Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: Vc 1966: Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel C - Toelating
ingevoerd1 Jan. 1967
laatste wijziging2 Sep. 1982 (nr. 35)
ingetrokken 1 Feb. 1983
vervangen door Vc 82

Hoofdstuk Omschrijving kenmerk laatste wijziging
0 Voorbladen Voorbladen
1 Hoofdstuk I Het begrip toelating 1e
2 Hoofdstuk II Het hebben van toegang tot Nederland 1e
3 Hoofdstuk III Documenten voor grensoverschrijding 6e
4 Hoofdstuk IV Het weigeren van toegang 1e
5 Hoofdstuk V Faciliteiten voor gezagvoerders en bemanningsleden van zeeschepen, alsmede voor transitpassagiers van vliegtuigen of zeeschepen 1e
6 Hoofdstuk VI Verblijf gedurende de zogeheten 'vrije termijn' 13e
7 Hoofdstuk VI - A De machtiging tot voorlopig verblijf (m.v.v.) 25e
8 Hoofdstuk VII Karakter van de vergunning tot verblijf 25e
9 Hoofdstuk VIII Het indienen van een verzoek om een vergunning tot verblijf 25e
10 Hoofdstuk IX Bevoegdheid tot het verlenen der vergunning tot verblijf 25e
33e
11 Hoofdstuk IX - A Bevoegdheid van het hoofdvan de plaatselijke politie tot het verlenen van vergunningen tot verblijf (art. 11 Vw en 19 VV) 33e
12 Hoofdstuk IX - B Vereisten voor toelating 33e
13 Hoofdstuk X Gedragslijn indien niet aanstonds op het verzoek om een vergunning tot verblijf kan worden beslist
14 Hoofdstuk XI Het verlenen van een vergunning tot verblijf door het hoofd van de plaatselijke politie
15 Hoofdstuk XII Geldigheidsduur der vergunning tot verblijf
16 Hoofdstuk XIII Het verlenen van een vergunning tot verblijf onder beperkingen
17 Hoofdstuk XIV Het verbinden van voorschriften aan de vergunning
18 Hoofdstuk XV Het weigeren van een vergunning tot verblijf door het hoofd van de plaatselijke politie
19 Hoofdstuk XVI Gedragslijn indien de beslissing tot het verlenen of weigeren der vergunning tot verblijf bij de Minister van Justitie berust
20 Hoofdstuk XVII Het indienen van een veroek om het verlengen van de geldigheidsduur van een verleende vergunning tot verblijf
21 Hoofdstuk XVIII Bevoegdheid tot het verlengen
22 Hoofdstuk XIX Verlenging door het hoofd van de plaatselijke politie
23 Hoofdstuk XX Duur waarvoor de vergunning tot verblijf kan worden verlengd
24 Hoofdstuk XXI Het weigeren van verlenging door het hoofd van de plaatselijke politie
25 Hoofdstuk XXII Gedragslijn indien niet aanstonds door het hoofd van de plaatselijke politie op het verzoek om verlenging kan worden beslist
26 Hoofdstuk XXIII Gedragslijn indien de beslissing op het verzoek om verlenging bij de Minister van Justitie berust
27 Hoofdstuk XXIV Wijziging van beperkingen of voorschriften
28 Hoofdstuk XXV Gronden voor intrekking van een vergunning tot verblijf
29 Hoofdstuk XXVI Bevoegdheid tot het intrekken van vergunningen tot verblijf
30 Hoofdstuk XXVII Teruggave van waarborgsommen
31 Hoofdstuk XXVIII Vreemdelingen die krachtens overgangsbepaling van rechtswege houder van een vergunning tot vestiging zijn
32 Hoofdstuk XXIX Karakter der vergunning tot vestiging
33 Hoofdstuk XXX Het verlenen of weigeren van een vergunning tot vestiging
34 Hoofdstuk XXXI Het intrekken van een vergunning tot vestiging
35 Hoofdstuk XXXII Het vervallen van een vergunning tot vestiging
