Centrum voor Migratierecht - Vreemdelingencirculaire 2013

Terug naar het overzicht van Vc 2000 en Vc 2013

Transponeringstabel van Deel A van de NIEUWE Vc 2013 naar de OUDE Vc 2000

Klik HIER voor de Transponeringstabel van Deel A de andere kant op: van 2000 naar 2013


Hieronder staat een overzicht van de OUDE en de NIEUWE bepalingen in Deel A van Vc 2013 voor zover die met elkaar corresponderen.


Het betreft uitsluitend:
Vc 2013 par. nr.A-DeeltitelParagraaftitelVc 2000 par. nr.Paragraaftitel
A1ToegangA2Toegang
A1/1ToegangInleidingA2Toegang
A1/2ToegangBevoegdheidA2/3
A2/4.3.7
A2/6.2.3.4
Ambtenaren belast met grensbewaking, geografische verdeling
Nietigverklaring en intrekking van visa
Te volgen gedragslijn bij twijfel
A1/3ToegangVoorwaardenA2/4.2.4
A2/4.2.5
A2/6.2.11.1
Signalering ter fine van weigering
Gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid
Houders van reisdocumenten voor vluchtelingen
A1/4ToegangBewijsmiddelenA2/4.2.1Grensoverschrijdingsdocument
A1/4.1ToegangDocumenten voor grensoverschrijdingA2/4.2.1Grensoverschrijdingsdocument
A1/4.2ToegangAfgifte van bijzondere doorlaatbewijzen aan de grensA2/4.2.1Grensoverschrijdingsdocument
A1/4.3ToegangVisumA2/4.2.2Visum
A1/4.4ToegangReisdoelA2/4.2.3.1Reisdoel
A1/4.5ToegangMiddelen van bestaanA2/4.2.3.2
A2/4.4.4
Middelen van bestaan
Middelen van bestaan
A1/4.6ToegangDeponeren retourticket en garantiesomA2/4.2.3.2Middelen van bestaan
A1/4.7ToegangGarantstelling door derdeA2/4.2.3.2
A2/4.3.3.1
Middelen van bestaan
Schengenvisa
A1/4.8ToegangAannemelijk maken NederlanderschapA2/6.2.1Nederlanders en daarmee gelijkgestelde personen
A1/4.9ToegangProcedure vervallen en inhouding document voor grensoverschrijdingA2/6.2.1Nederlanders en daarmee gelijkgestelde personen
A1/4.10ToegangOnderdanen van de EU, de EER en ZwitserlandA2/6.2.2.2Onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland (en familieleden)
A1/4.11ToegangDiplomatieke en consulaire koeriersA2/6.2.3.2Diplomatieke en consulaire koeriers
A1/4.12ToegangPassagierende zeeliedenA2/6.2.7.1Specifieke voorschriften voor zeelieden
A1/4.13ToegangAdoptiekind, adoptiefkind en pleegkindA2/6.2.9.3Adoptie(f)- en pleegkinderen
A1/5ToegangVisa
A1/5.1ToegangWijzigen visaA2/4.3.6
A2/4.3.6.1
A2/4.3.6.2
A2/4.3.8
Wijziging van visa
Omzetten enkelvoudig visum in een meervoudig visum
Verlenging van geldigheidsduur
Visumfaciliteiten aan de grens
A1/5.2ToegangKosten visaA2/4.3.5kosten
A1/5.3ToegangterugkeervisaA2/4.3.3.2Nationale visa
A1/5.4Toegangvisum voor verblijf van langere duur (mvv) (type D)A2/4.3.3.2Nationale visa
A1/6ToegangVrije termijnA2/4.4.6
A2/4.4.7
Gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid
De duur van de vrije termijn
A1/7ToegangToezicht aan de buitengrens
A1/7.1ToegangControleA2/4.1Grensdoorlaatposten
A1/7.2ToegangToegang onder voorwaardenA2/5.4
A2/6.2.7.2
Toegangsverlening onder voorwaarden
Zieke zeelieden
A1/7.3ToegangWeigeren van toegangA2/5.5.1
A2/5.5.2
A2/5.5.3
A2/5.5.4
A2/6.2.2.2
A2/6.2.9.2
Algemene bepalingen
Procedures voor weigering van toegang aan de grens
Weigering vanwege gevaar voor volksgezondheid
Aanwenden van rechtsmiddelen
Onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland (en familieleden)
Alleenreizende minderjarigen
A1/7.4ToegangOndersteuning van doorgeleiding bij verwijdering door de luchtA2/8Ondersteuning van doorgeleiding bij verwijdering door de lucht
A1/8ToegangBijzondere categorieënA2/6.2.7.3
A2/6.2.8.1
A2/6.2.8.2
A2/6.2.8.3
A2/6.2.8.4
A2/6.2.10.1
A2/6.2.10.3
A2/6.2.10.2
Werkzoekende zeelieden
Algemene beleidsregels
Vertrek naar een boorinstallatie
Walverlof
Vreemdelingen die werkzaam zijn in de offshoresector
In Nederland voor lang verblijf toegelaten vreemdelingen
In de overige Schengenstaten voor lang verblijf toegelaten vreemdelingen
Vreemdelingen die een beslissing over verblijf mogen afwachten
