 1 januari 2004
2003 TBV 2003/63 Bevoegdheid Koninklijke Marechaussee tot inbewaringstelling van vreemdelingen
2003 TBV 2003/64 Beoordeling asielaanvragen van personen van Angolese nationaliteit - ama's
2003 TBV 2003/65 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag en interne gewapende conflicten
2003 TBV 2003/66 Wijziging tarieven consulaire dienstverlening

2003 TBV Werkinstructies

2003 WI 2003/270B

latere jaren
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013