36 Hoofdstuk XXIII Vreemdelingen die krachtens overgangsbepaling van rechtswege houder van een vergunning tot vestiging zijn
37 Hoofdstuk XXXIV Vreemdelingen aan wie krachtens art. 10 tweede lid VW is toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland te verblijven
38 Bijlage C1 Bijzonderheden omtrent documenten voor grensoverschrijding
39 Brief: 22.08.1977 Onderdanen van Rhodesie in het bezit van Britse concessionary passports AJZ 3211/E-1292 TVG-A-321
40 Brief: 01.11.1977 Fantasiepaspoorten
41 Brief: 20.03.1978 Erkenning Spaanse identiteitskaart AJZ 482/E-186 TVG-A-329
42 Brief: 28.08.1978 Fantasiepaspoorten AJZ 4257/E-3152-335
43 Bijlage C2 Formulier voor het vragen van een bijzondere aanwijzing met betrekking tot het bijgaande verzoek om een vergunning tot verblijf
44 Bijlage C3 Model van een voorstel tot het verlenen of het weigeren van een vergunning tot verblijf
45 Bijlage C4 Model van een fromulier houdende inlichtingen in verband met een aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf
46 Bijlage C5 Model van een voorstel tot intrekking van de vergunning tot verblijf of vestiging dan wel de weigering van de verleinging van de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf
47 Bijlage C6 Model van een antecedentenverklaring
48 Bijlage C7-a Model voor een beschikking tot het verlenen of het verlengen van de geldigheidsduur van een vergunning tot verblijf voor een kortere duur dan de gevraagde
49 Bijlage C7-b Model voor een besc hikking tot het verlenen van een vergunning tot verblijf voor een ander doel dan het gevraagde
50 Bijlage C7-c Model van een beschikking tot het verlenen van een vergunning tot verblijf, waaraan een voorschrift tot het stellen van zekerheid is verbonden
51 Bijlage C7-d1 Modelbeschikking weigering vergunning tot verblijf
52 Bijlage C7-d2 Modelbeschikking weigering vergunning tot verblijf
53 Bijlage C7-d3 Modelbeschikking weigering vergunning tot verblijf
54 Bijlage C7-d4 Modelbeschikking weigering vergunning tot verblijf
55 Bijlage C7-d5 Modelbeschikking
56 Bijlage C7-d6 Modelbeschikking
57 Bijlage C7-e Modelbeschikking
58 Bijlage C8 Model van een garantverklaring
59 Bijlage C9 Bijstand aan vreemdelingen
60 Brief: 17.03.1971 Intrekking Rijksbijdrageregeling.pdf AJZ 2168/E-1180-A-244
61 Bijlage C10 Rentetabel
62 Bijlage C11 Formulier voor het invullen van de kasstaat van ontvangen en terugbetaalde gelden terzake van waarborgsommen
63 Bijlage C11-1 Formulier geleidebrief inzake advisering, toezending coorespondentie en beslissing op een aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf of aanvraag vergunning tot verblijf uit buitenland
64 Bijlage C12 Formulier voor toezending aavraag machtiging tot voorlopig verblijf met het verzoek om inlichtingen en advies
65 Bijlage C13 Formulier voor het meedelen van geen bezwaar tegen de afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf
66 Bijlage C14 Formulier voor het meedelen van bezwaar tegen de afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf of het aanvragen van nadere informatie omtrent de gevraagde machtiging tot voorlopig verblijf.pdf niet beschikbaar
