Centrum voor Migratierecht - Vreemdelingencirculaire 2013 DeelC

Terug naar het overzicht van Vc 2000 en Vc 2013

Transponeringstabel van DEEL C van de NIEUWE Vc 2013 naar de OUDE Vc 2000

Klik HIER voor de Transponeringstabel van Deel C de andere kant op: van 2000 naar 2013


Hieronder staat een overzicht van de OUDE bepalingen in Deel C van Vc 2000 en de Nieuwe bepalingen in Deel C van Vc 2013 voor zover die met elkaar corresponderen.


Het betreft uitsluitend:
Web Statistics
Vc 2013 par. nr.C-DeeltitelParagraaftitelVc 2000 par. nr.Paragraaftitel
C1Asiel algemeenC1 Asiel algemeen
C1/1Asiel algemeen1. InleidingC10
C1/2Asiel algemeen2. AanvraagproceduresC10
C1/2.1Asiel algemeen2.1 AlgemeenC10
C1/2.2Asiel algemeen2.2 De rust- en voorbereidingstermijnC11
C1/2.3Asiel algemeen2.3 De algemene asielprocedureC12/1
C12/2
C12/3
C12/4

Beschikbaarheid tijdens de algemene asielprocedure
Termijnen in de algemene asielprocedure
Verlenging van de algemene asielprocedure
C1/2.4Asiel algemeen2.4 De verlengde asielprocedureC12/5
C1/2.5Asiel algemeen2.5 Eerste en Nader gehoorC13
C1/2.6Asiel algemeen2.6 VoornemenprocedureC15
C1/2.7Asiel algemeen2.7 Het geven van de beschikkingC16
C1/3Asiel algemeen3. Beoordelen van de asielaanvraagC14
C2De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijdC2 De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
C2/1De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd1. Inleiding
C2/2De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd2. Algemene beleidsregels ten aanzien van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
C2/3De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd3. Internationale bescherming
C2/3.1De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd3.1 Algemeen
C2/3.2De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd3.2 Artikel 29 eerste lid, aanhef en onder a Vw, vluchtelingschapC2/1
C2/2

De vreemdeling is verdragsvluchteling
C2/3.3De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd3.3 Artikel 29 eerste lid, aanhef en onder b Vw, foltering of onmenselijke behandelingC2/3
C2/4De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd4. Nationale beschermingC2/3
C2/4.1De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd4.1 Artikel 29 eerste lid, aanhef en onder c Vw, in redelijkheid kan terugkeer niet worden verlangdC2/4
C2/4.2De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd4.2 Artikel 29 eerste lid, aanhef en onder d Vw, categoriale beschermingC2/5
C2/4.3De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd4.3 Artikel 29 eerste lid, aanhef en onder e en f Vw, afgeleide verblijfsvergunningC2/6
C2/5De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd5. Afwijzingsgronden verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (imperatief)C2/6
C2/5.1De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd5.1 Een ander land is verantwoordelijk (artikel 30, eerste lid sub a Vw)C3
C2/5.2De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd5.2 De vreemdeling is al in procedure (artikel 30, eerste lid sub c Vw)C3
C2/6De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd6. Afwijzingsgronden verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (facultatief)C4
C2/6.1De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd6.1 Er is geen rechtsgrond voor verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijdC4
C2/6.2.De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd6.2. De specifieke afwijzingsgrondenC4
C2/6.2.1De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd6.2.1 Zonder geldige reden niet beschikbaar gehoudenC4
C2/6.2.2De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd6.2.2 Niet onverwijld gemeldC4
C2/6.2.3De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd6.2.3 Toerekenbaar geen of onvoldoende documenten overgelegdC4
C2/6.2.4De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd6.2.4 Veilig land van herkomst en veilig derde landC4
C2/6.2.5De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd6.2.5 Land van eerder verblijfC4
C2/6.2.6De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd6.2.6 VerblijfsalternatiefC4
C2/6.2.7De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd6.2.7 Openbare orde of nationale veiligheidC4
C2/6.2.8De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd6.2.8 Artikel 1F, VluchtelingenverdragC4
C2/6.2.9De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd6.2.9 Europese lijst van veilige landen van herkomstC4
C2/7De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd7. Procedurele regels verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijdC1/4
C1/3

Geldigheidsduur
C2/8De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd8. Verlenging en intrekking verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijdC1/3
C2/8.1De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd8.1 De vreemdeling heeft onjuiste gegevens verstrekt of gegevens achter gehouden die tot afwijzing van de aanvraag zouden hebben geleidC5
C2/8.2De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd8.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag blijkt alsnog van toepassingC18
C2/8.3De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd8.3 Gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheidC18
C2/8.4De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd8.4 De grond voor verlening is komen te vervallenC18
C2/8.5De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd8.5 De vreemdeling heeft zijn hoofdverblijf buiten Nederland gevestigdC18
C2/9De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd9. RechtsmiddelenC22/5
C3MoratoriaC3 Moratoria
C3/1Moratoria1. Inleiding
C3/2Moratoria2. BesluitmoratoriumC19
C3/3Moratoria3. VertrekmoratoriumC22/6
C4Tijdelijke beschermingC4 Tijdelijke bescherming
C4/1Tijdelijke bescherming1. Inleiding
C4/2Tijdelijke bescherming2. Tijdelijke beschermingC20
C5Verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijdC5 Verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd
C5/1Verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd1. Inleiding
C5/2Verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd2. Procedurele regels verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijdC17
C21/2.1
C21/2.2

Algemeen
Gezinshereniging
C5/3Verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd3. Afwijzingsgronden verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijdC7
C5/4Verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd4. Intrekking verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijdC8
