Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1966
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1966
uitgebracht in de jaren 1966 t/m 1982
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere jaren
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1982 TBV66 1982 01 Opgave van de huidige personele bezetting van de directie Vreemdelingenzaken AJZ 3976/E-2951-A-385 12/01/1982 Deel A
TBV66 1982 02 Restitutie van garantiesommen en teruggave van retourpassagebiljetten via diplomatieke weg AJZ 3709/E-2359-A-390 02/09/1982 Deel C
TBV66 1982 03 art 38 Vw; schorsende werking: HR 30-10-1981 AJZ 1334/E-633-A-386 15/01/1982 Deel F
TBV66 1982 04 Buitenlandse pleegkinderen AJZ 1334/E-633-A-393 24/11/1982 Deel G-7

Latere jaren
vanaf 1983 TBV82 ... De Vc van 1966 is in 1982 geheel herzien.
De (nieuwe) Vc 1982 is vastgesteld bij beschikking van 26 oktober 1982 en in werking getreden op 1 februari 1983