Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: Vc 1966: Deel B

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel B - Grensbewaking
ingevoerd1 Jan. 1967
laatste wijziging2 Sep. 1982 (nr. 35)
ingetrokken 1 Feb. 1983
vervangen door Vc 82

HoofdstukOmschrijvingLaatste wijziging
1 Hoofdstuk I Algemeen -
2 Hoofdstuk II Aanwijzing van de ambtenaren, belast met de grensbewaking: bevoegdheden van die ambtenaren -
3 Hoofdstuk III Wijze van uitoefening van de grensbewakingstaak 8e
4 Hoofdstuk IV Doorlaatposten 2e
5 Hoofdstuk V Verplichtingen waaraan personen bij grensoverschrijding zijn onderworpen 21e
6 Hoofdstuk VI Personencontrole in de kanaalzone Gent-Terneuzen -
7 Hoofdstuk VII Het stellen van aantekeningen in documenten voor grensoverschrijding 1e
8 Hoofdstuk VIII Het kleine grensverkeer 1e
9 Hoofdstuk IX Uitvoering van het Nederlands-Duitse Grensverdrag en van het Eems-Dollardverdrag -
10 Bijlage B1 Tekst van - en commentaar op - enige artikelen van de op 30 mei 1958 te 's-Gravenhage gesloten overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland nopens de samenvoeging van de grenscontrole en de instelling van de gemeenschappelijke spoorwegstations of van grensaflosstations aan de Nederlands-Duitse grens (Trb. 1958,81) -
11 Bijlage B2 Samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee te Terneuzen en het Waterschoutsambt te Gent met betrekking tot de uitvoering van de personencontrole op opvarenden van zeeschepen die de kanaalzone Gent-Terneuzen bevaren -
12 Bijlage B3 Tekst van en commentaar op de bepalingen van de op 3 juni 1960 te Bonn gesloten overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake het kleine grensverkeer (Trb. 1960, 162) -
13 Annex behorende bij Bijlage B3 Lijst van Nederlandse en Duitse gemeenten die ingevolge het bepaalde in artikel 2 van de Overeenkomst van 3juni 1960 tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland inzake het kleine grensverkeer, tot het grensgebied behoren 8e (Duitse gemeenten)
21e (Nederlandse gemeenten)
14 Bijlage B3-a Model-beschikking tot het weigeren om een document voor het kleine grensverkeer te verlenen, of de geldigheidsduur ervan te verlengen -
15 Bijlage B3-b Model-beschikking tot het verlenen, of het verlengen van de geldigheidsduur, van een document voor het kleine grensverkeer onder van de aanvraag afwijkende beperkingen
16 Bijlage B3-c Model-beschikking tot intrekking van een document voor het kleine grensverkeer -
17 Bijlage B4 Uitvoering van het Nederlands-Duitse grensverdrag en van het Eems-Dollardverdrag -