C6Verdrag inzake de verantwoordelijkheid voor vluchtelingenC6 Verdrag inzake de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen
C6/1Verdrag inzake de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen1. Inleiding
C6/2Verdrag inzake de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen2. Europese Overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot vluchtelingenC21/4
C7C7 Landgebonden beleidC24
C7/1Landgebonden beleid1. Landgebonden asielbeleid algemeen
C7/2Landgebonden beleid Afghanistan2. Het asielbeleid ten aanzien van AfghanistanC24/[1 Afghanistan]
C7/2.1Landgebonden beleid Afghanistan2.1 BesluitmoratoriumC24/[1 Afghanistan].2
C7/2.2Landgebonden beleid Afghanistan2.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/2.3Landgebonden beleid Afghanistan2.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/2.3.1Landgebonden beleid Afghanistan2.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/2.3.2Landgebonden beleid Afghanistan2.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/2.4Landgebonden beleid Afghanistan2.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/2.4.1Landgebonden beleid Afghanistan2.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/2.4.2Landgebonden beleid Afghanistan2.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/2.4.3Landgebonden beleid Afghanistan2.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/2.4.4Landgebonden beleid Afghanistan2.4.4 Individuele kenmerken
C7/2.5Landgebonden beleid Afghanistan2.5 Bescherming
C7/2.5.1Landgebonden beleid Afghanistan2.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc
C7/2.5.2Landgebonden beleid Afghanistan2.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/2.6Landgebonden beleid Afghanistan2.6 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/2.6.1Landgebonden beleid Afghanistan2.6.1 Traumatabeleid
C7/2.6.2Landgebonden beleid Afghanistan2.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/2.6.3Landgebonden beleid Afghanistan2.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/2.7Landgebonden beleid Afghanistan2.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/2.8Landgebonden beleid Afghanistan2.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/2.9Landgebonden beleid Afghanistan2.9 Vertrekmoratorium
C7/2.10Landgebonden beleid Afghanistan2.10 Verwesterde vrouwen
C7/3Landgebonden beleid Angola3. Het asielbeleid ten aanzien van AngolaC24/[2 Angola]
C7/3.1Landgebonden beleid Angola3.1 BesluitmoratoriumC24/[2 Angola].3
C7/3.2Landgebonden beleid Angola3.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/3.3Landgebonden beleid Angola3.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/3.3.1Landgebonden beleid Angola3.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/3.3.2Landgebonden beleid Angola3.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/3.4Landgebonden beleid Angola3.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/3.4.1Landgebonden beleid Angola3.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/3.4.2Landgebonden beleid Angola3.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/3.4.3Landgebonden beleid Angola3.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/3.5Landgebonden beleid Angola3.5 Bescherming
C7/3.5.1Landgebonden beleid Angola3.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc
C7/3.5.2Landgebonden beleid Angola3.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/3.6Landgebonden beleid Angola3.6 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/3.6.1Landgebonden beleid Angola3.6.1 Traumatabeleid
C7/3.6.2Landgebonden beleid Angola3.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/3.6.3Landgebonden beleid Angola3.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/3.7Landgebonden beleid Angola3.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/3.8Landgebonden beleid Angola3.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/3.9Landgebonden beleid Angola3.9 Vertrekmoratorium
C7/3.10Landgebonden beleid Angola3.10 Bijzonderheden
C7/4.Landgebonden beleid Armenie4. Het beleid ten aanzien van ArmenieC24/[3 Armenie]
C7/4.1Landgebonden beleid Armenie4.1 BesluitmoratoriumC24/[3 Armenie].2
C7/4.2Landgebonden beleid Armenie4.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/4.3Landgebonden beleid Armenie4.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/4.3.1Landgebonden beleid Armenie4.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/4.3.2Landgebonden beleid Armenie4.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/4.4Landgebonden beleid Armenie4.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/4.4.1Landgebonden beleid Armenie4.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/4.4.2Landgebonden beleid Armenie4.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/4.4.3Landgebonden beleid Armenie4.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/4.5Landgebonden beleid Armenie4.5 Bescherming
C7/4.5.1Landgebonden beleid Armenie4.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc
C7/4.5.2Landgebonden beleid Armenie4.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/4.6Landgebonden beleid Armenie4.6 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/4.6.1Landgebonden beleid Armenie4.6.1 Traumatabeleid
C7/4.6.2Landgebonden beleid Armenie4.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/4.6.3Landgebonden beleid Armenie4.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/4.7Landgebonden beleid Armenie4.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/4.8Landgebonden beleid Armenie4.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/4.9Landgebonden beleid Armenie4.9 Vertrekmoratorium
C7/4.10Landgebonden beleid Armenie4.10 Bijzonderheden
C7/5Landgebonden beleid Azerbeidzjan5. Het beleid ten aanzien van AzerbeidzjanC24/[4 Azerbeidzjan]
C7/5.1Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.1 BesluitmoratoriumC24/[4 Azerbeidzjan].2
C7/5.2Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/5.3Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/5.3.1Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/5.3.2Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/5.4Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.4 Foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/5.4.1Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.4.1 Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
C7/5.4.2Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.4.2 Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
C7/5.4.3Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc.
