Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel B

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Titelblad Titelblad
Inhoudsopgave Inhoud
Deel B 1 Gezinshereniging en gezinsvorming
Deel B 2 Voortgezet verblijf secundaire migranten
Deel B 3 Buitenlandse pleegkinderen
Deel B 4 Europese Gemeenschap, EER en Benelux
Deel B 5 Vestigingsverdragen
Deel B 6 Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is
Deel B 7 Asielzoekers en vluchtelingen
Deel B 8 Staatlozen
Deel B 9 Onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika
Deel B 10 Onderdanen van de Republiek Suriname
Deel B 11 Buitenlandse werknemers
Deel B 12 Vreemdelingen die een zelfstandig beroep of bedrijf willen uitoefenen, met inbegrip van het horecabedrijf
Deel B 13 Au pair
Deel B 14 Buitenlandse studenten
Deel B 15 Verblijf voor familiebezoek
Deel B 16 Verblijf voor medische behandeling
Deel B 17 Slachtoffers van vrouwenhandel
Deel B 18 Ex-Nederlanders
Deel B 19 Molukkers
Deel B 20 Diplomatieke ambtenaren en andere geprivilegieerde personen
Deel B 21 Verblijfrechtelijke gevolgen van (tijdelijk) verblijf buiten Nederland
Register Alfabetisch register