Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: Vc 1966: Deel D

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel D - Toezicht
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 35e wijziging (02/09/1982)
nr Omschrijving kenmerk
0 Voorbladen Voorbladen
1 Hoofdstuk I Algemeen.pdf
2 Hoofdstuk II Aanwijzing van de ambtenaren, belast met het toezicht op vreemdelingen; bevoegdheden van deze ambtenaren
3 Hoofdstuk III Identificatieplicht
4 Hoofdstuk IV Aangifte van vermissing enz. van documenten
5 Hoofdstuk V Verplichting tot het kennisgeven van verandering van woon- of verblijfplaats binnen Nederland en van vertrek naar het buitenland
6 Hoofdstuk VI Verplichting tot het verstrekken van gegevens
7 Hoofdstuk VII Het verlenen van medewerking aan het vastleggen van gegevens met het oog op de identificatie
8 Hoofdstuk VIII Verplichtingen tot aanmelding
9 Hoofdstuk IX Het beperken van de vrijheid van beweging
10 Hoofdstuk X Het ophouden van de vreemdeling op een plaats, bestemd voor verhoor
11 Hoofdstuk XI Het stellen van aantekeningen in reis- en identiteitspapieren
12 Hoofdstuk XII Het tijdelijk in bewaring nemen van reis- en identiteitspapieren
13 Hoofdstuk XIII Ongewenstverklaring
14 Bijlage D1 Kennisgeving van adresverandering binnen de gemeente, van verandering van woon- of verblijfplaats of van vertrek naar het buitenland
15 Bijlage D2 Mededeling omtrent verandering van woon- of verblijfplaats binnen Nederland
16 Bijlage D3 Verzoek om inlichtingen betreffende een vreemdeling die van woon- of verblijfplaats binnen Nederland is veranderd
17 Brief: 18.06.1969 Toezicht op vreemdelingen (met bijlagen) 1355/E 650-TVG-A 225
18 Brief: 20.04.1970 Aanbrengen verwijzing op pagina D-9 onder e AJZ 3315/E-2147-A-233
19 Brief: 12.06.1972 Knoeierijen met paspoorten en andere identiteitspapieren (met bijlagen) AJZ 1334/E-633 A.253
20 Brief: 30.06.1972 Aanbrengen verwijzing in de derde alinea Hoofdstuk I AJZ 1334/E-633-A-254
21 Brief: 03.11.1972 VERTROUWELIJK. Verscherpt toezicht i.v.m. terroristische activiteiten 3243/C-675 TVG-A-259
22 Brief: 10.03.1973 Zigeuners 809/E-347-A-266 TVG
23 Brief: 16.07.1974 Zigeuners (met bijlage) 809/E-347-A-282 TVG
24 Brief: 10.11.1977 Kennisgeving van een ongewenstverklaring ex art. 21 van de Vreemdelingenwet (met folders) AJZ 3661/E-2321-A-324
25 Brief: 21.07.1978 Het verstrekken van inlichtingen aan diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen hier te lande AJZ 144/E-71-A-334
26 Brief: 09.01.1979 Plaatsen van aantekening in reisdocumenten van vreemdelingen AJZ 300/E-114-A-340
27 Brief: 30.01.1981 Art. 19.4 Vw.; inwendig lichamelijk onderzoek AJZ 809/E-347-A-369
28 Brief: 16.03.1981 Art. 19.4 Vw.; correctie op Brief van 30-01-1981 AJZ 809/E-347-A-369a