C7/5.4.4Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.4.4 Bijzonderheden
C7/5.5Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.5 Bescherming
C7/5.5.1Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.5.1 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/6 Vc
C7/5.5.2Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.5.2 Buitenlands vestigingsalternatief in Armenië
C7/5.6Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/5.6.1Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.6.1 Traumatabeleid
C7/5.6.2Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/5.6.3Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/5.7Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/5.8Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/5.9Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.9 Vertrekmoratorium
C7/5.10Landgebonden beleid Azerbeidzjan5.10 Bijzonderheden
C7/6Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6. Het beleid ten aanzien van Bosnië HerzegovinaC24/[4a Bosnie Herzegovina]
C7/6.1Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.1 BesluitmoratoriumC24/[4a Bosnie Herzegovina].2
C7/6.2Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/6.3Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/6.3.1Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/6.3.2Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/6.4Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/6.4.1Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/6.4.2Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/6.4.3Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/6.5Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.5 Bescherming
C7/6.5.1Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc
C7/6.5.2Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/6 Vc.
C7/6.6Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.6 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/6.6.1Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.6.1 Traumatabeleid
C7/6.6.2Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/6.6.3Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/6.7Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/6.8Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/6.9Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.9 Vertrekmoratorium
C7/6.10Landgebonden beleid Bosnië Herzegovina6.10 Bijzonderheden
C7/7Landgebonden beleid Burundi7. Het asielbeleid ten aanzien van BurundiC24/[5 Burundi]
C7/7.1Landgebonden beleid Burundi7.1 BesluitmoratoriumC24/[5 Burundi].2
C7/7.2Landgebonden beleid Burundi7.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/7.3Landgebonden beleid Burundi7.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/7.3.1Landgebonden beleid Burundi7.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/7.3.2Landgebonden beleid Burundi7.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/7.4Landgebonden beleid Burundi7.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/7.4.1Landgebonden beleid Burundi7.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/7.4.2Landgebonden beleid Burundi7.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/7.4.3Landgebonden beleid Burundi7.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/7.5Landgebonden beleid Burundi7.5 Bescherming
C7/7.5.1Landgebonden beleid Burundi7.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc
C7/7.5.2Landgebonden beleid Burundi7.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/7.6Landgebonden beleid Burundi7.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/7.6.1Landgebonden beleid Burundi7.6.1 Traumatabeleid
C7/7.6.2Landgebonden beleid Burundi7.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/7.6.3Landgebonden beleid Burundi7.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/7.7Landgebonden beleid Burundi7.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/7.8Landgebonden beleid Burundi7.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/7.9Landgebonden beleid Burundi7.9 Vertrekmoratorium
C7/7.10Landgebonden beleid Burundi7.10 Bijzonderheden
C7/8Landgebonden beleid China8. Het asielbeleid ten aanzien van ChinaC24/[6 China]
C7/8.1Landgebonden beleid China8.1 BesluitmoratoriumC24/[6 China].2
C7/8.2Landgebonden beleid China8.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/8.3Landgebonden beleid China8.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/8.3.1Landgebonden beleid China8.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/8.3.2Landgebonden beleid China8.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/8.4Landgebonden beleid China8.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/8.4.1Landgebonden beleid China8.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/8.4.2Landgebonden beleid China8.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/8.4.3Landgebonden beleid China8.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/8.5Landgebonden beleid China8.5 Bescherming
C7/8.5.1Landgebonden beleid China8.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc
C7/8.5.2Landgebonden beleid China8.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/8.6Landgebonden beleid China8.6 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/8.6.1Landgebonden beleid China8.6.1 Traumatabeleid
C7/8.6.2Landgebonden beleid China8.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/8.6.3Landgebonden beleid China8.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1
C7/8.7Landgebonden beleid China8.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/8.8Landgebonden beleid China8.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/8.9Landgebonden beleid China8.9 Vertrekmoratorium
C7/8.10Landgebonden beleid China8.10 Bijzonderheden
C7/9Landgebonden beleid Colombia9. Het beleid ten aanzien van ColombiaC24/[7 Colombia]
C7/9.1Landgebonden beleid Colombia9.1 BesluitmoratoriumC24/[7 Colombia].2
C7/9.2Landgebonden beleid Colombia9.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/9.3Landgebonden beleid Colombia9.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/9.3.1Landgebonden beleid Colombia9.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/9.3.2Landgebonden beleid Colombia9.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/9.4Landgebonden beleid Colombia9.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/9.4.1Landgebonden beleid Colombia9.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/9.4.2Landgebonden beleid Colombia9.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/9.4.3Landgebonden beleid Colombia9.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/9.5Landgebonden beleid Colombia9.5 Bescherming
C7/9.5.1Landgebonden beleid Colombia9.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc
C7/9.5.2Landgebonden beleid Colombia9.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/6 Vc.