A1/9ToegangVerplichtingen voor vervoerdersA2/5.5.7
A2/5.5.8
Verplichtingen voor geweigerde en vervoerder
Bijzondere aandachtspunten voor de grensdoorlaatposten
A2ToezichtA3Toezicht
A2/1ToezichtInleidingA3Toezicht
A2/2ToezichtStaande houden, overbrengen en ophoudenA3/3.1
A3/3.3
Het doel
De toepassing
A2/3ToezichtOnderzoek identiteit en verblijfsstatusA3/3.6.1
A3/3.6.2
A3/3.6.3
Onderzoek aan kleding of lichaam en het doorzoeken van zaken
Onderzoek identiteit
Onderzoek verblijfsstatus
A2/4ToezichtRechtsbijstandA3/3.7Rechtsbijstand
A2/5ToezichtVerhoorA3/3.8Het verhoor
A2/6ToezichtVerlenging en einde ophoudingA3/3.9
A3/3.10.1
A3/3.11
Verlenging ophouding
Algemeen
Beëindiging van de vrijheidsontneming
A2/7ToezichtKennisgeving aan derdenA3/3.10.2Kennisgeving aan derden
A2/8ToezichtBevoegdheden ten aanzien van reis- en verblijfsdocumentenA3/5.2.1
A3/5.2.4
A3/5.3.2
Algemeen
Doorhaling of vervallenverklaring van aantekeningen
Gevallen waarin tijdelijke bewaring geoorloofd is
A2/9ToezichtBinnentredenA3/6.2
A3/6.3
Binnentreden met toestemming van de bewoner
Binnentreden zonder toestemming van de bewone
A2/10ToezichtVerplichtingen in het kader van toezicht
A2/10.1ToezichtVerlenen van medewerking aan identificatieA3/7.4.1
A3/7.4.2
Algemeen
Foto’s en vingerafdrukken
A2/10.2ToezichtVerplichting tot het verstrekken van gegevensA3/7.3.2
A3/7.3.4
A3/7.3.5
Op vordering verstrekken van gegevens
Kennis geven van het verschaffen van nachtverblijf
Verstrekken gegevens over (vroegere) buitenlandse werknemers
A2/10.3ToezichtMeldplichtA3/7.6.1
A3/7.7.1.1
A3/7.7.1.2
A3/7.7.1.3
A3/7.7.2
Verblijf langer dan drie maanden
Algemeen
Ontheffing en termijnstelling
Stellen van aantekeningen
Individuele verplichting tot periodieke aanmelding
A2/10.4ToezichtVeiligheidsfouilleringA3/8Beschikbaar houden en fouillering
A2/11ToezichtToezicht op bewijsmiddelenA3/7.9.1
A3/7.9.2
A3/7.9.3
Aangifte van vermissing van documenten
Vervanging van identiteitspapieren
Gedragslijn bij vreemdelingen zonder documenten
A2/12ToezichtSignaleringenA3/9Signaleringen
A2/12.1ToezichtInleidingA3/9Signaleringen
A2/12.2ToezichtOpneming van signaleringenA3/9Signaleringen
A2/12.3ToezichtAanvang termijn signaleringA3/9Signaleringen
A2/12.4ToezichtGevolgen signalering bij het aantreffen aan de grens of binnen NederlandA3/9Signaleringen
A2/12.5ToezichtSignaleringen en verblijfstitels/verblijfsaanvragenA3/9Signaleringen
A2/12.6ToezichtAanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijdA3/9Signaleringen
A2/12.7ToezichtBezit geldige verblijfstitel en signaleringA3/9Signaleringen
A2/12.8ToezichtOpheffing van signaleringenA3/9Signaleringen
A2/12.8.1ToezichtVerzoek opheffing van een signalering in het (N)SISA3/9Signaleringen
A2/12.8.2ToezichtVerzoek opheffing van een signalering in het OPSA3/9Signaleringen
A2/12.9ToezichtToegang verlenen ondanks signaleringA3/9Signaleringen
A2/13ToezichtGedragslijn bij ongewenste politieke activiteitenA3/10Gedragslijn bij ongewenste politieke activiteiten
A3Vertrek en uitzettingA4Vertrek en uitzetting
A3/1Vertrek en uitzettingInleidingA4Vertrek en uitzetting
A3/2Vertrek en uitzettingZelfstandig vertrekA4/2.1
A4/2.2
De rechtsplicht om Nederland uit eigen beweging te verlaten
Het vorderen van medewerking aan de voorbereiding van vertrek
A3/3Vertrek en uitzettingVertrektermijnenA4/3.4.2
A4/3.4.2.1
Procedure
Indienen verzoek
A3/4Vertrek en uitzettingReisdocumentenA4/4Reisdocumenten
A3/4.1Vertrek en uitzettingAanvragen van een geldig document voor grensoverschrijdingA4/4Reisdocumenten
A3/4.2Vertrek en uitzettingContact met de diplomatieke vertegenwoordigingA4/4Reisdocumenten
A3/4.3.Vertrek en uitzettingMoment van aanvraagA4/4Reisdocumenten
A3/4.4Vertrek en uitzettingGedragslijn als geen geldig document voor grensoverschrijding kan worden verkregenA4/4Reisdocumenten
