Documentatie Database: WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


 • Vc 2000
 • 2019
 • WijzigingsBesluiten Vreemdelingencirculaire (WBV)
 • Werkinstructies IND (WI)
 • Informatieberichten IND (intern) (IB)

 • eerdere jaren: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

  latere jaren: 2020 - 2021 - 2022

  Jaar WBV nummer zie ook omschrijving datum

  2019 WBV 2019/1 B9/6 Vc Afsluitregeling Kinderpardon 8 feb. 2019
  2019 WBV 2019/2 B13 Vc Gevolgen Brexit: Terugtrekkingsregeling verblijfsrecht VK-onderdanen en familieleden 4 mrt. 2019
  2019 WBV 2019/3 C7/22 Vc Het asielbeleid ten aanzien van de Russische Federatie 6 mrt. 2019
  2019 WBV 2019/4 A2/2 en
  A5/6 Vc
  Gevolg wijziging Vw: staandehouding en inbewaringstelling van Dublinclaimanten 27 feb. 2019
  2019 WBV 2019/5 A2/12.2 Vc Wijziging procedure in geval van signalering 21 mrt. 2019
  2019 WBV 2019/6 B13 Vc Gevolgen Brexit: Terugtrekkingsregeling verblijfsrecht VK-onderdanen en familieleden, aanpassing datum ingang. 5 apr. 2019
  2019 WBV 2019/7 B11/2.5 Vc Discretionaire Bevoegdheid staatssecretaris. 29 apr. 2019
  2019 WBV 2019/8 C7/20 Vc Asielbeleid Nigeria 16 mei 2019
  2019 WBV 2019/9 A2/2.5 Vc en
  A2/10.3.1 Vc
  Overgang strafrechtelijke naar vreemdelingenrechtelijke detentie; en over de meldplicht 28 juni 2019
  2019 WBV 2019/10 B1/7.2 Vc Het opschorten van de werking van het (afwijzende) besluit 10 juli 2019
  2019 WBV 2019/11 C7/2 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Afghanistan 16 juli 2019
  2019 WBV 2019/12 C7/14 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Iran 22 juli 2019
  2019 WBV 2019/13 C7/17.1 Vc en
  C7/17.7 Vc
  Besluit- en vertrekmoratorium Libië 22 juli 2019
  2019 WBV 2019/14 C7/24 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Somalië 12 sep. 2019
  2019 WBV 2019/15 A2/10.3.1 Vc Meldplicht in het kader van toelatingsprocedures 23 sep. 2019
  2019 WBV 2019/16 B8/1, B8/13 en
  B8/14 Vc
  Verblijf als minderjarige vreemdeling met een kinderbeschermingsmaatregel
  Beschermde getuige in beschermingsprogramma
  24 sep. 2019
  2019 WBV 2019/17 - Terugtrekkingsregeling verblijfsrecht VK-onderdanen en familieleden 23 okt. 2019
  2019 WBV 2019/18 C7/2 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Afghanistan 10 okt. 2019
  2019 WBV 2019/19 B8/4 Vc Vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken 21 nov. 2019
  2019 WBV 2019/20 A3/3 Vc Vertrektermijnen 27 nov. 2019
  2019 WBV 2019/21 A3/3 Vc Algehele aanpassing van de Vc ivm:
  gewijzigde terminologie: OPS resp E&S
  clausuleregeling onvoorziene beeindiging van reis; en correcties en kleinere wijzigingen effect van EHRM 12 juni 2012, Bajsultanov tegen Oostenrijk en verwijzing naar 3.86 Vb en beleid mbt intrekking verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd conform Kwalificatierichtlijn
  27 nov. 2019