C7/9.6Landgebonden beleid Colombia9.6 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/9.6.1Landgebonden beleid Colombia9.6.1 Traumatabeleid
C7/9.6.2Landgebonden beleid Colombia9.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aar
C7/9.6.3Landgebonden beleid Colombia9.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 V
C7/9.7Landgebonden beleid Colombia9.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/9.8Landgebonden beleid Colombia9.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/9.9Landgebonden beleid Colombia9.9 Vertrekmoratorium
C7/9.10Landgebonden beleid Colombia9.10 Bijzonderheden
C7/10Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10. Het asielbeleid ten aanzien van Congo DRC (Democratische Republiek Congo)C24/[8 DRC]
C7/10.1Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.1 BesluitmoratoriumC24/[8 DRC].2
C7/10.2Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/10.3Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/10.3.1Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/10.3.2Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/10.4Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/10.4.1Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/10.4.2Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.4.2 Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
C7/10.4.3Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc.
C7/10.5Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.5 Bescherming
C7/10.5.1Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc
C7/10.5.2Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/10.6Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/10.6.1Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.6.1 Traumatabeleid
C7/10.6.2Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/10.6.3Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/10.7Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 V
C7/10.8Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/10.9Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.9 Vertrekmoratorium
C7/10.10Landgebonden beleid Congo DRC (Democratische Republiek Congo)10.10 Bijzonderheden
C7/11Landgebonden beleid Eritrea11. Het asielbeleid ten aanzien van EritreaC24/[9 Eritrea]
C7/11.1Landgebonden beleid Eritrea11.1 BesluitmoratoriumC24/[9 Eritrea].2
C7/11.2Landgebonden beleid Eritrea11.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/11.3Landgebonden beleid Eritrea11.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/11.3.1Landgebonden beleid Eritrea11.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/11.3.2Landgebonden beleid Eritrea11.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/11.4Landgebonden beleid Eritrea11.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/11.4.1Landgebonden beleid Eritrea11.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/11.4.2Landgebonden beleid Eritrea11.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/11.4.3Landgebonden beleid Eritrea11.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/11.4.4Landgebonden beleid Eritrea11.4.4 Dienstplichtigen en deserteurs
C7/11.4.5Landgebonden beleid Eritrea11.4.5 Illegale en legale uitreis
C7/11.5Landgebonden beleid Eritrea11.5 Bescherming
C7/11.5.1Landgebonden beleid Eritrea11.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/6 Vc
C7/11.5.2Landgebonden beleid Eritrea11.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/11.6Landgebonden beleid Eritrea11.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/11.6.1Landgebonden beleid Eritrea11.6.1 Traumatabeleid
C7/11.6.2Landgebonden beleid Eritrea11.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/11.6.3Landgebonden beleid Eritrea11.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/11.7Landgebonden beleid Eritrea11.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/11.8Landgebonden beleid Eritrea11.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/11.9Landgebonden beleid Eritrea11.9 Vertrekmoratorium
C7/11.10Landgebonden beleid Eritrea11.10 Bijzonderheden
C7/12Landgebonden beleid Guinee12. Het asielbeleid ten aanzien van GuineeC24/[10a Guinee]
C7/12.1Landgebonden beleid Guinee12.1 BesluitmoratoriumC24/[10a Guinee].2
C7/12.2Landgebonden beleid Guinee12.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/12.3Landgebonden beleid Guinee12.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/12.3.1Landgebonden beleid Guinee12.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/12.3.2Landgebonden beleid Guinee12.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/12.4Landgebonden beleid Guinee12.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/12.4.1Landgebonden beleid Guinee12.4.1 Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
C7/12.4.2Landgebonden beleid Guinee12.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/12.4.3Landgebonden beleid Guinee12.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/12.5Landgebonden beleid Guinee12.5 Bescherming
C7/12.5.1Landgebonden beleid Guinee12.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc
C7/12.5.2Landgebonden beleid Guinee12.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/12.6Landgebonden beleid Guinee12.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/12.6.1Landgebonden beleid Guinee12.6.1 Traumatabeleid
C7/12.6.2Landgebonden beleid Guinee12.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aar
C7/12.6.3Landgebonden beleid Guinee12.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/12.7Landgebonden beleid Guinee12.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/12.8Landgebonden beleid Guinee12.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/12.9Landgebonden beleid Guinee12.9 Vertrekmoratorium
C7/12.10Landgebonden beleid Guinee12.10 Bijzonderheden
C7/13Landgebonden beleid Irak13. Het asielbeleid ten aanzien van IrakC24/[11 Irak]
C7/13.1Landgebonden beleid Irak13.1 BesluitmoratoriumC24/[11 Irak].2
C7/13.2Landgebonden beleid Irak13.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/13.3Landgebonden beleid Irak13.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/13.3.1Landgebonden beleid Irak13.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/13.3.2Landgebonden beleid Irak13.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/13.4Landgebonden beleid Irak13.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/13.4.1Landgebonden beleid Irak13.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/13.4.2Landgebonden beleid Irak13.4.2 Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
C7/13.4.3Landgebonden beleid Irak13.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc.