A3/4.5Vertrek en uitzettingGebruik van een EU-staatA4/4Reisdocumenten
A3/4.6Vertrek en uitzettingHet stellen van aantekeningen in geldige documenten voor grensoverschrijding van de vreemdelingA4/4Reisdocumenten
A3/4.7Vertrek en uitzettingHet inhouden van bewijsmiddelenA4/4Reisdocumenten
A3/5Vertrek en uitzettingVertrek met behulp van de IOMA4/5.2Procedure
A3/6Vertrek en uitzettingUitzettingA4/6Uitzetting
A3/6.1Vertrek en uitzettingUitgeprocedeerde Amv’sA4/6Uitzetting
A3/6.2Vertrek en uitzettingVerwijdering van gezinsleden uit NederlandA4/6Uitzetting
A3/6.3Vertrek en uitzettingGeen uitzetting ondanks de vertrekplichtA4/6Uitzetting
A3/6.4Vertrek en uitzettingVerantwoordelijkheid voor maatregelen uitzettingA4/6Uitzetting
A3/6.5Vertrek en uitzettingAanlevering van de vreemdeling voor de uitzettingA4/6Uitzetting
A3/6.6Vertrek en uitzettingInformatie-uitwisseling ten behoeve van de uitzettingA4/6Uitzetting
A3/6.7Vertrek en uitzettingHulpmiddelen ten behoeve van uitzettingA4/6Uitzetting
A3/6.8Vertrek en uitzettingOverdracht in het kader van de Verordening 343/2003A4/6Uitzetting
A3/6.9Vertrek en uitzettingBericht van vertrek of ontruimingA4/6Uitzetting
A3/6.10Vertrek en uitzettingGedragslijn als uitzetting niet mogelijk isA4/6Uitzetting
A3/7Vertrek en uitzettingGeen uitzetting om gezondheidsredenenA4/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A3/7.1Vertrek en uitzettingAanvraag op grond van artikel 64 VwA4/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A3/7.1.1Vertrek en uitzettingRaadplegen BMAA4/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A3/7.1.2Vertrek en uitzettingInwilligingA4/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A3/7.1.3Vertrek en uitzettingHandelswijze bij een inreisverbodA4/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A3/7.2Vertrek en uitzettingOpvang in afwachting van definitieve besluitvorming op een aanvraag op grond van artikel 64 VwA4/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A3/7.2.1Vertrek en uitzettingInwilligingA4/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A3/7.3Vertrek en uitzettingMedische aspecten parallel aan de asielprocedureA4/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A3/7.3.1Vertrek en uitzettingInwilligingA4/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A3/7.4Vertrek en uitzettingProcedure bij zwangerschap/ bevallingA4/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A3/7.5Vertrek en uitzettingProcedure bij TBCA4/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A3/7.6Vertrek en uitzettingProcedure in geval van vreemdelingenbewaringA4/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A3/7.7Vertrek en uitzettingRechtsmiddelenA4/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A3/8Vertrek en uitzettingUitzetting via aanvoerende vervoersondernemingA4/8Uitzetting via aanvoerende vervoersonderneming
A3/9Vertrek en uitzettingVerhaal van kosten van uitzettingA4/9.1
A4/9.2
A4/9.4
Algemeen uitgangspunt
Verhaal van kosten op de vreemdeling
Verantwoording ontvangen gelden
A3/10Vertrek en uitzettingVreemdelingen in de strafrechtketenA4/10Vreemdelingen in de strafrechtketen
A3/11Vertrek en uitzettingInternationale overeenkomsten over terug- en overnameA4/11Internationale overeenkomsten over terug- en overname
A4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringA5Het inreisverbod en de ongewenstverklaring
A4/1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringInleidingA5Het inreisverbod en de ongewenstverklaring
A4/2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringHet inreisverbodA5Het inreisverbod en de ongewenstverklaring
A4/2.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringGronden voor het inreisverbodA5/2.1Voorwaarden