  Jaar WI nummer zie ook omschrijving datum

  2019 WI 2019/1 - Het beoordelen van asielaanvragen van verwesterde vrouwen.
  Wijziging n.a.v. ABRvS 21-11-2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3735)
  7 jan. 2019
  2019 WI 2019/2 ABRvS 17 juni 2016
  ABRvS 4 juli 2017
  ABRvS 2 juni 2016
  Openbare Orde in relatie tot het Unierechtelijk openbare orde criterium 21 jan. 2019
  2019 WI 2019/3 - Onbekend / geheim -
  2019 WI 2019/4 - Herkomstonderzoek in asielzaken (HIS-check)
  vervangt: WI 2004/23
  11 mrt. 2019
  2019 WI 2019/5 - Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden
  vervangt: WI 2018/1
  28 mrt. 2019
  2019 WI 2019/6 - Onbekend / geheim -
  2019 WI 2019/7 - Opvragen gegevens in Eurodac 19 apr. 2019
  2019 WI 2019/8 C2/5 Vc Het belang van het kind in de Dublinprocedure 25 juni 2019
  2019 WI 2019/9 - Procedure herhaalde [lees:opvolgende] aanvragen 27 juni 2019
  2019 WI 2019/10 B7/3.8 Vc Toepassing van art. 8 EVRM 19 juli 2019
  2019 WI 2019/11 - Horen en mandatering in bezwaar 23 juli 2019
  2019 WI 2019/12 - Palestijnen; registratie in Basisregistratie Personen 29 juli 2019
  2019 WI 2019/13 - Palestijnen; registratie in Basisregistratie Personen
  kennelijk een correctie van of aanvulling op WI 2019/12
  15 aug. 2019
  2019 WI 2019/14 - Geheim -
  2019 WI 2019/15 - Richtlijnen voor de toepassing van artikel 8 EVRM 30 sep. 2019
  2019 WI 2019/16 - Horen en mandatering in bezwaar
  Aanvulling op (resp. verduidelijking van) WI 2019/11
  18 dec. 2019
  2019 WI 2019/17 - Horen en beslissen in LHBTI zaken 30 dec. 2019
  2019 WI 2019/18 - Bekeerlingen (Vervanging van WI 2019/10) 30 dec. 2019