C7/13.5Landgebonden beleid Irak13.5 Bescherming
C7/13.5.1Landgebonden beleid Irak13.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc
C7/13.5.2Landgebonden beleid Irak13.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/13.6Landgebonden beleid Irak13.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/13.6.1Landgebonden beleid Irak13.6.1 Traumatabeleid
C7/13.6.2Landgebonden beleid Irak13.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/13.6.3Landgebonden beleid Irak13.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 V
C7/13.7Landgebonden beleid Irak13.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/13.8Landgebonden beleid Irak13.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/13.9Landgebonden beleid Irak13.9 Vertrekmoratorium
C7/13.10Landgebonden beleid Irak13.10 Bijzonderheden
C7/14Landgebonden beleid Iran14. Het asielbeleid ten aanzien van IranC24/[12 Iran]
C7/14.1Landgebonden beleid Iran14.1 Besluitmoratorium
C7/14.2Landgebonden beleid Iran14.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/14.3Landgebonden beleid Iran14.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/14.3.1Landgebonden beleid Iran14.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/14.3.2Landgebonden beleid Iran14.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/14.3.3Landgebonden beleid Iran14.3.3 Christenen, bahai’s en soefi’s
C7/14.4Landgebonden beleid Iran14.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/14.4.1Landgebonden beleid Iran14.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/14.4.2Landgebonden beleid Iran14.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/14.4.3Landgebonden beleid Iran14.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/14.4.4Landgebonden beleid Iran14.4.4 Christenen
C7/14.5Landgebonden beleid Iran14.5 Bescherming
C7/14.5.1Landgebonden beleid Iran14.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/14.5.2Landgebonden beleid Iran14.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/14.6Landgebonden beleid Iran14.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/14.6.1Landgebonden beleid Iran14.6.1 Traumatabeleid
C7/14.6.2Landgebonden beleid Iran14.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/14.6.3Landgebonden beleid Iran14.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/14.7Landgebonden beleid Iran14.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 V
C7/14.8Landgebonden beleid Iran14.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/14.9Landgebonden beleid Iran14.9 Vertrekmoratorium
C7/14.10Landgebonden beleid Iran14.10 Bijzonderheden
C7/15Landgebonden beleid Ivoorkust15. Het asielbeleid ten aanzien van IvoorkustC24/[13 Ivoorkust]
C7/15.1Landgebonden beleid Ivoorkust15.1 BesluitmoratoriumC24/[13 Ivoorkust].2
C7/15.2Landgebonden beleid Ivoorkust15.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/15.3Landgebonden beleid Ivoorkust15.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/15.3.1Landgebonden beleid Ivoorkust15.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/15.3.2Landgebonden beleid Ivoorkust15.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/15.4Landgebonden beleid Ivoorkust15.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/15.4.1Landgebonden beleid Ivoorkust15.4.1 Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
C7/15.4.2Landgebonden beleid Ivoorkust15.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/15.4.3Landgebonden beleid Ivoorkust15.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/15.5Landgebonden beleid Ivoorkust15.5 Bescherming
C7/15.5.1Landgebonden beleid Ivoorkust15.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/15.5.2Landgebonden beleid Ivoorkust15.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/15.6Landgebonden beleid Ivoorkust15.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/15.6.1Landgebonden beleid Ivoorkust15.6.1 Traumatabeleid
C7/15.6.2Landgebonden beleid Ivoorkust15.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/15.6.3Landgebonden beleid Ivoorkust15.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/15.7Landgebonden beleid Ivoorkust15.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 V
C7/15.8Landgebonden beleid Ivoorkust15.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/15.9Landgebonden beleid Ivoorkust15.9 Vertrekmoratorium
C7/15.10Landgebonden beleid Ivoorkust15.10 Bijzonderheden
C7/16Landgebonden beleid Libië16. Het asielbeleid ten aanzien van LibiëC24/[16 Libie]
C7/16.1Landgebonden beleid Libië16.1 BesluitmoratoriumC24/[16 Libie].2
C7/16.2Landgebonden beleid Libië16.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/16.3Landgebonden beleid Libië16.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/16.3.1Landgebonden beleid Libië16.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/16.3.2Landgebonden beleid Libië16.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/16.4Landgebonden beleid Libië16.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/16.4.1Landgebonden beleid Libië16.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/16.4.2Landgebonden beleid Libië16.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/16.4.3Landgebonden beleid Libië16.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/16.5Landgebonden beleid Libië16.5 Bescherming
C7/16.5.1Landgebonden beleid Libië16.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/16.5.2Landgebonden beleid Libië16.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/16.6Landgebonden beleid Libië16.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/16.6.1Landgebonden beleid Libië16.6.1 Traumatabeleid
C7/16.6.2Landgebonden beleid Libië16.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/16.6.3Landgebonden beleid Libië16.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/16.7Landgebonden beleid Libië16.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/16.8Landgebonden beleid Libië16.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/16.9Landgebonden beleid Libië16.9 Vertrekmoratorium
C7/16.10Landgebonden beleid Libië16.10 Bijzonderheden
C7/17Landgebonden beleid Mongolie17. Het asielbeleid ten aanzien van MongolieC24/[17 Mongolie]
C7/17.1Landgebonden beleid Mongolie17.1 BesluitmoratoriumC24/[17 Mongolie].3
C7/17.2Landgebonden beleid Mongolie17.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/17.3Landgebonden beleid Mongolie17.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/17.3.1Landgebonden beleid Mongolie17.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/17.3.2Landgebonden beleid Mongolie17.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/17.4Landgebonden beleid Mongolie17.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/17.4.1Landgebonden beleid Mongolie17.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/17.4.2Landgebonden beleid Mongolie17.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/17.4.3Landgebonden beleid Mongolie17.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/17.5Landgebonden beleid Mongolie17.5 Bescherming
C7/17.5.1Landgebonden beleid Mongolie17.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/17.5.2Landgebonden beleid Mongolie17.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/6 Vc.