67 Bijlage C15 Formulier voor het aanvragen van informatie omtrent het verlenen van een arbeidsvergunning in het kader van een aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf
68 Bijlage C16 Ambtsgebieden van de Inspecteurs van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid
69 Bijlage C17 Modelverklaring verblijf onder beperkingen
70 Bijlage C18 Inlegvel bij een vergunning tot vestiging
71 Bijlage C19 Modelbeschikking strekkende tot afwijzing van een verzoek om een vergunning tot verblijf
72 Brief: 21.08.1972 Verlenen van vergunning tot vestiging AJZ 1334/E-633-A-256
73 Brief: 04.07.1973 Verlenen van een vergunning tot vestiging AJZ 1334/E-633 TVG-A-256a
74 Brief: 04.07.1973 Verlening van verdergaande bevoegdheden aan hoofden van plaatselijke politie AJZ 1334/E-633 TVG-A-270
75 Brief: 04.07.1973 (2) Verlening van verdergaande bevoegdheden aan hoofden van plaatselijke politie (nieuwe tekst) AJZ 1334/E-633 TVG-A-270 (nieuw)
76 Brief: 11.09.1973 Toepassing vreemdelingenvoorschriften t.a.v. Britse onderdanen AJZ 3631/E-2296-A-273 TVG
77 Brief: 20.02.1975 Verstrekken van inlegvel bij uitreiking van een document als bedoeld in bijlage 5a VV AJZ 4183/E-3095 TVG-A-286
78 Brief: datum onbekend Visumplicht Pakistan AJZ 3952/E-2355-A-292 TVG
NA 20.02.1975
79 Brief: 01.03.1975 Het heffen van waarborgsommen AJZ 1334/E-633-TVG-A-287
80 Brief: 07.07.1975 Informatie omtrent het vreemdelingenbeleid AJZ 4012/E-2979-A-294
81 Bijlage C nieuwe tekst.Informatie omtrent het vreemdelingenbeleid
82 Brief: 24.02.1976 Terugbetaling waaborgsommen aan Turkse werknemers AJZ 2485/E-1536 TVG-A-304
83 Brief: 01.12.1977 Europees verdrag betreffende sociale en medische bijstand AJZ 1334/E-633-A-318
84 Brief: 17.12.1977 Wijziging art. 47 Vb en enkele wijzigingen in het VV (met bijlage) AJZ 1334/E-633-317
85 Brief: 23.05.1978 Vervallen van rechtswege van een vergunning tot vestiging AJZ 2728/E-1649-A-333
86 Brief: 29.06.1978 Informatie omtrent het vreemdelingenbeleid AJZ 4012/E-2979-A-294
87 Brief: 30.11.1978 Vergunning tot vestiging AJZ 1334/E-633-A-3j8
88 Brief: 09.01.1979 Australisch Certificate of Identity en Document of Identity AJZ 338/E-132 TVG-A-341
89 Brief: 25.06.1979 Verstrekken van inlegvel bij uitreiking van een document als bedoeld in bijlage 5a VV (met bijlage) AJZ 4183/E-3095-A-344
90 Brief: 06.12.1979 Bijstand vreemdelingen (met bijlagen) AJZ 1334/E-633-A-351
91 Overzicht 32e wijziging Vreemdelingencirculaire AJZ 1334/E-633-A-353
92 Brief: 10.06.1980 Binnenkomst en of verblijf zonder m.v.v. AJZ 1334/E-633-A-360
93 Brief: 02.09.1980 Model-beschikkingen. Verzoeken om een vergunning tot verblijf, niet in persoon ingediend (met bijlagen) AJZ 4432/E-3290-A-363
94 Brief: 01.10.1980 Bijstand aan vreemdelingen (met bijlage) AJZ 1334/E-633-A-365
95 Brief: 31.03.1981 Verlening van vergunningen tot verblijf, onder garantstelling, voor het ondergaan van medische behandeling hier te lande AJZ 1334/E-633-A-j73
96 Brief: 31.07.1981 Wijziging vreemdelingenvoorschriften AJZ 1334/E-633-A-375
97 Brief: 28.10.1981 Wijziging art. 24a Voorschrift Vreemdelingen AJZ 1334/E-633-A-382
98 Brief: 02.09.1982 Restitutie van garantiesommen en teruggave van retorpassagebiljetten via diplomatieke weg (met bijlage) AJZ 3709/E-2359-A-390