Vreemdelingencirculaire 1966 Vc66 Deel E

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel E

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel E - Uitzetting en Bewaring
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 35e wijziging (02/09/1982)
0 Voorbladen
01 Hoofdstuk I Inleiding
02 Hoofdstuk II Het begrip uitzetting
03 Hoofdstuk III Vreemdelingen die voor uitzetting in aanmerking komen
04 Hoofdstuk IV Vreemdelingen wier uitzetting niet mag plaatsvinden of wier uitzetting dient te worden opgeschort
05 Hoofdstuk V Bevoegdheid tot uitzetting last tot uitzetting
06 Hoofdstuk VI Gevallen waarin geen last tot uitzettin vereist is
07 Hoofdstuk VII Samenwerking tussen de hoofden van plaatselijke politie met het oog op verwijdering van vreemdelingen
08 Hoofdstuk VIII Gedragslijn indien de verwijdering om gezondheidsredenen niet verantwoord is
09 Hoofdstuk IX Gedragslijn indien buitenlandse autoriteiten voorgeleiding wegens misdrijf hebben gevraagd Uitlevering
10 Hoofdstuk X Voorbereiding van de verwijdering
11 Hoofdstuk XI Beoordeling van de vraag of een redelijke termijn (art 24 Vw) moet worden gegund
12 Hoofdstuk XII Het inhouden van documenten; het stellen van aantekeningen in identiteitspapieren
13 Hoofdstuk XIII Verwijdering van wederzijdse onderdanen en vreemdelingen in Benelux-verband
14 Hoofdstuk XIV Overgave en overname van personen ingevolge overeenkomst met de Bondsrepubliek Duitsland
15 Hoofdstuk XV Overname van personen op grond van het Nederlands-Duitse Grensverdrag
16 Hoofdstuk XVI Verwijdering van vreemdelingen naar Frankrijk of Oostenrijk
17 Hoofdstuk XVII Verwijdering van vreemdelingen die per schip of vlieftuig zijn binnengekomen
18 Hoofdstuk XVIII Toezending van het reispapier van de vreemdeling aan de doorlaatpost van uitreis
19 Hoofdstuk XIX Informatie van de vreemdeling omtrent de reden van zijn verwijdering
20 Hoofdstuk XX Bericht aan de Minister van Justitie omtrent verwijdering
21 Hoofdstuk XXI Voorlopige signalering aan de doorlaatposten
22 Hoofdstuk XXII Het binnentreden van woningen
23 Hoofdstuk XXIII Kosten van uitzetting
24 Hoofdstuk XXIV Gronden voor inbewaringstelling
25 Hoofdstuk XXV Het geven van een bevel tot bewaring
26 Hoofdstuk XXVI Plaats van tenuitvoerlegging; mededelingen aan derden
27 Hoofdstuk XXVI-A Regiem waaraan de vreemdeling tijdens zijn bewaring is onderworpen
28 Hoofdstuk XXVII Beeindiging der bewaring
29 Hoofdstuk XXVIII Opheffing van het bevel tot bewaring
30 Hoofdstuk XXIX Ontslag uit het politiebureau of uit het huis van bewaring
31 Hoofdstuk XXX Beoordeling door de rechtbank
32 Bijlage E1 Lijst van grensgemeenten, gelegen in de bewakingskringen van de Brigades der Koninklijke Marechaussee
33 Bijlage E2 Plaatsen, aangewezen voor de overgave en overname van personen aan de Nederlands- Belgische grens
34 Bijlage E3 Verklaring van terbeschikkingstelling
35 Bijlage E4 Opdracht tot overgave aan buitenlandse grensautoriteiten
36 Bijlage E5 Voorstel tot verwijdering van een vreemdeling
37 Bijlage E6 Tekst van de overeenkomst tussen de Benelux-landen en de Bondsrepubliek Duitsland inzake het overnemen van personen aan de grens
38 Bijlage E7 Doorlaatposten, aangewezen voor de overgave en overname van personen aan de Nederlands-Duitse grens
39 Bijlage E8 Tekst van de voornaamste bepalingen van de Benelux-overeenkomsten met Frankrijk en Oostenrijk
40 Bijlage E9 Tekst van enkele bepalingen van het Verdrag betreffende de repatriering van schepelingen
41 Bijlage E10 Bericht omtrent verwijdering (c q vertrek) van een vreemdeling; advies omtrent signalering
42 Bijlage E11 Bericht inzake verwijdering (c q vertrek) van een vreemdeling; advies omtrent signalering
43 Bijlage E12 Declaratie van het hoofd van de plaatselijke politie wegens kosten gemaakt ten behoeve van de verwijdering van een vreemdeling
44 Bijlage E13 Model Bevel tot bewaring
45 Bijlage E13a Model Toelichting bevel tot bewaring
46 Bijlage E14 Verzoek om opneming van een in bewaring gestelde vreemdeling in het huis van bewaring
47 Bijlage E15 Opheffing van een bevel tot bewaring
48 Bijlage E16 Verzoek om een in het huis van bewaring opgenomen vreemdeling daaruit te ontslaan
49 Bijlage E17 Kennisgeving als bedoeld in artikel 87 van het Vreemdelingenbesluit
50 Bijlage E18 Veiligheidsrapporten - VERTROUWELIJK
51 Bijlage E19 Last tot uitzetting
52 Brief 27-09-1972 Ingenomen gelden bij verwijdering van vreemdelingen
53 Brief 15-08-1974 Verstrekken van gegevens omtrent vreemdelingen, die in een strafinrichting worden opgenomen
54 Brief 03-03-1975 Gedetineerde vreemdelingen
55 Brief 05-06-1980 Nieuwe modellen bevel tot bewaring