C7/17.6Landgebonden beleid Mongolie17.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/17.6.1Landgebonden beleid Mongolie17.6.1 Traumatabeleid
C7/17.6.2Landgebonden beleid Mongolie17.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/17.6.3Landgebonden beleid Mongolie17.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/17.7Landgebonden beleid Mongolie17.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/17.8Landgebonden beleid Mongolie17.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/17.9Landgebonden beleid Mongolie17.9 Vertrekmoratorium
C7/17.10Landgebonden beleid Mongolie17.10 Bijzonderheden
C7/18Landgebonden beleid Nepal18. Het asielbeleid ten aanzien van NepalC24/[18 Nepal]
C7/18.1Landgebonden beleid Nepal18.1 BesluitmoratoriumC24/[18 Nepal].2
C7/18.2Landgebonden beleid Nepal18.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/18.3Landgebonden beleid Nepal18.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/18.3.1Landgebonden beleid Nepal18.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/18.3.2Landgebonden beleid Nepal18.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/18.4Landgebonden beleid Nepal18.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/18.4.1Landgebonden beleid Nepal18.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/18.4.2Landgebonden beleid Nepal18.4.2 Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
C7/18.4.3Landgebonden beleid Nepal18.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc.
C7/18.5Landgebonden beleid Nepal18.5 Bescherming
C7/18.5.1Landgebonden beleid Nepal18.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/18.5.2Landgebonden beleid Nepal18.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/18.6Landgebonden beleid Nepal18.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/18.6.1Landgebonden beleid Nepal18.6.1 Traumatabeleid
C7/18.6.2Landgebonden beleid Nepal18.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/18.6.3Landgebonden beleid Nepal18.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/18.7Landgebonden beleid Nepal18.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/18.8Landgebonden beleid Nepal18.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/18.9Landgebonden beleid Nepal18.9 Vertrekmoratorium
C7/18.10Landgebonden beleid Nepal18.10 Bijzonderheden
C7/19Landgebonden beleid Nigeria19. Het asielbeleid ten aanzien van NigeriaC24/[19 Nigeria]
C7/19.1Landgebonden beleid Nigeria19.1 BesluitmoratoriumC24/[19 Nigeria].2
C7/19.2Landgebonden beleid Nigeria19.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/19.3Landgebonden beleid Nigeria19.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/19.3.1Landgebonden beleid Nigeria19.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/19.3.2Landgebonden beleid Nigeria19.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/19.4Landgebonden beleid Nigeria19.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/19.4.1Landgebonden beleid Nigeria19.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/19.4.2Landgebonden beleid Nigeria19.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/19.4.3Landgebonden beleid Nigeria19.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/19.5Landgebonden beleid Nigeria19.5 Bescherming
C7/19.5.1Landgebonden beleid Nigeria19.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/19.5.2Landgebonden beleid Nigeria19.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/19.6Landgebonden beleid Nigeria19.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/19.6.1Landgebonden beleid Nigeria19.6.1 Traumatabeleid
C7/19.6.2Landgebonden beleid Nigeria19.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aar
C7/19.6.3Landgebonden beleid Nigeria19.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/19.7Landgebonden beleid Nigeria19.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/19.8Landgebonden beleid Nigeria19.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/19.9Landgebonden beleid Nigeria19.9 Vertrekmoratorium
C7/19.10Landgebonden beleid Nigeria19.10 Bijzonderheden
C7/20Landgebonden beleid Pakistan20. Het asielbeleid ten aanzien van PakistanC24/[20 Pakistan]
C7/20.1Landgebonden beleid Pakistan20.1 BesluitmoratoriumC24/[20 Pakistan].3
C7/20.2Landgebonden beleid Pakistan20.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/20.3Landgebonden beleid Pakistan20.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/20.3.1Landgebonden beleid Pakistan20.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/20.3.2Landgebonden beleid Pakistan20.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/20.4Landgebonden beleid Pakistan20.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/20.4.1Landgebonden beleid Pakistan20.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/20.4.2Landgebonden beleid Pakistan20.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/20.4.3Landgebonden beleid Pakistan20.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc.
C7/20.5Landgebonden beleid Pakistan20.5 Bescherming
C7/20.5.1Landgebonden beleid Pakistan20.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/20.5.2Landgebonden beleid Pakistan20.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/20.6Landgebonden beleid Pakistan20.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/20.6.1Landgebonden beleid Pakistan20.6.1 Traumatabeleid
C7/20.6.2Landgebonden beleid Pakistan20.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/20.6.3Landgebonden beleid Pakistan20.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/20.7Landgebonden beleid Pakistan20.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/20.8Landgebonden beleid Pakistan20.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/20.9Landgebonden beleid Pakistan20.9 Vertrekmoratorium
C7/20.10Landgebonden beleid Pakistan20.10 Bijzonderheden
C7/21Landgebonden beleid Rusland21. Het asielbeleid ten aanzien van RuslandC24/[21 Rusland]
C7/21.1Landgebonden beleid Rusland21.1 BesluitmoratoriumC24/[21 Rusland].2
C7/21.2Landgebonden beleid Rusland21.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/21.3Landgebonden beleid Rusland21.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/21.3.1Landgebonden beleid Rusland21.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/21.3.2Landgebonden beleid Rusland21.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/21.4Landgebonden beleid Rusland21.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/21.4.1Landgebonden beleid Rusland21.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/21.4.2Landgebonden beleid Rusland21.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/21.4.3Landgebonden beleid Rusland21.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc.
