CMR Database: VC 1982 Deel C Bijlagen

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C - Bijlagen
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
  Inhoud Voorblad en Inhoudsopgave
  Inleiding Inleiding
  Deel C 1 Wegwijzer directie Vreemdelingenzaken
  Deel C 2 Lijst van doorkiesnummers (Vervallen)
  Deel C 3 Teksten van visa
  Deel C 4 Taakverdeling tussen BiZa en de Visadienst
  Deel C 5 Tekst van een machtiging tot voorlopig verblijf
  Deel C 6 Verzoek van het hoofd van de Visadienst aan het hoofd plaatselijke politie m.b.t. machtiging voorlopig verblijf
  Deel C 7 Verzoek van het hoofd van de Visadienst aan hoofd plaatselijke politie m.b.t. vergunning tot verblijf
  Deel C 8 Kennisgeving minister van Justitie aan hoofd plaatselijke politie (Vervallen)
  Deel C 9 Bijstand aan vreemdelingen
  Deel C 10 Lijst van plaatsen aangewezen voor de overgave en overname van personen aan de Nederlands-Belgische grens
  Deel C 11 Lijst van doorlaatposten aangewezen voor de overgave en overname van personen aan de Nederlands-Duitse grens
  Deel C 12 Bericht omtrent herzieningsverzoek en schorsende werking
  Deel C 13 Kennisgeving door het ministerie van Justitie aan hoofd plaatselijke politie
  Deel C 14 Lijst met namen van landen en de daarvan afgeleide woorden
  Deel C 15 Schrijfwijze van Chinese namen
  Deel C 16 Aanduiding van Indonesische namen
  Deel C 17 Uittreksel uit de wet betreffende de positie van Molukkers van 9-9-1976
  Deel C 18 Modellen van legitimatiebewijzen
  Deel C 19 Modellen van identiteitskaarten
  Deel C 20 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname inzake het verblijf en de vestiging van wederzijdse onderdanen (1975)
  Deel C 21 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname inzake de binnenkomst en het verblijf van wederzijdse onderdanen (1981)
  Deel C 22 Wet arbeid buitenlandse werknemers van 9 november 1978 (Stb. 737)
  Deel C 23 Besluit van 25 oktober 1979 (Stb. 574) houdende vaststelling van een AMvB als bedoeld in art. 2 lid 1c Wet arbeid buitenlandse werknemers
  Deel C 24 Circulaire over de uitvoering van de Wet arbeid buitenlandse werknemers (Stcrt. 1991, 129)
  Deel C 25 Uittreksel uit de Europese overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot vluchtelingen
  Deel C 26 Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten d.d. 31-7-1965
  Deel C 27 Model tewerkstellingsvergunning
  Deel C 28 Model van de verklaring ex art. 3 van de Wet arbeid buitenlandse werknemers
  Deel C 29 Model proces-verbaal van de Loontechnische dienst inzake onderzoek naar het doen verrichten van arbeid door vreemdelingen zonder betreffende vergunning (Vervallen)
  Deel C 30 Adressen van de gewestelijke hoofden van de Loontechnische dienst
  Deel C 31 Adressen van de Consultatiebureaus voor Tuberculosebestrijding
  Deel C 32 Ambtsgebieden en adressen inspecties
  Deel C 33 Circulaire van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen betreffende de aanstelling van OETC-leerkrachten in basisonderwijs, d.d. 18 april 1989
  Deel C 34 Verordening (EEG) nr. 1251-70
  Deel C 35 Richtlijn 75-34-EEG
  Deel C 36 Remigratieregelingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Deel C 37 Uittreksel van het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende protocol
  Deel C 38 Voornaamste overeenkomsten tussen de Benelux-landen onderling en met andere landen betreffende verlenging van reisdocumenten en-of terugname van vluchtelingen
  Deel C 39 Folder met informatie voor de asielzoeker (Nederlandse tekst) (Vervallen)
  Deel C 40 Uittreksel van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen van 1988
  Deel C 41 Circulaire van het ministerie van VROM d.d. 28-8-1986
  Deel C 42 Regels in verband met erkenning van buitenlandse vonnissen tot wijziging van de geboortedatum
  Deel C 43 Folder, deponeren van garantiesommen en retourpassagebiljetten (Nederlandse tekst)
  Deel C 44 De Regeling opvang asielzoekers van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
  Deel C 45 Richtlijnen voor de opsporing en vervolging van vrouwenhandel
  Deel C 46 Verklarende woordenlijst van onderwijskundige begrippen met betrekking tot het hoger onderwijs
  Deel C 47 Terugkeerprogramma - uitvoeringsregeling