A4/2.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringGeen inreisverbodA5/3Aan wie wordt geen inreisverbod opgelegd
A4/2.3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringDuur van het inreisverbodA5/5Duur van het inreisverbod
A4/2.4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringProcedurele aspectenA5/5Duur van het inreisverbod
A4/2.4.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringVoorbereiding van het besluit tot uitvaardiging van een inreisverbodA5/6.3.2Voorbereiding
A4/2.4.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringUitreiking van het besluit tot uitvaardiging van een inreisverbodA5/6.3.4Uitreiking van de beschikking
A4/2.5Het inreisverbod en de ongewenstverklaringOpheffing of tijdelijke opheffing van het inreisverbodA5/6.3.4Uitreiking van de beschikking
A4/2.5.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringDe vorm van de aanvraag tot opheffing van het inreisverbodA5/7.2De vorm van de aanvraag
A4/2.5.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringBeoordeling van de aanvraag tot opheffing van het inreisverbodA5/7.4.1Algemeen
A4/2.5.3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringAanvraag tot opheffing van het inreisverbod bij gevaar nationale veiligheidA5/7.4.2Verzoek om opheffing inreisverbod bij gevaar nationale veiligheid
A4/2.5.4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringTijdelijke opheffing van het inreisverbodA5/8Tijdelijke opheffing van het inreisverbod
A4/2.5.5Het inreisverbod en de ongewenstverklaringAmbtshalve opheffing van het inreisverbodA5/8Tijdelijke opheffing van het inreisverbod
A4/3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringOngewenstverklaringA5/10Ongewenstverklaring
A4/3.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringGronden voor ongewenstverklaringA5/10Ongewenstverklaring
A4/3.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringProcedurele aspectenA5/10Ongewenstverklaring
A4/3.3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringVoorbereiding van een besluit tot ongewenstverklaringA5/10Ongewenstverklaring
A4/3.4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringUitreiking van het besluit tot ongewenstverklaringA5/10Ongewenstverklaring
A4/3.5Het inreisverbod en de ongewenstverklaringOpheffing van de ongewenstverklaringA5/10Ongewenstverklaring
A4/3.5.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringInleidingA5/10Ongewenstverklaring
A4/3.5.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringDe vorm en inhoud van de aanvraagA5/10Ongewenstverklaring
A4/3.6Het inreisverbod en de ongewenstverklaringBeoordeling van de aanvraagA5/10Ongewenstverklaring
A4/3.7Het inreisverbod en de ongewenstverklaringTijdelijke opheffing van de ongewenstverklaringA5/10Ongewenstverklaring
A4/3.7.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringVorm van de aanvraagA5/10Ongewenstverklaring
A4/3.7.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringInhoud van de aanvraagA5/10Ongewenstverklaring
A4/3.7.3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringBeoordeling van de aanvraagA5/10Ongewenstverklaring
A4/3.7.4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringVoorwaarden aan de tijdelijke opheffing van de ongewenstverklaringA5/10Ongewenstverklaring
A4/3.7.5Het inreisverbod en de ongewenstverklaringBinnenkomst, toezicht en vertrekA5/10Ongewenstverklaring
A4/3.8Het inreisverbod en de ongewenstverklaringEU-/EER-onderdanen, Zwitserse onderdanen en familieledenA5/10Ongewenstverklaring
A5Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenA6Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen
A5/1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenInleidingA6Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen
A5/2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenAlgemeenA6Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen
A5/2.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenMededeling van vrijheidsontnemende maatregelenA6/1.2Mededeling van vrijheidsontnemende maatregelen
A5/2.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenAanmelding vreemdelingA6/1.3Aanmelding vreemdeling
A5/2.3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet lichten van vreemdelingenA6/1.4Het lichten van vreemdelingen
A5/2.4Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenMinderjarigen en gezinnen met minderjarigenA6/1.5Vrijheidsontnemende maatregelen bij minderjarigen
A5/3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenVrijheidsontneming op grond van artikel 6 VwA6/1.6gezinnen met minderjarige kinderen
A5/3.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenGronden voor vrijheidsontneming op grond van artikel 6 VwA6/2.4
A6/2.5
A6/2.7
De toepassing
De vorm
De duur
A5/3.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenGezinnen met minderjarigenA6/2.4De toepassing
A5/4Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenBeschikbaar houden op grond van art. 55, lid 1 VwA6/3.1
A6/3.4
A6/3.5
Het zich beschikbaar houden (artikel 55, eerste lid, Vw)
De toepassing
De vorm
A5/5Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenVrijheidsbeperking op grond van art. 56 VwA6/4.3.5De vrijheidsbeperkende locatie
A5/6Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenVrijheidsontneming op grond van artikel 59 VwA6/4.3.5De vrijheidsbeperkende locatie
A5/6.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenVrijheidsontneming van vreemdelingen met rechtmatig verblijfA6/5.3.3.5Bewaring van vreemdelingen met rechtmatig verblijf
A5/6.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenVrijheidsontneming van DublinclaimantenA6/5.3.3.6Bewaring van Dublinclaimanten
A5/6.3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenVrijheidsontneming na tweede of volgende asielaanvraagA6/5.3.3.9Bewaring na afwijzing tweede of volgende asielaanvraag
A5/6.4Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenGehoorA6/5.3.4.1Het gehoor
A5/6.5Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenBijstand van een raadsmanA6/5.3.4.2Bijstand van een raadsman
A5/6.6Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe vorm waarin de maatregel wordt opgelegdA6/5.3.4.3De vorm waarin de maatregel wordt opgelegd
A5/6.7Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHernieuwde vrijheidsontneming op een andere bewaringsgrondA6/5.3.4.5Hernieuwde inbewaringstelling op een andere bewaringsgrond
A5/6.8Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe duurA6/5.3.5De duur
A5/6.9Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenVoorlopige voorzieningA6/5.3.5.1Indienen van voorlopige voorziening tijdens bewaring
A5/6.10Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenTenuitvoerleggingA6/5.3.6.1Plaats van tenuitvoerlegging
A5/6.11Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenPlaatsing in een justitiële inrichtingA6/5.3.6.2Plaatsing in een justitiële inrichting
A5/6.12Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet overbrengen en ophouden na strafrechtelijke detentieA6/5.3.7.1Het overbrengen en ophouden na strafrechtelijke detentie
A5/6.13Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenTenuitvoerlegging strafrechtelijk vonnis tijdens de vrijheidsontnemingA6/5.3.7.2Tenuitvoerlegging strafrechtelijke vonnis tijdens bewaring
A5/6.14Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenBeëindiging vrijheidsontnemingA6/5.3.8De beëindiging
A5/7Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe behandeling van beroepA6/6.2.1
A6/6.2.3
A6/6.2.4
Beroep instellen bij de rechtbank
Behandeling van de kennisgeving/het 1e beroep door de rechtbank
Procedure bij voortduren van de vrijheidsontneming
Web Statistics