C7/21.5Landgebonden beleid Rusland21.5 Bescherming
C7/21.5.1Landgebonden beleid Rusland21.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/21.5.2Landgebonden beleid Rusland21.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc.
C7/21.6Landgebonden beleid Rusland21.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/21.6.1Landgebonden beleid Rusland21.6.1 Traumatabeleid
C7/21.6.2Landgebonden beleid Rusland21.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/21.6.3Landgebonden beleid Rusland21.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/21.7Landgebonden beleid Rusland21.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/21.8Landgebonden beleid Rusland21.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/21.9Landgebonden beleid Rusland21.9 Vertrekmoratorium
C7/21.10Landgebonden beleid Rusland21.10 Bijzonderheden
C7/22Landgebonden beleid Sierra Leone22. Het asielbeleid ten aanzien van Sierra LeoneC24/[22 Sierra Leone]
C7/22.1Landgebonden beleid Sierra Leone22.1 BesluitmoratoriumC24/[22 Sierra Leone].3
C7/22.2Landgebonden beleid Sierra Leone22.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/22.3Landgebonden beleid Sierra Leone22.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/22.3.1Landgebonden beleid Sierra Leone22.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/22.3.2Landgebonden beleid Sierra Leone22.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/22.4Landgebonden beleid Sierra Leone22.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/22.4.1Landgebonden beleid Sierra Leone22.4.1 Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
C7/22.4.2Landgebonden beleid Sierra Leone22.4.2 Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
C7/22.4.3Landgebonden beleid Sierra Leone22.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc.
C7/22.5Landgebonden beleid Sierra Leone22.5 Bescherming
C7/22.5.1Landgebonden beleid Sierra Leone22.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/22.5.2Landgebonden beleid Sierra Leone22.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/6 Vc.
C7/22.6Landgebonden beleid Sierra Leone22.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/22.6.1Landgebonden beleid Sierra Leone22.6.1 Traumatabeleid
C7/22.6.2Landgebonden beleid Sierra Leone22.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/22.6.3Landgebonden beleid Sierra Leone22.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/22.7Landgebonden beleid Sierra Leone22.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/22.8Landgebonden beleid Sierra Leone22.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/22.9Landgebonden beleid Sierra Leone22.9 Vertrekmoratorium
C7/22.10Landgebonden beleid Sierra Leone22.10 Bijzonderheden
C7/23Landgebonden beleid Somalie23. Het asielbeleid ten aanzien van SomalieC24/[24 Somalie]
C7/23.1Landgebonden beleid Somalie23.1 BesluitmoratoriumC24/[24 Somalie].2
C7/23.2Landgebonden beleid Somalie23.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/23.3Landgebonden beleid Somalie23.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/23.3.1Landgebonden beleid Somalie23.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/23.3.2Landgebonden beleid Somalie23.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/23.4Landgebonden beleid Somalie23.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/23.4.1Landgebonden beleid Somalie23.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/23.4.2Landgebonden beleid Somalie23.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/23.4.3Landgebonden beleid Somalie23.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/23.4.4Landgebonden beleid Somalie23.4.4 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
C7/23.4.5Landgebonden beleid Somalie23.4.5 Individuele kenmerken
C7/23.5Landgebonden beleid Somalie23.5 Bescherming
C7/23.5.1Landgebonden beleid Somalie23.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/23.5.2Landgebonden beleid Somalie23.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/23.6Landgebonden beleid Somalie23.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/23.6.1Landgebonden beleid Somalie23.6.1 Traumatabeleid
C7/23.6.2Landgebonden beleid Somalie23.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/23.6.3Landgebonden beleid Somalie23.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/23.7Landgebonden beleid Somalie23.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/23.8Landgebonden beleid Somalie23.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/23.9Landgebonden beleid Somalie23.9 Vertrekmoratorium
C7/23.10Landgebonden beleid Somalie23.10 Bijzonderheden
C7/24Landgebonden beleid Sri Lanka24. Het asielbeleid ten aanzien van Sri LankaC24/[25 Sri Lanka]
C7/24.1Landgebonden beleid Sri Lanka24.1 BesluitmoratoriumC24/[25 Sri Lanka].2
C7/24.2Landgebonden beleid Sri Lanka24.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/24.3Landgebonden beleid Sri Lanka24.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/24.3.1Landgebonden beleid Sri Lanka24.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/24.3.2Landgebonden beleid Sri Lanka24.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/24.4Landgebonden beleid Sri Lanka24.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/24.4.1Landgebonden beleid Sri Lanka24.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/24.4.2Landgebonden beleid Sri Lanka24.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/24.4.3Landgebonden beleid Sri Lanka24.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/24.4.4Landgebonden beleid Sri Lanka24.4.4 Tamils
C7/24.5Landgebonden beleid Sri Lanka24.5 Bescherming
C7/24.5.1Landgebonden beleid Sri Lanka24.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/24.5.2Landgebonden beleid Sri Lanka24.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/24.6Landgebonden beleid Sri Lanka24.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/24.6.1Landgebonden beleid Sri Lanka24.6.1 Traumatabeleid
C7/24.6.2Landgebonden beleid Sri Lanka24.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aar
C7/24.6.3Landgebonden beleid Sri Lanka24.6.3 24.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/24.7Landgebonden beleid Sri Lanka24.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/24.8Landgebonden beleid Sri Lanka24.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/24.9Landgebonden beleid Sri Lanka24.9 Vertrekmoratorium
C7/24.10Landgebonden beleid Sri Lanka24.10 Bijzonderheden
C7/25Landgebonden beleid Sudan25. Het asielbeleid ten aanzien van SudanC24/[23 Sudan]
C7/25.1Landgebonden beleid Sudan25.1 BesluitmoratoriumC24/[23 Sudan].2
C7/25.2Landgebonden beleid Sudan25.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/25.3Landgebonden beleid Sudan25.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/25.3.1Landgebonden beleid Sudan25.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/25.3.2Landgebonden beleid Sudan25.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc.
