Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D79

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D81A Aanvraag verlening vergunning tot verblijf
Model D81A1 Aanvraag verlening vergunning tot verblijf om humanitaire redenen
Model D81B Aanvraag verlenging geldigheidsduur vergunning tot verblijf
Model D81C Aanvraag wijziging beperking vergunning tot verblijf
Model D81D Aanvraag wijziging voorschrift verbonden aan vergunning tot verblijf
Model D81E Aanvraag om vergunning tot vestiging
Model D81F Aanvraag toelating als vluchteling
Model D81G Aanvraag geldigverklaring vergunning tot verblijf voor inwonende kinderen beneden 12 jaar
Model D81H Aanvraag wettelijke vertegenwoordiger om vergunning tot verblijf of een verlenging van de geldigheidsduur daarvan