  Jaar IB nummer zie ook omschrijving datum

  2019 IB 2019/1 30a Vw Beoordeling veilige derde landen – India 9 jan. 2019
  2019 IB 2019/4 - melding of verzoek op basis van een asielgerelateerde Interpolsignalering 17 jan. 2019
  2019 IB 2019/8 B1/4.2; WI 20187/14; Politiek- en mediagevoelige zaken Handelwijze Turkse zaken en Koerdische zaken 4 feb. 2019
  2019 IB 2019/12 B1/4.2; B7/3.3; IB 2019/6 Niet tegenwerpen paspoortvereiste bij hier te lande geboren kinderen die aan de overige voorwaarden van art. 3.23 Vb 14 feb. 2019
  2019 IB 2019/15 B1/8.1.1 Vereenvoudigde overlegging van openbare documenten in de EU 16 feb. 2019
  2019 IB 2019/22 30a Vw Beoordeling veilige derde landen – Egypte 27 feb. 2019
  2019 IB 2019/23 B1/4.2 Vrijstelling paspoortvereiste versus tijdelijk niet tegenwerpen 28 feb. 2019
  2019 IB 2019/24 - Werkwijze manipulatie vingertoppen; Kennelijk ongegrond, weigeren vingerafdrukken 4 mrt. 2019
  2019 IB 2019/26 ABRvS 31 mei 2018 christelijke tatoeages 8 mrt. 2019
  2019 IB 2019/30 Landen info Beoordeling aanvragen asielzoekers uit Bahrein 22 mrt. 2019
  2019 IB 2019/31 B7/3/2/3 Surinaamse toeziende voogdij 26 mrt 2019
  2019 IB 2019/35 B10/2 Overgehevelde informatie uit onderdeel B10 (EURecht) van de uitgefaseerde Leidraad Regulier 29 mrt 2019
  2019 IB 2019/45 - Procedure afstandsverplichting van Nigerianen aangepast 24 april 2019
  2019 IB 2019/46 B1/4.1; B1/3.3 MVV-vereiste en evenredigheidsbeginsel 30 april 2019
  2019 IB 2019/50 ABRvS 25 okt 2018 Werkwijze n.a.v. Afdelingsuitspraak inzake toepassing art. 4:6 Awb in Dublinzaken 6 mei 2019
  2019 IB 2019/52 B7/3.7; B7/3.7.1; B7/3.7.2 Handelwijze in zaken waarin sprake is van een familiepleegkind dat reeds in het land van herkomst deel uitmaakte van het pleeggezin 6 mei 2019
  2019 IB 2019/64 ABRvS 8 feb 2017 Verzoek om vrijstelling afstandsverplichting na verlening Nederlanderschap is een aanvraag in de zin van art 1:3 Awb 19 juni 2019
  2019 IB 2019/72 14.1 RWN Verblijfsrechtelijke situatie na intrekking Nederlanderschap 30 juni 2019
  2019 IB 2019/80 30 Vw; B8/3 Aanpassing Verblijfsregeling Mensenhandel 1 aug. 2019
  2019 IB 2019/81 3.6ba(1) Vb afschaffen discretionaire bevoegdheid; ambtshalve toets schrijnendheid 31 juli 2019
  2019 IB 2019/82 WBV 2019/7 openbare orde; afschaffen discretionaire bevoegdheid.
  aanvragen van vreemdelingen met antecedenten met betreffende zeer ernstige misdrijven
  1 aug. 2019
  2019 IB 2019/83 Wet Inburgering Beroep op vrijstelling onderdelen ONA en KNM door vreemdelingen die na 1-1-2015 inburgeringsplichtig zijn dan wel een aanvraag voor sterker verblijf hebben ingediend. 7 aug. 2019
  2019 IB 2019/85 B9/8.1.2.3, B9/18.1, B12/2.6.2, C5/2, D1/2.5.2
  HvJEU 7/11/2018, C-257/17, C. & A.
  HvJEU 7/11/2018, C-484/17, K.
  Inburgeringsvereiste: proces beroep op ontheffing n.a.v. arresten C. & A. en K.; EU langdurig ingezetene; voortgezet verblijf na huwelijk/partnerschap; gezinslid bij Europese blauwe kaarthouder 12 aug. 2019
  2019 IB 2019/92 HvJEU 2/4/2019, C-582/17, H. & R. Werkwijze n.a.v. HvJ EU arrest H. en R.: Dublin III verantwoordelijke lidstaat 10 sep. 2019
  2019 IB 2019/94 Glijdende schaal (3.86 Vb); WI 2018/21 doorwerking artikel 21 vierde lid bij reguliere intrekkingen 13 sep. 2019
  2019 IB 2019/99 - Servië veilig land van herkomst 7 okt. 2019
  2019 IB 2019/104 pilot strafmaatvergelijking; IB 2019/63 Openbare Orde, intrekking, inreisverbod, ongewenstverklaring 31 okt. 2019
  2019 IB 2019/109 IB 2017/02 ABRvS 8 april 2016 Herziening van IB 2017/02: Belangrijke wijziging inzake terugkeerbesluiten naar aanleiding van afdelingsjurisprudentie 21 nov. 2019
  2019 IB 2019/110 B7/3.1, B7/5 Aantonen huwelijk ingeschreven in BRP 25 nov. 2019
  2019 IB 2019/117 - Intrekkingszaken waarin meerdere intrekkingsgronden tegelijk aan de orde zijn 11 dec. 2019
  2019 IB 2019/118 IB 2018/36; 30a Vw Beoordelen veilige derde landen in de asielprocedure 13 dec. 2019
  2019 IB 2019/121 HvJEU 2/3/2010, C-135/08, Rottmann Evenredigheidstoets Unieburgerschap 13 dec. 2019
  2019 IB 2019/126 28-33 Vw Vertrokken statushouder; Vergunning voor verblijf Asiel, terugkeer algemeen, openbare orde, Intrekkingen dec 2019
  2019 IB 2019/132 C2/3.2; WI 2019/17, 2019/18
  TK motie 20/11/2019
  Asiel, lhbti’s en bekeerlingen; beoordeling asielrelaas / Inwilligingsgronden 2019

  latere jaren: 2020 2021