C7/25.4Landgebonden beleid Sudan25.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/25.4.1Landgebonden beleid Sudan25.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/25.4.2Landgebonden beleid Sudan25.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/25.4.3Landgebonden beleid Sudan25.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/25.5Landgebonden beleid Sudan25.5 Bescherming
C7/25.5.1Landgebonden beleid Sudan25.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/25.5.2Landgebonden beleid Sudan25.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/25.6Landgebonden beleid Sudan25.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/25.6.1Landgebonden beleid Sudan25.6.1 Traumatabeleid
C7/25.6.2Landgebonden beleid Sudan25.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/25.6.3Landgebonden beleid Sudan25.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/25.7Landgebonden beleid Sudan25.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/25.8Landgebonden beleid Sudan25.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/25.9Landgebonden beleid Sudan25.9 Vertrekmoratorium
C7/25.10Landgebonden beleid Sudan25.10 Bijzonderheden
C7/26Landgebonden beleid Syrie26. Het asielbeleid ten aanzien van SyrieC24/[25a Syrie]
C7/26.1Landgebonden beleid Syrie26.1 BesluitmoratoriumC24/[25a Syrie].2
C7/26.2Landgebonden beleid Syrie26.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/26.3Landgebonden beleid Syrie26.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/26.3.1Landgebonden beleid Syrie26.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/26.3.2Landgebonden beleid Syrie26.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/26.4Landgebonden beleid Syrie26.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/26.4.1Landgebonden beleid Syrie26.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/26.4.2Landgebonden beleid Syrie26.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/26.4.3Landgebonden beleid Syrie26.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc.
C7/26.4.4Landgebonden beleid Syrie26.4.4 Vreemdelingen die geen actieve aanhanger zijn van het regime
C7/26.5Landgebonden beleid Syrie26.5 Bescherming
C7/26.5.1Landgebonden beleid Syrie26.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/26.5.2Landgebonden beleid Syrie26.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/6 Vc.
C7/26.6Landgebonden beleid Syrie26.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/26.6.1Landgebonden beleid Syrie26.6.1 Traumatabeleid
C7/26.6.2Landgebonden beleid Syrie26.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/26.6.3Landgebonden beleid Syrie26.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/26.7Landgebonden beleid Syrie26.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc
C7/26.8Landgebonden beleid Syrie26.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/26.9Landgebonden beleid Syrie26.9 Vertrekmoratorium
C7/26.10Landgebonden beleid Syrie26.10 Bijzonderheden
C7/27Landgebonden beleid Turkije27. Het beleid ten aanzien van TurkijeC24/[26 Turkije]
C7/27.1Landgebonden beleid Turkije27.1 Besluitmoratorium
C7/27.2Landgebonden beleid Turkije27.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
C7/27.3Landgebonden beleid Turkije27.3 Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
C7/27.3.1Landgebonden beleid Turkije27.3.1 Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/27.3.2Landgebonden beleid Turkije27.3.2 Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/27.3.3Landgebonden beleid Turkije27.4 Vervolging vanwege dienstweigering of desertie
C7/27.4Landgebonden beleid Turkije27.4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM
C7/27.4.1Landgebonden beleid Turkije27.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM
C7/27.4.2Landgebonden beleid Turkije27.4.2 Systematische blootstelling aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM
C7/27.4.3Landgebonden beleid Turkije27.4.3 Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/2 Vc.
C7/27.5Landgebonden beleid Turkije27.5 Bescherming
C7/27.5.1Landgebonden beleid Turkije27.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/27.5.2Landgebonden beleid Turkije27.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.
C7/27.6Landgebonden beleid Turkije27.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc
C7/27.6.1Landgebonden beleid Turkije27.6.1 Traumatabeleid
C7/27.6.2Landgebonden beleid Turkije27.6.2 Bijzondere klemmende redenen van humanitaire aard
C7/27.6.3Landgebonden beleid Turkije27.6.3 Specifieke groepen in de zin van paragraaf C2/4.1 V
C7/27.7Landgebonden beleid Turkije27.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 V
C7/27.8Landgebonden beleid Turkije27.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
C7/27.9Landgebonden beleid Turkije27.9 Vertrekmoratorium
C7/27.10Landgebonden beleid Turkije27.10 Bijzonderheden